Blog

Hình thức thi IELTS trên máy tính – IELTS test on computer

(English below)

Hình thức thi IELTS trên máy tính

Bài kiểm tra của IELTS trên máy tính là một bài kiểm tra tiếng Anh cao cho nghiên cứu quốc tế, công việc và di chuyển.

Thử nghiệm IELTS trên máy tính được thực hiện bởi hơn 2 triệu người thực hiện thử nghiệm mỗi năm.

Bài kiểm tra của IELTS trên máy tính là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di chuyển.

Thử nghiệm IELTS trên máy tính được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận.

Bài kiểm tra của IELTS trên máy tính là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác.

Kiểm tra IELTS trên máy tính là bài kiểm tra có thể thay đổi cuộc sống của bạn.

Bài kiểm tra của IELTS trên máy tính là bài kiểm tra có thể mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp.

thi thử phân phối máy tính của IELTS hiện có sẵn ở nhiều địa điểm trên thế giới, khiến nó trở thành một lựa chọn thuận tiện và phổ biến cho các ứng cử viên. Bài kiểm tra IELTS trên máy tính giống hệt nhau về nội dung, định dạng và mức độ khó đối với bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy, vì vậy bạn có thể tự tin rằng bạn đang nhận được một bài kiểm tra đúng và công bằng về các kỹ năng tiếng Anh của mình.

Vì vậy, bạn có thể mong đợi gì từ thi thử IELTS trên máy tính? Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về định dạng kiểm tra và các loại câu hỏi, cũng như một số mẹo hàng đầu về cách chuẩn bị và làm bài kiểm tra.

Kiểm tra IELTS trên máy tính: Định dạng và loại câu hỏi

Bài kiểm tra IELTS trên máy tính được tạo thành từ bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần kiểm tra một kỹ năng ngôn ngữ khác nhau và được hoàn thành theo một cách khác nhau.

Đọc: Bạn sẽ được trình bày với ba đoạn đọc, mỗi đoạn có 12-14 câu hỏi. Bạn sẽ có 60 phút để đọc các đoạn văn và trả lời các câu hỏi.

Viết: Bạn sẽ được yêu cầu viết hai đoạn văn bản. Điều đầu tiên sẽ là 150 từ và từ thứ hai sẽ là 250 từ. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành cả hai nhiệm vụ.

Nghe: Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm và trả lời 40 câu hỏi. Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành phần.

Phát biểu: Bạn sẽ trực tiếp kiểm tra nói với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Bài kiểm tra sẽ kéo dài trong 11-14 phút và sẽ bao gồm ba phần.

Kiểm tra IELTS trên máy tính: Mẹo hàng đầu

Bây giờ bạn đã biết những gì mong đợi từ thi thử IELTS trên máy tính, đây là những mẹo hàng đầu của chúng tôi để làm bài kiểm tra:

1. Làm quen với định dạng thi thử dựa trên máy tính

Nếu bạn chưa bao giờ thực hiện thi thử dựa trên máy tính trước đây, điều quan trọng là phải làm quen với định dạng trước khi bạn thực hiện kiểm tra IELTS. Cách tốt nhất để làm điều này là thực hành với một số mẫu thi thử dựa trên máy tính IELTS. Điều này sẽ giúp bạn hiểu cách kiểm tra hoạt động và sẽ cho bạn ý tưởng tốt hơn về những gì mong đợi trong ngày thi thử.

2. Sử dụng bài kiểm tra thực hành để trở nên thoải mái với máy tính

Một khi bạn có một sự hiểu biết tốt về định dạng thi thử, đã đến lúc bắt đầu thực hành với máy tính. Điều này sẽ giúp bạn trở nên thoải mái với định dạng dựa trên máy tính và sẽ giúp bạn dễ dàng hoàn thành bài kiểm tra hơn vào ngày thi thử.

3. Đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị tốt

Như với bất kỳ bài kiểm tra nào, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn được chuẩn bị tốt trước khi bạn thực hiện kiểm tra IELTS trên máy tính. Điều này có nghĩa là học tập cho bài kiểm tra và thực hành nhiều. Có một số vật liệu chuẩn bị thi thử dựa trên máy tính IELTS có sẵn, vì vậy hãy đảm bảo bạn sử dụng chúng.

4. Nhận thức về giới hạn thời gian

Mỗi phần của thi thử IELTS trên máy tính có giới hạn thời gian, vì vậy điều quan trọng là bạn phải biết về những điều này trước khi bạn bắt đầu kiểm tra. Điều này sẽ giúp bạn tăng tốc bản thân và đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi.

5. Trả lời các câu hỏi

Điều quan trọng nhất cần nhớ khi thực hiện kiểm tra IELTS trên máy tính là trả lời các câu hỏi. Điều này nghe có vẻ rõ ràng, nhưng thật dễ dàng để bị cuốn vào định dạng thi thử và quên trả lời các câu hỏi. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời cho một câu hỏi, hãy cố gắng loại bỏ các câu trả lời không chính xác và chọn câu trả lời tốt nhất từ ​​các tùy chọn còn lại.

Kiểm tra IELTS trên máy tính: Kết luận

thi thử IELTS trên máy tính là một lựa chọn thuận tiện và phổ biến cho các ứng viên muốn làm bài kiểm tra trong một môi trường quen thuộc hơn. Bài kiểm tra giống hệt nhau về nội dung, định dạng và mức độ khó đối với bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy, vì vậy bạn có thể tự tin rằng bạn đang nhận được một bài kiểm tra thực sự và công bằng về các kỹ năng tiếng Anh của mình.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS trên máy tính, điều quan trọng là phải tự làm quen với định dạng thi thử và thực hành với máy tính. Hãy chắc chắn rằng bạn được chuẩn bị tốt trước khi kiểm tra và nhận thức được giới hạn thời gian. Quan trọng nhất, hãy nhớ trả lời các câu hỏi.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test on computer

IELTS test on computer is a high-stakes English test for international study, work and migration.

IELTS test on computer is taken by over 2 million test takers each year.

IELTS test on computer is the world’s most popular English test for study, work and migration.

IELTS test on computer is recognised by over 10,000 organisations worldwide.

IELTS test on computer is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places.

IELTS test on computer is the test that can change your life.

IELTS test on computer is the test that can open doors to a world of academic and professional opportunity.

IELTS computer-delivered testing is now available in more locations around the world, making it a convenient and popular choice for candidates. The IELTS test on computer is identical in content, format and level of difficulty to the paper-based IELTS test, so you can be confident that you are getting a true and fair test of your English language skills.

So, what can you expect from the IELTS test on computer? In this post, we’ll give you an overview of the test format and question types, as well as some top tips on how to prepare for and take the test.

IELTS test on computer: format and question types

The IELTS test on computer is made up of four sections: Reading, Writing, Listening and Speaking. Each section tests a different language skill and is completed in a different way.

Reading: You will be presented with three reading passages, each with 12-14 questions. You will have 60 minutes to read the passages and answer the questions.

Writing: You will be asked to write two pieces of text. The first will be 150 words and the second will be 250 words. You will have 60 minutes to complete both tasks.

Listening: You will listen to four audio recordings and answer 40 questions. You will have 30 minutes to complete the section.

Speaking: You will take the speaking test face-to-face with a certified IELTS examiner. The test will last for 11-14 minutes and will include three parts.

IELTS test on computer: top tips

Now that you know what to expect from the IELTS test on computer, here are our top tips for taking the test:

1. Familiarise yourself with the computer-based test format

If you have never taken a computer-based test before, it is important to familiarise yourself with the format before you take the IELTS test. The best way to do this is to practise with some IELTS computer-based test samples. This will help you to understand how the test works and will give you a better idea of what to expect on test day.

2. Use the practice test to become comfortable with the computer

Once you have a good understanding of the test format, it is time to start practising with the computer. This will help you to become comfortable with the computer-based format and will make it easier for you to complete the test on test day.

3. Make sure you are well-prepared

As with any test, it is important to make sure that you are well-prepared before you take the IELTS test on computer. This means studying for the test and doing plenty of practise. There are a number of IELTS computer-based test preparation materials available, so make sure you make use of these.

4. Be aware of the time limits

Each section of the IELTS test on computer has a time limit, so it is important that you are aware of these before you start the test. This will help you to pace yourself and to ensure that you have enough time to answer all of the questions.

5. Answer the questions

The most important thing to remember when taking the IELTS test on computer is to answer the questions. This sounds obvious, but it is easy to get caught up in the test format and to forget to answer the questions. If you are not sure of the answer to a question, try to eliminate the incorrect answers and to choose the best answer from the remaining options.

IELTS test on computer: conclusion

The IELTS test on computer is a convenient and popular choice for candidates who want to take the test in a more familiar environment. The test is identical in content, format and level of difficulty to the paper-based IELTS test, so you can be confident that you are getting a true and fair test of your English language skills.

To prepare for the IELTS test on computer, it is important to familiarise yourself with the test format and to practise with the computer. Make sure you are well-prepared before the test and be aware of the time limits. Most importantly, remember to answer the questions.