Blog

Giờ thi IELTS – IELTS exam time

(English below)

Giờ thi IELTS

giới hạn

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được ghi theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người làm bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc đại học, hoặc muốn làm việc trong một nghề đòi hỏi trình độ tiếng Anh cao. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người làm bài kiểm tra muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn làm việc trong một nghề nghiệp không yêu cầu trình độ tiếng Anh cao. Bài kiểm tra của IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Thi thi công tại Đại học Cambridge.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết để nhập học vào nhiều trường đại học trên thế giới. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Các phần nghe và đọc của IELTS là những câu hỏi trắc nghiệm, trong khi các phần viết và nói là câu hỏi tiểu luận. thi thử IELTS được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho sinh viên đang đăng ký vào trường đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho sinh viên đang đăng ký đào tạo nghề hoặc kinh nghiệm làm việc.

thi thử IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia trên thế giới. Phí kiểm tra khác nhau tùy thuộc vào quốc gia mà bạn làm bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS diễn ra trong một ngày. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần và mỗi phần được định thời.

thi thử IELTS được đánh dấu theo thang điểm 0-9. Điểm trung bình là 7,0. Điểm số 8,0 trở lên được coi là tốt và điểm 9.0 được coi là tuyệt vời.

thi thử IELTS có giá trị trong hai năm.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết để nhập học vào nhiều trường đại học trên thế giới. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Các phần nghe và đọc của IELTS là những câu hỏi trắc nghiệm, trong khi các phần viết và nói là câu hỏi tiểu luận. thi thử IELTS được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho sinh viên đang đăng ký vào trường đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho sinh viên đang đăng ký đào tạo nghề hoặc kinh nghiệm làm việc.

thi thử IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia trên thế giới. Phí kiểm tra khác nhau tùy thuộc vào quốc gia mà bạn làm bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS diễn ra trong một ngày. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần và mỗi phần được định thời.

thi thử IELTS được đánh dấu theo thang điểm 0-9. Điểm trung bình là 7,0. Điểm số 8,0 trở lên được coi là tốt và điểm 9.0 được coi là tuyệt vời.

thi thử IELTS có giá trị trong hai năm.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam time

limit

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored on a scale of 0-9, with 9 being the highest score. The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for test-takers who want to study at a university or college, or who want to work in a profession that requires a high level of English language proficiency. The General Training version is for test-takers who want to migrate to an English-speaking country, or who want to work in an occupation that does not require a high level of English language proficiency. The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia, and the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

IELTS is an English proficiency test that is required for admission to many universities around the world. The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The IELTS Listening and Reading sections are multiple-choice questions, while the Writing and Speaking sections are essay questions. The IELTS test is offered in both paper-based and computer-based formats.

The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for students who are applying to university, while the General Training version is for students who are applying for vocational training or work experience.

The IELTS test is offered in over 140 countries around the world. The test fee varies depending on the country in which you take the test.

The IELTS test takes place in a single day. The test is divided into four sections, and each section is timed.

The IELTS test is marked on a scale of 0-9. The average score is 7.0. A score of 8.0 or above is considered to be good, and a score of 9.0 is considered to be excellent.

The IELTS test is valid for two years.

IELTS is an English proficiency test that is required for admission to many universities around the world. The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The IELTS Listening and Reading sections are multiple-choice questions, while the Writing and Speaking sections are essay questions. The IELTS test is offered in both paper-based and computer-based formats.

The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for students who are applying to university, while the General Training version is for students who are applying for vocational training or work experience.

The IELTS test is offered in over 140 countries around the world. The test fee varies depending on the country in which you take the test.

The IELTS test takes place in a single day. The test is divided into four sections, and each section is timed.

The IELTS test is marked on a scale of 0-9. The average score is 7.0. A score of 8.0 or above is considered to be good, and a score of 9.0 is considered to be excellent.

The IELTS test is valid for two years.