Blog

Giờ làm việc BC – BC working hours

(English below)

Giờ làm việc BC

Tại British Columbia, tuần làm việc tiêu chuẩn là từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ cho điều này. Ví dụ, một số nhân viên có thể làm việc 10 giờ mỗi ngày, 4 ngày mỗi tuần.

Tại British Columbia, tuần làm việc tiêu chuẩn là từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên, nhiều nhà tuyển dụng cho phép nhân viên đặt giờ của riêng họ trong các tham số này.

Không có luật pháp trong BC bắt buộc phải trả lương ngoài giờ, nhưng Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm không yêu cầu nhân viên phải trả tiền cho bất kỳ công việc nào trên 8 giờ mỗi ngày hoặc 40 giờ mỗi tuần.

Ngoài ra còn có một số ngoại lệ cho tuần làm việc tiêu chuẩn. Ví dụ, nhân viên trong ngành khách sạn thường làm việc buổi tối và cuối tuần. Và nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp 24 giờ, như bệnh viện hoặc trạm xăng, thường là ca làm việc bao gồm buổi tối, đêm và cuối tuần.

Tuần công việc tiêu chuẩn ở British Columbia có thể khác với các vùng khác của Canada hoặc ở các quốc gia khác. Ví dụ, tại Quebec, công việc tiêu chuẩn là từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng nhân viên phải được trả thêm giờ cho bất kỳ công việc nào trong hơn 9 giờ mỗi ngày hoặc 44 giờ mỗi tuần.

Nếu bạn đang làm việc ở British Columbia, điều quan trọng là phải biết các quyền và trách nhiệm của bạn theo Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, bạn có thể liên hệ với Chi nhánh Tiêu chuẩn Việc làm.

Tags: BC, IELTS

 


 

BC working hours

In British Columbia, the standard working week is Monday to Friday, 8 hours per day. However, there are some exceptions to this. For example, some employees may work 10 hours per day, 4 days per week.

In British Columbia, the standard workweek is Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. However, many employers allow employees to set their own hours within these parameters.

There is no legislation in BC mandating overtime pay, but the Employment Standards Act does require that employees be paid for any work over 8 hours per day or 40 hours per week.

There are also some exceptions to the standard workweek. For example, employees in the hospitality industry often work evenings and weekends. And employees who work in 24-hour businesses, such as hospitals or gas stations, typically work shifts that include evenings, nights, and weekends.

The standard workweek in British Columbia may be different than in other parts of Canada or in other countries. For example, in Quebec the standard workweek is Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m., but employees must be paid overtime for any work over 9 hours per day or 44 hours per week.

If you are working in British Columbia, it is important to know your rights and responsibilities under the Employment Standards Act. If you have any questions, you can contact the Employment Standards Branch.