Blog

Giấy ủy quyền nhận kết quả thi IELTS – Power of authorization to receive IELTS test results

(English below)

Giấy ủy quyền nhận kết quả thi IELTS

Sức mạnh của sự cho phép nhận kết quả kiểm tra IELTS

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được công nhận là thước đo đáng tin cậy và hợp lệ về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới. Kết quả kiểm tra IELTS được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thử nghiệm. Người làm bài kiểm tra có thể cho phép tối đa năm tổ chức nhận kết quả kiểm tra IELTS của họ thay mặt họ.

Sức mạnh của sự cho phép nhận kết quả kiểm tra IELTS

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được công nhận là thước đo đáng tin cậy và hợp lệ về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới. Kết quả kiểm tra IELTS được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thử nghiệm. Người làm bài kiểm tra có thể cho phép tối đa năm tổ chức nhận kết quả kiểm tra IELTS của họ thay mặt họ.

Cho phép một tổ chức nhận kết quả kiểm tra IELTS của bạn thay mặt bạn có nhiều lợi ích. Đó là một cách thuận tiện để gửi kết quả của bạn đến nhiều tổ chức cùng một lúc. Nó cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, vì bạn không phải trả phí kiểm tra IELTS cho mỗi tổ chức bạn gửi kết quả của mình.

Nếu bạn là người làm bài kiểm tra IELTS, chúng tôi khuyến khích bạn tận dụng sức mạnh ủy quyền để nhận kết quả kiểm tra IELTS.

Sức mạnh của sự cho phép nhận kết quả kiểm tra IELTS

Kết quả kiểm tra IELTS là một trong những tài liệu quan trọng nhất mà bạn sẽ cần phải có khi xin thị thực để học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Kết quả kiểm tra IELTS cũng rất quan trọng đối với những người muốn học tại một trường đại học nói tiếng Anh.

Có hai cách để nhận kết quả kiểm tra IELTS của bạn. Bạn có thể nhận chúng qua thư hoặc bạn có thể cho phép ai đó nhận chúng thay mặt bạn.

Nếu bạn chọn nhận kết quả kiểm tra IELTS của mình qua thư, bạn sẽ cần cung cấp một địa chỉ gửi thư hợp lệ nơi kết quả có thể được gửi. Điều quan trọng cần lưu ý là kết quả kiểm tra IELTS không được gửi đến các hộp PO. Bạn cũng sẽ cần cung cấp một phong bì tự thanh toán, được đóng dấu để kết quả có thể được gửi lại cho bạn.

Nếu bạn chọn cho phép ai đó nhận kết quả kiểm tra IELTS của bạn thay mặt bạn, bạn sẽ cần cung cấp tên và thông tin liên hệ của họ. Người bạn cho phép phải trên 18 tuổi và phải có khả năng trình bày một hình thức nhận dạng hợp lệ, chẳng hạn như giấy phép hộ chiếu hoặc tài xế, khi họ nhận kết quả của bạn.

Khi kết quả kiểm tra IELTS của bạn được phát hành, bạn sẽ có hai tuần để yêu cầu đánh giá kết quả của bạn nếu bạn cảm thấy rằng đã có một sai lầm. Nếu bạn không yêu cầu đánh giá trong khung thời gian này, kết quả của bạn sẽ được coi là cuối cùng.

Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực để học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, kết quả kiểm tra IELTS là một trong những tài liệu quan trọng nhất bạn sẽ cần có được. Hãy chắc chắn xem xét cẩn thận cách bạn muốn nhận kết quả của mình trước khi làm bài kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

Power of authorization to receive IELTS test results

The Power of Authorization to Receive IELTS Test Results

IELTS, the International English Language Testing System, is recognized as a reliable and valid measure of English proficiency by over 10,000 organizations worldwide. The IELTS test results are used for study, work and migration purposes.

IELTS test results are released 13 days after the test date. The test taker can authorize up to five organizations to receive their IELTS test results on their behalf.

The Power of Authorization to Receive IELTS Test Results

IELTS, the International English Language Testing System, is recognized as a reliable and valid measure of English proficiency by over 10,000 organizations worldwide. The IELTS test results are used for study, work and migration purposes.

IELTS test results are released 13 days after the test date. The test taker can authorize up to five organizations to receive their IELTS test results on their behalf.

Authorizing an organization to receive your IELTS test results on your behalf has many benefits. It is a convenient way to send your results to multiple organizations at once. It also saves you time and money, as you do not have to pay the IELTS test fee for each organization you send your results to.

If you are an IELTS test taker, we encourage you to take advantage of the Power of Authorization to Receive IELTS Test Results.

The Power of Authorization to Receive IELTS Test Results

The IELTS test results are one of the most important documents that you will need to obtain when applying for a visa to study or work in an English-speaking country. The IELTS test results are also very important for those who wish to study at an English-speaking university.

There are two ways to receive your IELTS test results. You can either receive them by mail or you can authorize someone to receive them on your behalf.

If you choose to receive your IELTS test results by mail, you will need to provide a valid mailing address where the results can be sent. It is important to note that the IELTS test results are not sent to PO Boxes. You will also need to provide a self-addressed, stamped envelope so that the results can be sent back to you.

If you choose to authorize someone to receive your IELTS test results on your behalf, you will need to provide their name and contact information. The person you authorize must be over the age of 18 and must be able to present a valid form of identification, such as a passport or driver’s license, when they pick up your results.

Once your IELTS test results are released, you will have two weeks to request a review of your results if you feel that there has been a mistake. If you do not request a review within this time frame, your results will be considered final.

If you are applying for a visa to study or work in an English-speaking country, the IELTS test results are one of the most important documents you will need to obtain. Be sure to carefully consider how you would like to receive your results before taking the test.