Blog

Giấy chứng nhận IELTS – IELTS Certificate

(English below)

Giấy chứng nhận IELTS

Giấy chứng nhận IELTS

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL, Hội đồng Anh và IDP Education Pty Ltd, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Hơn 2,2 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

Chứng chỉ IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quan trọng đối với người nói tiếng Anh không bản địa. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn học ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ tiếng Anh cao. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc muốn đăng ký các chương trình đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS đánh giá bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần bao gồm một số mục. Các phần lắng nghe và đọc là trắc nghiệm. Các phần viết và nói được đánh giá bởi các giám khảo IELTS.

Chứng chỉ IELTS có giá trị trong hai năm. Sau hai năm, người làm bài kiểm tra IELTS sẽ cần phải lấy lại bài kiểm tra IELTS để gia hạn chứng chỉ IELTS của họ.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Mang IELTS mở cửa – nó có thể giúp bạn sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới tin tưởng, vì vậy khi bạn làm bài kiểm tra, bạn đang chứng minh các kỹ năng ngôn ngữ của mình cho các nhà tuyển dụng tiềm năng, tổ chức giáo dục và cơ quan chuyên môn.

Có hai loại bài kiểm tra IELTS:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS – Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư

IELTS được phát triển bởi một số chuyên gia hàng đầu thế giới về đánh giá ngôn ngữ. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Anh, Canada, Úc, Ailen, New Zealand và Nam Phi. Hơn 3 triệu bài kiểm tra IELTS được thực hiện mỗi năm.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia yêu cầu.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

IELTS Học thuật:

Học thuật IELTS dành cho những người có kế hoạch học tập ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp.

Đào tạo chung của IELTS:

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc muốn nộp đơn xin công việc mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS được thiết kế để bao gồm toàn bộ khả năng từ người dùng không phải người dùng đến người dùng chuyên gia.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau nhưng các bài kiểm tra đọc và viết khác nhau.

Lắng nghe và nói là giống nhau cho cả phiên bản IELTS và đào tạo chung của IELTS và được hoàn thành đầu tiên vào cùng một ngày.

Đọc và viết được hoàn thành vào ngày hôm sau cho các ứng cử viên học thuật và vào buổi chiều cho các ứng cử viên đào tạo chung.

Kết quả kiểm tra của IELTS được báo cáo trên thang điểm chín, với điểm số ban nhạc 1 là thấp nhất và điểm ban nhạc 9 là cao nhất.

Điểm số ban nhạc 9 chỉ được trao cho những người có chỉ huy ngôn ngữ đầy đủ chỉ với những điểm không chính xác không thường xuyên và sự không chính xác. Những hiểu lầm có thể xảy ra trong những tình huống xa lạ. Xử lý lập luận chi tiết phức tạp tốt.

Điểm số ban nhạc 8 được trao cho những người có chỉ huy ngôn ngữ đầy đủ chỉ với những điểm không chính xác không thường xuyên và sự không chính xác. Những hiểu lầm có thể xảy ra trong những tình huống xa lạ. Xử lý lập luận chi tiết phức tạp tốt.

Điểm số ban nhạc 7 được trao cho những người có chỉ huy ngôn ngữ hoạt động, mặc dù thường xuyên không chính xác, sự không chính xác và hiểu lầm trong một số tình huống. Nói chung, xử lý ngôn ngữ phức tạp tốt và hiểu lý luận chi tiết.

Điểm ban nhạc 6 được trao cho những người thường có chỉ huy ngôn ngữ hiệu quả mặc dù một số điểm không chính xác, không phù hợp và hiểu lầm. Có thể sử dụng và hiểu ngôn ngữ khá phức tạp, đặc biệt là trong các tình huống quen thuộc.

Điểm số ban nhạc 5 được trao cho những người thể hiện chỉ huy một phần của ngôn ngữ, đối phó với ý nghĩa tổng thể trong hầu hết các tình huống, mặc dù họ có thể mắc nhiều sai lầm. Nên có thể xử lý giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực riêng.

Điểm số ban nhạc 4 được trao cho những người thể hiện một mệnh lệnh cơ bản của ngôn ngữ và có thể giao tiếp rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc thường xuyên gặp phải trong công việc, trường học, giải trí, v.v. Giải thích cho ý kiến ​​và kế hoạch.

Điểm số ban nhạc 3 được trao cho những người thể hiện chỉ huy một phần của ngôn ngữ và có thể giao tiếp với một mức độ hiệu quả, mặc dù họ thường xuyên mắc lỗi. Có thể giao tiếp trên các chủ đề quen thuộc bằng cách sử dụng từ vựng cơ bản và các cấu trúc đơn giản.

Điểm ban nhạc 2 được trao cho những người chỉ có thể giao tiếp với các chủ đề rất quen thuộc bằng cách sử dụng các từ bị cô lập và cụm từ ghi nhớ. Có rất ít phạm vi trong những gì họ có thể nói. Không thể sử dụng các cấu trúc chính xác.

Điểm số ban nhạc 1 được trao cho những người gặp khó khăn lớn trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ. Không thể sử dụng bất kỳ cấu trúc nào một cách chính xác. Không thể sử dụng bất kỳ từ vựng chính xác.

Giấy chứng nhận IELTS có tuổi thọ hai năm. Sau thời gian này, chứng chỉ không còn hợp lệ.

Tags: IELTS

 


 

IELTS Certificate

IELTS Certificate

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is jointly managed by University of Cambridge ESOL Examinations, the British Council and IDP Education Pty Ltd, and was established in 1989.

IELTS is recognized by over 9,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. More than 2.2 million tests were taken last year.

IELTS Certificate is an important English proficiency test for non-native English speakers. The IELTS test has two versions: the Academic Version and the General Training Version. The Academic Version is for test takers who want to study at a tertiary level in an English-speaking country or who want to pursue a professional career that requires a high level of English proficiency. The General Training Version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who want to apply for training programs or work experience in an English-speaking country.

The IELTS test assesses the four language skills: listening, reading, writing and speaking. The test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section comprises a number of items. The listening and reading sections are multiple-choice. The writing and speaking sections are assessed by IELTS examiners.

IELTS Certificate is valid for two years. After two years, the IELTS test taker will need to retake the IELTS test in order to renew their IELTS Certificate.

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test. Taking IELTS opens doors – it can help you live, study and work around the world. More than 10,000 organisations worldwide trust IELTS, so when you take the test you are proving your language skills to potential employers, educational institutions and professional bodies.

There are two types of IELTS test:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those who need English for work, training or migration purposes

IELTS is developed by some of the world’s leading experts in language assessment. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is accepted by most British, Canadian, Australian, Irish, New Zealand and South African academic institutions. Over 3 million IELTS tests are taken each year.

IELTS is the only English language test accepted for immigration purposes by all countries that require one.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic:

IELTS Academic is for people planning to study at tertiary level in an English-speaking country or seeking professional registration.

IELTS General Training:

IELTS General Training is for those planning to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or wanting to apply for work where English is the language of communication.

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to cover the full range of ability from non-user to expert user.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking tests but different Reading and Writing tests.

Listening and Speaking are the same for both Academic and General Training versions of IELTS and are completed first on the same day.

Reading and Writing are completed on the following day for Academic candidates and in the afternoon for General Training candidates.

IELTS test results are reported on a nine-band scale, with band score 1 being the lowest and band score 9 being the highest.

Band score 9 is only awarded to those who have fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. Handles complex detailed argumentation well.

Band score 8 is awarded to those who have fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. Handles complex detailed argumentation well.

Band score 7 is awarded to those who have operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. Generally handles complex language well and understands detailed reasoning.

Band score 6 is awarded to those who have generally effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.

Band score 5 is awarded to those who demonstrate partial command of the language, cope with overall meaning in most situations, although they may make many mistakes. Should be able to handle basic communication in own field.

Band score 4 is awarded to those who demonstrate a basic command of the language and can communicate very simply on familiar topics regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Band score 3 is awarded to those who demonstrate partial command of the language and can communicate with a degree of effectiveness, although they frequently make mistakes. Can communicate on familiar topics using basic vocabulary and simple structures.

Band score 2 is awarded to those who can communicate only on very familiar topics using isolated words and memorised phrases. There is little range in what they can say. Cannot use structures correctly.

Band score 1 is awarded to those who have great difficulty communicating in the language. Cannot use any structures correctly. Cannot use any vocabulary correctly.

The IELTS certificate has a life span of two years. After this time, the certificate is no longer valid.