Blog

Giá thi IELTS 2021 – IELTS test price 2021

(English below)

Giá thi IELTS 2021

Giá kiểm tra IELTS 2021

Phí kiểm tra IELTS hiện là $ 330. Nếu bạn đang dùng IELTS cho UKVI, phí kiểm tra là $ 348. Phí kiểm tra IELTS có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Lệ phí thi IELTS 2021

Lệ phí thi IELTS 2021 đã được Hội đồng Anh công bố. Phí kiểm tra IELTS mới là R. 11.400/-.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện để đánh giá trình độ tiếng Anh của các ứng cử viên muốn học tập hoặc làm việc ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Phí kiểm tra IELTS được sử dụng để trang trải chi phí quản lý thi thử, bao gồm cả việc phát triển và phân phối thi thử và chi phí hoạt động của các trung tâm thi thử IELTS.

Phí kiểm tra IELTS được sửa đổi hàng năm phù hợp với chi phí vận hành khi chạy thi thử IELTS. Phí thi thử IELTS mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2021.

Các ứng viên đã trả phí kiểm tra IELTS cũ sẽ không được yêu cầu trả chênh lệch.

Phí kiểm tra IELTS có thể được thanh toán trực tuyến hoặc tại Trung tâm kiểm tra IELTS vào ngày kiểm tra. Các ứng viên được khuyên nên kiểm tra trang web của Trung tâm kiểm tra IELTS để biết thông tin cập nhật nhất về phí kiểm tra IELTS và phương thức thanh toán.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test price 2021

IELTS test price 2021

The IELTS test fee is currently $330. If you are taking the IELTS for UKVI, the test fee is $348. The IELTS test fee is subject to change without notice.

IELTS test price 2021

The IELTS test price 2021 has been announced by the British Council. The new IELTS test fee is Rs. 11,400/-.

The IELTS test is conducted to assess the English proficiency of candidates who want to study or work in countries where English is the language of communication. The IELTS test fee is used to cover the costs of administering the test, including the development and delivery of the test, and the operational costs of the IELTS test centres.

The IELTS test fee is revised every year in line with the operational costs of running the IELTS test. The new IELTS test fee will be effective from 1st April 2021.

Candidates who have already paid the old IELTS test fee will not be required to pay the difference.

The IELTS test fee can be paid online or at the IELTS test centre on the day of the test. Candidates are advised to check the IELTS test centre website for the most up-to-date information on the IELTS test fee and payment methods.