Blog

Giá IELTS – IELTS price

(English below)

Giá IELTS

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Phí kiểm tra IELTS không rẻ, và giá đã tăng trong những năm gần đây. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét phí kiểm tra IELTS hiện tại và một số mẹo về cách tiết kiệm tiền khi làm bài kiểm tra IELTS.

Phí thi IELTS đã tăng lên trong những năm gần đây, và không có kết thúc trong tầm nhìn. Chi phí thực hiện bài kiểm tra IELTS có thể là một rào cản đối với nhiều người, đặc biệt là những người từ các nước thu nhập thấp.

Phí kiểm tra IELTS hiện là £ 150 (200 đô la Mỹ) cho mô -đun học thuật và £ 170 (230 đô la Mỹ) cho mô -đun đào tạo chung. Giá của bài kiểm tra IELTS đã tăng 50% kể từ năm 2007, khi chi phí là 100 bảng (150 đô la Mỹ) cho mô -đun học thuật và £ 120 (180 đô la Mỹ) cho mô -đun đào tạo chung.

Có một số lý do cho việc tăng Phí thi IELTS. Chi phí chạy thi thử IELTS đã tăng lên, cũng như nhu cầu cho bài kiểm tra. thi thử IELTS hiện được cung cấp tại hơn 140 quốc gia và hơn 2,5 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm.

Bài kiểm tra IELTS không chỉ được sử dụng cho tuyển sinh đại học, mà còn cho mục đích nhập cư. Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Vương quốc Anh, Canada và Úc, IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích thị thực.

Phí kiểm tra IELTS có thể sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Nhu cầu cho bài kiểm tra IELTS sẽ không giảm và chi phí chạy thi thử cũng có khả năng tăng lên.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là ngân sách cho chi phí. Có một số cách để giảm chi phí làm bài kiểm tra IELTS, chẳng hạn như tham gia khóa học chuẩn bị hoặc sử dụng học bổng.

Tham gia một khóa học chuẩn bị là cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Chi phí của một khóa học chuẩn bị khác nhau, nhưng thường là khoảng £ 200- £ 300 (US $ 250-US $ 400).

Có một số học bổng có sẵn cho những người làm bài kiểm tra IELTS. Những học bổng này bao gồm chi phí của phí kiểm tra IELTS và đôi khi cũng là chi phí của khóa học chuẩn bị.

Nếu bạn đến từ một quốc gia có thu nhập thấp hơn, bạn có thể đủ điều kiện để từ bỏ phí. Miễn phí phí ​​có sẵn vì một số lý do, chẳng hạn như khó khăn tài chính hoặc sống ở một quốc gia mà bài kiểm tra IELTS không được cung cấp.

thi thử IELTS là một thi thử quan trọng và giá có thể sẽ tiếp tục tăng. Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là ngân sách cho chi phí. Có một số cách để giảm chi phí làm bài kiểm tra IELTS, chẳng hạn như tham gia khóa học chuẩn bị hoặc sử dụng học bổng.

Tags: IELTS

 


 

IELTS price

IELTS is one of the most popular English language proficiency tests in the world. The IELTS test fee is not cheap, and the price has been rising in recent years. In this article, we will look at the current IELTS test fee and some tips on how to save money when taking the IELTS test.

IELTS prices have been on the rise in recent years, and there is no end in sight. The cost of taking the IELTS test can be a barrier for many people, especially those from lower-income countries.

The IELTS test fee is currently £150 (US$200) for the academic module and £170 (US$230) for the general training module. The price of the IELTS test has increased by 50% since 2007, when the cost was £100 (US$150) for the academic module and £120 (US$180) for the general training module.

There are a number of reasons for the increase in IELTS prices. The cost of running the IELTS test has increased, as has the demand for the test. The IELTS test is now offered in more than 140 countries, and over 2.5 million people take the test each year.

The IELTS test is not only used for university admissions, but also for immigration purposes. In some countries, such as the UK, Canada, and Australia, IELTS is the only English language test that is accepted for visa purposes.

The IELTS test fee is likely to continue to increase in the future. The demand for the IELTS test is not going to decrease, and the cost of running the test is also likely to increase.

If you are planning to take the IELTS test, it is important to budget for the cost. There are a number of ways to reduce the cost of taking the IELTS test, such as taking a preparatory course or using a scholarship.

Taking a preparatory course is the best way to prepare for the IELTS test. The cost of a preparatory course varies, but is typically around £200-£300 (US$250-US$400).

There are a number of scholarships available for people taking the IELTS test. These scholarships cover the cost of the IELTS test fee and sometimes also the cost of the preparatory course.

If you are from a lower-income country, you may be eligible for a fee waiver. Fee waivers are available for a number of reasons, such as financial hardship or living in a country where the IELTS test is not offered.

The IELTS test is an important test, and the price is likely to continue to increase. If you are planning to take the IELTS test, it is important to budget for the cost. There are a number of ways to reduce the cost of taking the IELTS test, such as taking a preparatory course or using a scholarship.