Blog

Giá học IELTS ở british council – IELTS learning price in British Council

(English below)

Giá học IELTS ở british council

Giá học tập của IELTS trong Hội đồng Anh:

Nếu bạn muốn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình và làm bài kiểm tra IELTS, Hội đồng Anh là nơi tốt nhất để làm điều đó. Họ cung cấp các khóa học chuẩn bị IELTS chất lượng cao với giá cả hợp lý.

Giá học tập của IELTS trong Hội đồng Anh

Phí kiểm tra IELTS là hai trăm năm mươi bảng. Phí kiểm tra IELTS được trả cho Hội đồng Anh. Bạn có thể trả phí kiểm tra IELTS bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Phí kiểm tra IELTS bao gồm chi phí của bài kiểm tra IELTS và chi phí của các tài liệu thi thử IELTS. Phí kiểm tra IELTS không bao gồm chi phí của các khóa học chuẩn bị IELTS hoặc chi phí của sách IELTS hoặc các tài liệu khác.

Các khóa học chuẩn bị IELTS

Các khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn từ một số nhà cung cấp. Chi phí của các khóa học chuẩn bị IELTS khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp, độ dài của khóa học và vị trí. Các khóa học chuẩn bị IELTS có thể có giá từ hai trăm năm mươi bảng đến một nghìn bảng.

Sách và tài liệu IELTS

Sách và tài liệu của IELTS có sẵn từ một số nhà cung cấp. Chi phí của sách IELTS và tài liệu khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp và loại tài liệu. Sách và tài liệu của IELTS có thể có giá từ năm mươi bảng đến một trăm bảng.

Bài kiểm tra IELTS

Bài kiểm tra IELTS dài hai giờ bốn mươi lăm phút. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói.

Phần đọc IELTS chứa ba đoạn đọc và bốn mươi câu hỏi. Phần viết IELTS chứa hai nhiệm vụ viết và sáu mươi phút. Phần nghe IELTS chứa bốn đoạn nghe và ba mươi phút. Phần nói IELTS chứa ba nhiệm vụ nói và mười một đến mười bốn phút.

Phí kiểm tra IELTS

Phí kiểm tra IELTS là hai trăm năm mươi bảng. Phí kiểm tra IELTS được trả cho Hội đồng Anh. Bạn có thể trả phí kiểm tra IELTS bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Phí kiểm tra IELTS bao gồm chi phí của bài kiểm tra IELTS và chi phí của các tài liệu thi thử IELTS. Phí kiểm tra IELTS không bao gồm chi phí của các khóa học chuẩn bị IELTS hoặc chi phí của sách IELTS hoặc các tài liệu khác.

Tags: British Council, IELTS

 


 

IELTS learning price in British Council

IELTS learning price in British Council:

If you want to improve your English language skills and take the IELTS test, British Council is the best place to do it. They offer high-quality IELTS preparation courses at a reasonable price.

IELTS learning price in British Council

The IELTS test fee is two hundred and fifty pounds. The IELTS test fee is paid to the British Council. You can pay the IELTS test fee by credit or debit card, or by bank transfer.

The IELTS test fee includes the cost of the IELTS test, and the cost of the IELTS test materials. The IELTS test fee does not include the cost of IELTS preparation courses, or the cost of IELTS books or other materials.

IELTS preparation courses

IELTS preparation courses are available from a number of providers. The cost of IELTS preparation courses varies, depending on the provider, the length of the course, and the location. IELTS preparation courses can cost from two hundred and fifty pounds to one thousand pounds.

IELTS books and materials

IELTS books and materials are available from a number of providers. The cost of IELTS books and materials varies, depending on the provider, and the type of material. IELTS books and materials can cost from fifty pounds to one hundred pounds.

IELTS test

The IELTS test is two hours and forty-five minutes long. The IELTS test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking.

The IELTS Reading section contains three reading passages, and forty questions. The IELTS Writing section contains two writing tasks, and sixty minutes. The IELTS Listening section contains four listening passages, and thirty minutes. The IELTS Speaking section contains three speaking tasks, and eleven to fourteen minutes.

IELTS test fee

The IELTS test fee is two hundred and fifty pounds. The IELTS test fee is paid to the British Council. You can pay the IELTS test fee by credit or debit card, or by bank transfer.

The IELTS test fee includes the cost of the IELTS test, and the cost of the IELTS test materials. The IELTS test fee does not include the cost of IELTS preparation courses, or the cost of IELTS books or other materials.