Blog

Giá học IELTS – IELTS learning price

(English below)

Giá học IELTS

Giá học tập IELTS

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng như một yêu cầu cho việc nhập học đại học của nhiều trường đại học trên toàn thế giới, cũng như cho các mục đích nhập cư. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được cung cấp trong cả hai phiên bản đào tạo học thuật và chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học và phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330 USD. Tuy nhiên, giá của các khóa học chuẩn bị IELTS có thể rất khác nhau. Một số khóa học có thể có giá chỉ $ 50, trong khi những khóa học khác có thể có giá hơn 1.000 đô la. Giá của các khóa học chuẩn bị IELTS sẽ phụ thuộc vào chất lượng của khóa học, thời lượng của khóa học và vị trí của khóa học.

Giá học tập IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra được thực hiện bởi những người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị điểm có thể là 9.0 và tổng số điểm là trung bình của bốn phần.

IELTS không phải là một bài kiểm tra giá rẻ để thực hiện. Chi phí của bài kiểm tra là khoảng 250 đô la, và đó chỉ là chi phí làm bài kiểm tra. Nó không bao gồm chi phí của bất kỳ khóa học chuẩn bị IELTS nào mà một người có thể thực hiện, hoặc chi phí gia sư riêng.

Chi phí lấy IELTS có thể là một rào cản đối với một số người, nhưng điều quan trọng cần nhớ là bài kiểm tra là một khoản đầu tư. Chi phí lấy IELTS là một cái giá nhỏ để trả cho cơ hội sống và làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Có một vài cách để giảm chi phí dùng IELTS. Nhiều trung tâm kiểm tra cung cấp giảm giá cho sinh viên và những người đang làm bài kiểm tra lần thứ hai. Ngoài ra còn có một số chương trình học bổng IELTS có thể giúp trang trải chi phí kiểm tra.

Lấy IELTS là một khoản đầu tư quan trọng, và chi phí của bài kiểm tra không nên là một rào cản để lấy nó. Có một số cách để giảm chi phí lấy IELTS và làm bài kiểm tra là một khoản đầu tư sẽ được đền đáp trong thời gian dài.

Tags: IELTS

 


 

IELTS learning price

IELTS learning price

The IELTS (International English Language Testing System) is a test that measures your English language proficiency. It is used as a requirement for university admission by many universities worldwide, as well as for immigration purposes. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. The test is offered in both academic and general training versions. The academic version is for those who want to study at university, and the general training version is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test fee is $330 USD. However, the price of IELTS preparation courses can vary widely. Some courses may cost as little as $50, while others may cost over $1,000. The price of IELTS preparation courses will depend on the quality of the course, the length of the course, and the location of the course.

IELTS learning price

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that is taken by people who want to study or work in an English-speaking country. The test is made up of four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a possible score of 9.0, and the total score is the average of the four sections.

IELTS is not a cheap test to take. The cost of the test itself is around $250, and that is just the cost of taking the test. It does not include the cost of any IELTS preparation courses that a person might take, or the cost of private tutoring.

The cost of taking IELTS can be a barrier for some people, but it is important to remember that the test is an investment. The cost of taking IELTS is a small price to pay for the opportunity to live and work in an English-speaking country.

There are a few ways to reduce the cost of taking IELTS. Many test centers offer discounts for students and people who are taking the test for the second time. There are also a number of IELTS scholarship programs that can help to cover the cost of the test.

Taking IELTS is an important investment, and the cost of the test should not be a barrier to taking it. There are a number of ways to reduce the cost of taking IELTS, and taking the test is an investment that will pay off in the long run.