Blog

Giá 1 lần thi IELTS – Price 1 time IELTS test

(English below)

Giá 1 lần thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho nhiều chương trình đại học và giấy phép chuyên nghiệp. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Phần nói được thực hiện như một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Bài kiểm tra được ghi trên thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

Phí kiểm tra IELTS là $ 190 USD.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho nhiều chương trình đại học và giấy phép chuyên nghiệp. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản, mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Phí kiểm tra cho mô -đun học tập là $ 250 và phí kiểm tra cho mô -đun đào tạo chung là $ 200. Người tham gia thi thử IELTS có thể đăng ký thi thử trực tuyến và bài kiểm tra được cung cấp tại nhiều địa điểm trên thế giới.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Các phần nghe và đọc giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra, nhưng phần viết và nói là khác nhau. Mô -đun học thuật được thiết kế cho những người tham gia thi thử đang lên kế hoạch học tại các trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Mô -đun đào tạo chung được thiết kế cho những người tham gia thi thử, những người cần thể hiện trình độ tiếng Anh cho mục đích làm việc hoặc nhập cư.

Các trình thực hiện kiểm tra IELTS sẽ nhận được điểm ban nhạc cho mỗi phần của bài kiểm tra và điểm số ban nhạc tổng thể. Điểm tổng thể của ban nhạc là thước đo trình độ kiểm tra trình độ tiếng Anh, và được báo cáo theo thang điểm 1-9. Điểm 7 được coi là thành thạo và điểm 8 hoặc 9 được coi là rất tốt.

Bài kiểm tra IELTS là một công cụ có giá trị để đo lường trình độ tiếng Anh và có thể mở ra nhiều cơ hội giáo dục và chuyên nghiệp. Nếu bạn đang xem xét làm bài kiểm tra IELTS, hãy chắc chắn đăng ký sớm và làm quen với định dạng thi thử.

Tags: IELTS

 


 

Price 1 time IELTS test

The IELTS test is an English proficiency test that is required for many university programs and professional licenses. The test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. The speaking section is conducted as a face-to-face interview with a certified IELTS examiner. The test is scored on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score.

The IELTS test fee is $190 USD.

The IELTS test is an English proficiency test that is required for many university programs and professional licenses. The IELTS test is offered in two versions, the Academic Module and the General Training Module. The test fee for the Academic Module is $250, and the test fee for the General Training Module is $200. IELTS test takers can register for the test online, and the test is offered at many locations around the world.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Listening and Reading sections are the same for both versions of the test, but the Writing and Speaking sections are different. The Academic Module is designed for test takers who are planning to study at universities where English is the language of instruction. The General Training Module is designed for test takers who need to demonstrate English proficiency for work or immigration purposes.

IELTS test takers will receive a band score for each section of the test, and an overall band score. The overall band score is a measure of test takers’ English proficiency, and is reported on a scale of 1-9. A score of 7 is considered to be proficient, and a score of 8 or 9 is considered to be very good.

The IELTS test is a valuable tool for measuring English proficiency, and can open doors to many educational and professional opportunities. If you are considering taking the IELTS test, be sure to register early and to familiarize yourself with the test format.