Blog

Form đăng ký thi IELTS – IELTS test registration form

(English below)

Form đăng ký thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc bằng tiếng Anh. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm. Phần nói được thực hiện như một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Các phần khác là nhiều lựa chọn.

Đăng ký kiểm tra IELTS hiện đang mở cho bất kỳ ai muốn làm bài kiểm tra. Quá trình đăng ký rất đơn giản và có thể được thực hiện trực tuyến. Để đăng ký, bạn sẽ cần tạo một tài khoản và cung cấp một số thông tin cá nhân, bao gồm tên của bạn, địa chỉ email và quốc gia cư trú. Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có thể chọn ngày thử nghiệm, thời gian và vị trí thuận tiện cho bạn.

Đăng ký thử nghiệm IELTS là một quá trình đơn giản có thể được thực hiện trực tuyến.

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ email và quốc gia cư trú.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có thể chọn ngày thử nghiệm, thời gian và vị trí thuận tiện cho bạn.

Mẫu đăng ký thi thử IELTS có sẵn trực tuyến cho các ứng viên muốn đăng ký kiểm tra IELTS. Biểu mẫu có thể được truy cập từ trang web IELTS.

Mẫu đăng ký thi thử IELTS là một hình thức trực tuyến đơn giản có thể được hoàn thành chỉ trong vài phút. Biểu mẫu yêu cầu các chi tiết cá nhân như tên, địa chỉ, chi tiết liên hệ và số hộ chiếu. Các quy định cũng sẽ cần chọn ngày thi thử và trung tâm thi thử ưa thích của họ. Khi biểu mẫu hoàn tất, các ứng viên sẽ cần phải trả phí kiểm tra IELTS trực tuyến.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được yêu cầu bởi nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các ứng viên sẽ cần đạt được điểm tối thiểu trong mỗi phần để vượt qua bài kiểm tra.

Mẫu đăng ký thi thử IELTS là bước đầu tiên trong việc đăng ký kiểm tra IELTS. Các ứng viên hoàn thành biểu mẫu và trả phí kiểm tra sẽ có thể đặt vị trí của họ trong bài kiểm tra IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test registration form

The IELTS test is an international English language testing system that assesses the language abilities of people who want to study or work in English. The test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a total of 25 points. The Speaking section is conducted as a face-to-face interview with a certified IELTS examiner. The other sections are multiple-choice.

IELTS test registration is now open for anyone who wants to take the test. The registration process is simple and can be done online. To register, you will need to create an account and provide some personal information, including your name, email address, and country of residence. Once you have registered, you will be able to choose the test date, time, and location that is convenient for you.

IELTS test registration is a simple process that can be done online.

You will need to provide some personal information, including your name, email address, and country of residence.

Once you have registered, you will be able to choose the test date, time, and location that is convenient for you.

The IELTS test registration form is available online for candidates who wish to register for the IELTS test. The form can be accessed from the IELTS website.

The IELTS test registration form is a simple online form that can be completed in just a few minutes. The form requires personal details such as name, address, contact details and passport number.Candidates will also need to select their preferred test date and test centre. Once the form is complete, candidates will need to pay the IELTS test fee online.

The IELTS test is an international English language test that is required by many universities and employers around the world. The test is split into four sections – listening, reading, writing and speaking. Candidates will need to achieve a minimum score in each section in order to pass the test.

The IELTS test registration form is the first step in registering for the IELTS test. Candidates who complete the form and pay the test fee will be able to book their place on the IELTS test.