Blog

Đơn vị tổ chức thi IELTS – IELTS test unit

(English below)

Đơn vị tổ chức thi IELTS

Đơn vị kiểm tra IELTS

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS? Nếu vậy, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi. Đơn vị thử nghiệm IELTS này sẽ giúp bạn làm điều đó.

Trong đơn vị này, chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ bạn cần biết về bài kiểm tra IELTS, bao gồm cả nó là gì, những gì trong bài kiểm tra và cách chuẩn bị cho nó.

Đến cuối đơn vị này, bạn sẽ hiểu rõ về bài kiểm tra IELTS và đang trên đường để có được điểm số bạn cần.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Phần đọc chứa ba hoặc bốn đoạn về độ khó ngày càng tăng và mỗi đoạn văn được theo sau bởi một tập hợp các câu hỏi. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra một loạt các kỹ năng đọc, bao gồm lướt qua, quét, hiểu các ý tưởng chính, hiểu chi tiết và hiểu ý nghĩa ngầm.

Phần viết chứa hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ 1, các ứng cử viên được yêu cầu viết một báo cáo dựa trên thông tin có trong một hoặc hai tài liệu trực quan như bảng, đồ thị, sơ đồ hoặc bản đồ. Trong nhiệm vụ 2, các ứng cử viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Phần nghe chứa bốn đoạn, mỗi đoạn có 10 câu hỏi. Các đoạn văn đang tăng khó khăn, và mỗi đoạn được chơi hai lần. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra một loạt các kỹ năng nghe, bao gồm hiểu các ý tưởng chính, hiểu chi tiết, hiểu thái độ của người nói, theo một lập luận và nhận ra quan điểm của người nói.

Phần nói chứa ba phần. Trong Phần 1, các ứng cử viên được yêu cầu trả lời các câu hỏi về bản thân họ. Trong Phần 2, các ứng cử viên được trao thẻ nhiệm vụ với một chủ đề và được yêu cầu nói trong hai phút. Trong Phần 3, các ứng cử viên được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test unit

IELTS Test Unit

Are you planning on taking the IELTS test? If so, you’ll want to make sure you’re fully prepared for the exam. This IELTS test unit will help you do just that.

In this unit, we’ll cover everything you need to know about the IELTS test, including what it is, what’s on the test, and how to prepare for it.

By the end of this unit, you’ll have a good understanding of the IELTS test and be well on your way to getting the score you need.

The IELTS test is divided into four sections: reading, writing, listening and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The reading section contains three or four passages of increasing difficulty, and each passage is followed by a set of questions. The questions are designed to test a range of reading skills, including skimming, scanning, understanding main ideas, understanding detail and understanding implicit meaning.

The writing section contains two tasks. In Task 1, candidates are asked to write a report based on information contained in one or two visual materials such as tables, graphs, diagrams or maps. In Task 2, candidates are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

The listening section contains four passages, each with 10 questions. The passages are of increasing difficulty, and each is played twice. The questions are designed to test a range of listening skills, including understanding main ideas, understanding detail, understanding speaker attitude, following an argument and recognizing speakers’ views.

The speaking section contains three parts. In Part 1, candidates are asked to answer questions about themselves. In Part 2, candidates are given a task card with a topic and asked to speak for two minutes. In Part 3, candidates are asked further questions about the topic in Part 2.