Blog

Dời ngày thi IELTS – IELTS test date

(English below)

Dời ngày thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế cần thiết cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học tại các trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc là trắc nghiệm, trong khi các phần viết và nói dựa trên bài luận. Bài kiểm tra IELTS được ghi theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Ngày kiểm tra IELTS là Thứ Bảy, ngày 4 tháng Năm.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế cần thiết cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học tại các trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc là trắc nghiệm, trong khi các phần viết và nói dựa trên bài luận. Bài kiểm tra IELTS được ghi theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Ngày kiểm tra IELTS là Thứ Bảy, ngày 4 tháng Năm.

Ngày thi thử IELTS là một phần quan trọng của quy trình thi thử IELTS. Họ giúp đảm bảo rằng bài kiểm tra IELTS là công bằng và tất cả những người thực hiện thi thử có cơ hội thành công như nhau. Ngày kiểm tra IELTS cũng giúp đảm bảo rằng thi thử IELTS được thực hiện kịp thời.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trên nhiều ngày khác nhau trong suốt cả năm. Người tham gia thi thử có thể chọn làm bài kiểm tra IELTS trên bất kỳ ngày nào sau:

Ngày 11 tháng 1

Ngày 8 tháng 2

ngày 14 tháng 3

Ngày 11 tháng 4

Ngày 9 tháng 5

Ngày 6 tháng 6

Ngày 11 tháng 7

Ngày 8 tháng 8

Ngày 12 tháng 9

10 tháng 10

Ngày 14 tháng 11

Ngày 12 tháng 12

Ngày kiểm tra IELTS có thể thay đổi. Những người tham gia thi thử nên kiểm tra trang web của IELTS để biết thông tin cập nhật nhất.

Người tham gia thi thử có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến. Đăng ký trực tuyến là cách duy nhất để đăng ký kiểm tra IELTS. Người tham gia thi thử không thể đăng ký kiểm tra IELTS qua điện thoại hoặc qua thư.

Phí kiểm tra IELTS là $ 250. Phí kiểm tra IELTS phải được thanh toán đầy đủ tại thời điểm đăng ký. Những người tham gia thi thử đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến sẽ được yêu cầu thanh toán phí kiểm tra IELTS bằng thẻ tín dụng.

Những người thực hiện kiểm tra đã hủy đăng ký thi thử IELTS của họ hơn năm tuần trước ngày thi thử theo lịch trình của họ sẽ được hoàn lại phí kiểm tra IELTS của họ. Những người tham gia thi thử hủy đăng ký thi thử IELTS của họ dưới năm tuần trước ngày thi thử theo lịch trình của họ sẽ không được hoàn lại phí kiểm tra IELTS của họ.

Những người tham gia thi thử bỏ lỡ ngày thi thử IELTS của họ sẽ không được hoàn trả phí kiểm tra IELTS của họ.

Những người tham gia thi thử không thể thực hiện kiểm tra IELTS vào ngày thi thử theo lịch trình của họ có thể chuyển đăng ký thi thử IELTS của họ sang ngày thi thử khác. Những người tham gia thi thử muốn chuyển đăng ký thi thử IELTS của họ phải làm như vậy ít nhất năm tuần trước ngày thi thử theo lịch trình của họ. Những người thực hiện kiểm tra chuyển đăng ký thi thử IELTS của họ sẽ được yêu cầu phải trả thêm phí chuyển nhượng.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trên nhiều ngày khác nhau trong suốt cả năm. Người tham gia thi thử có thể chọn làm bài kiểm tra IELTS trên bất kỳ ngày nào sau:

Ngày 11 tháng 1

Ngày 8 tháng 2

ngày 14 tháng 3

Ngày 11 tháng 4

Ngày 9 tháng 5

Ngày 6 tháng 6

Ngày 11 tháng 7

Ngày 8 tháng 8

Ngày 12 tháng 9

10 tháng 10

Ngày 14 tháng 11

Ngày 12 tháng 12

Ngày kiểm tra IELTS có thể thay đổi. Những người tham gia thi thử nên kiểm tra trang web của IELTS để biết thông tin cập nhật nhất.

Người tham gia thi thử có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến. Đăng ký trực tuyến là cách duy nhất để đăng ký kiểm tra IELTS. Người tham gia thi thử không thể đăng ký kiểm tra IELTS qua điện thoại hoặc qua thư.

Phí kiểm tra IELTS là $ 250. Phí kiểm tra IELTS phải được thanh toán đầy đủ tại thời điểm đăng ký. Những người tham gia thi thử đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến sẽ được yêu cầu thanh toán phí kiểm tra IELTS bằng thẻ tín dụng.

Những người thực hiện kiểm tra đã hủy đăng ký thi thử IELTS của họ hơn năm tuần trước ngày thi thử theo lịch trình của họ sẽ được hoàn lại phí kiểm tra IELTS của họ. Những người tham gia thi thử hủy đăng ký thi thử IELTS của họ dưới năm tuần trước ngày thi thử theo lịch trình của họ sẽ không được hoàn lại phí kiểm tra IELTS của họ.

Những người tham gia thi thử bỏ lỡ ngày thi thử IELTS của họ sẽ không được hoàn trả phí kiểm tra IELTS của họ.

Những người tham gia thi thử không thể thực hiện kiểm tra IELTS vào ngày thi thử theo lịch trình của họ có thể chuyển đăng ký thi thử IELTS của họ sang ngày thi thử khác. Những người tham gia thi thử muốn chuyển đăng ký thi thử IELTS của họ phải làm như vậy ít nhất năm tuần trước ngày thi thử theo lịch trình của họ. Những người thực hiện kiểm tra chuyển đăng ký thi thử IELTS của họ sẽ được yêu cầu phải trả thêm phí chuyển nhượng.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test date

The IELTS test is an international English language test that is required for non-native English speakers who wish to study at universities where English is the language of instruction. The IELTS test is composed of four sections: listening, reading, writing, and speaking. The listening and reading sections are multiple-choice, while the writing and speaking sections are essay-based. The IELTS test is scored on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score. Scores are reported in whole and half bands.

The IELTS test date is Saturday, May 4th.

The IELTS test is an international English language test that is required for non-native English speakers who wish to study at universities where English is the language of instruction. The IELTS test is composed of four sections: listening, reading, writing, and speaking. The listening and reading sections are multiple-choice, while the writing and speaking sections are essay-based. The IELTS test is scored on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score. Scores are reported in whole and half bands.

The IELTS test date is Saturday, May 4th.

IELTS test dates are an important part of the IELTS test process. They help to ensure that the IELTS test is fair and that all test takers have an equal chance to succeed. IELTS test dates also help to ensure that the IELTS test is administered in a timely manner.

The IELTS test is offered on a variety of dates throughout the year. Test takers can choose to take the IELTS test on any of the following dates:

January 11

February 8

March 14

April 11

May 9

June 6

July 11

August 8

September 12

October 10

November 14

December 12

IELTS test dates are subject to change. Test takers should check the IELTS website for the most up-to-date information.

Test takers can register for the IELTS test online. Online registration is the only way to register for the IELTS test. Test takers cannot register for the IELTS test by phone or by mail.

The IELTS test fee is $250. The IELTS test fee must be paid in full at the time of registration. Test takers who register for the IELTS test online will be required to pay the IELTS test fee using a credit card.

Test takers who cancel their IELTS test registration more than five weeks before their scheduled test date will receive a refund of their IELTS test fee. Test takers who cancel their IELTS test registration less than five weeks before their scheduled test date will not receive a refund of their IELTS test fee.

Test takers who miss their IELTS test date will not be refunded their IELTS test fee.

Test takers who are not able to take the IELTS test on their scheduled test date may be able to transfer their IELTS test registration to another test date. Test takers who wish to transfer their IELTS test registration must do so at least five weeks before their scheduled test date. Test takers who transfer their IELTS test registration will be required to pay an additional transfer fee.

The IELTS test is offered on a variety of dates throughout the year. Test takers can choose to take the IELTS test on any of the following dates:

January 11

February 8

March 14

April 11

May 9

June 6

July 11

August 8

September 12

October 10

November 14

December 12

IELTS test dates are subject to change. Test takers should check the IELTS website for the most up-to-date information.

Test takers can register for the IELTS test online. Online registration is the only way to register for the IELTS test. Test takers cannot register for the IELTS test by phone or by mail.

The IELTS test fee is $250. The IELTS test fee must be paid in full at the time of registration. Test takers who register for the IELTS test online will be required to pay the IELTS test fee using a credit card.

Test takers who cancel their IELTS test registration more than five weeks before their scheduled test date will receive a refund of their IELTS test fee. Test takers who cancel their IELTS test registration less than five weeks before their scheduled test date will not receive a refund of their IELTS test fee.

Test takers who miss their IELTS test date will not be refunded their IELTS test fee.

Test takers who are not able to take the IELTS test on their scheduled test date may be able to transfer their IELTS test registration to another test date. Test takers who wish to transfer their IELTS test registration must do so at least five weeks before their scheduled test date. Test takers who transfer their IELTS test registration will be required to pay an additional transfer fee.