Blog

Đổi ngày thi IELTS idp – change the IELTS IDP test date

(English below)

Đổi ngày thi IELTS idp

Nếu bạn cần sắp xếp lại bài kiểm tra IELTS của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các bước đơn giản này. Đầu tiên, đăng nhập vào tài khoản IDP của bạn. Thứ hai, nhấp vào liên kết ‘Thay đổi ngày thử nghiệm. Thứ ba, chọn ngày và giờ thử nghiệm mới mà bạn muốn lên lịch. Thứ tư, nhấp vào nút ‘Xác nhận. Thứ năm, nhập chi tiết thanh toán của bạn. Thứ sáu, nhấp vào nút ‘Gửi.

Nếu bạn cần thay đổi ngày kiểm tra IELTS của mình, bạn sẽ cần liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS nơi bạn đã đăng ký. Bạn không thể thay đổi ngày kiểm tra trực tuyến của bạn.

Có một khoản phí để thay đổi ngày kiểm tra IELTS của bạn và trung tâm thi thử sẽ cần có sẵn vào ngày mới mà bạn chọn. Nếu trung tâm thi thử không thể đáp ứng lựa chọn ngày mới của bạn, bạn sẽ cần chọn một trung tâm thi thử khác.

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn chỉ có thể thay đổi ngày kiểm tra IELTS của mình một lần. Nếu bạn cần thay đổi ngày một lần nữa, bạn sẽ cần đăng ký một bài kiểm tra mới.

Nếu bạn đang thay đổi ngày kiểm tra IELTS của mình do bệnh tật hoặc tình huống không lường trước khác, bạn sẽ cần cung cấp tài liệu cho trung tâm thi thử. Tài liệu này có thể ở dạng một ghi chú của bác sĩ hoặc một lá thư chính thức từ chủ nhân của bạn.

Trung tâm kiểm tra sẽ cần nhận được yêu cầu của bạn để thay đổi ngày kiểm tra IELTS của bạn ít nhất năm tuần trước ngày thi thử của bạn. Nếu bạn yêu cầu thay đổi ngày dưới năm tuần trước khi kiểm tra, yêu cầu của bạn có thể không được chấp thuận.

Khi thay đổi ngày kiểm tra IELTS của bạn, điều quan trọng cần nhớ là bài kiểm tra nói của bạn sẽ được lên lịch cho một ngày khác với các bài kiểm tra đọc, viết và nghe. Bài kiểm tra nói của bạn sẽ luôn được lên lịch vào ngày hôm trước hoặc ngày sau các bài kiểm tra khác của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc thay đổi ngày kiểm tra IELTS của bạn, vui lòng liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS nơi bạn đã đăng ký.

Tags: IDP, IELTS

 


 

change the IELTS IDP test date

If you need to reschedule your IELTS test, you can do so by following these simple steps. First, log into your IDP IELTS account. Second, click on the ‘Change Test Date’ link. Third, select the new test date and time that you wish to schedule. Fourth, click on the ‘Confirm’ button. Fifth, enter your payment details. Sixth, click on the ‘Submit’ button.

If you need to change the date of your IELTS test, you will need to contact the IELTS test centre where you are registered. You cannot change the date of your test online.

There is a fee for changing the date of your IELTS test and the test centre will need to have availability on the new date that you choose. If the test centre can not accommodate your new date choice, you will need to choose another test centre.

It is important to note that you can only change the date of your IELTS test once. If you need to change the date again, you will need to register for a new test.

If you are changing the date of your IELTS test due to illness or another unforeseen circumstance, you will need to provide documentation to the test centre. This documentation can be in the form of a doctor’s note or an official letter from your employer.

The test centre will need to receive your request to change the date of your IELTS test at least five weeks before your test date. If you request to change the date less than five weeks before your test, your request may not be approved.

When changing the date of your IELTS test, it is important to remember that your Speaking test will be scheduled for a different day than your Reading, Writing, and Listening tests. Your Speaking test will always be scheduled on the day before or the day after your other tests.

If you have any questions about changing the date of your IELTS test, please contact the IELTS test centre where you are registered.