Blog

Đổi ngày thi IELTS british council – Change the IELTS British Council

(English below)

Đổi ngày thi IELTS british council

Bài kiểm tra

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS với Hội đồng Anh? Nếu vậy, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để thay đổi ngày thử nghiệm của Hội đồng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm và Hội đồng Anh cung cấp bài kiểm tra về ngày cụ thể ở mỗi quốc gia. Nếu bạn cần thay đổi ngày thử nghiệm của Hội đồng Anh IELTS, bạn sẽ cần liên hệ với Văn phòng Hội đồng Anh tại quốc gia của bạn.

Có một vài lý do tại sao bạn có thể cần thay đổi ngày thử nghiệm của Hội đồng Anh. Có lẽ bạn không thể làm bài kiểm tra vào ngày ban đầu do xung đột, hoặc gần đây bạn có thể đã có một em bé và cần sắp xếp lại bài kiểm tra.

Dù lý do là gì, thay đổi ngày thử nghiệm của Hội đồng Anh là một quá trình đơn giản. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây và bạn sẽ được sắp xếp lại ngay lập tức.

thi thử IELTS đã được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các ứng viên thực hiện các mô -đun lắng nghe, đọc và viết cùng nhau trong một ngày và mô -đun nói có thể được thực hiện, theo quyết định của trung tâm thi thử, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các mô -đun khác. Bài kiểm tra được thực hiện bởi các giám khảo IELTS được đào tạo và có kinh nghiệm.

thi thử IELTS đã được phát triển bởi một nhóm chuyên gia quốc tế từ ngôn ngữ, giáo dục, thi thử và nghiên cứu. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được công nhận và chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi hơn 3 triệu ứng viên mỗi năm. Nó có sẵn trong hai phiên bản – IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký học tập trong một môi trường nói tiếng Anh, chẳng hạn như các trường đại học và cao đẳng.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Nó cũng phù hợp cho những người muốn di cư đến Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các ứng viên thực hiện các mô -đun lắng nghe, đọc và viết cùng nhau trong một ngày và mô -đun nói có thể được thực hiện, theo quyết định của trung tâm thi thử, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các mô -đun khác.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được thực hiện, theo quyết định của trung tâm thi thử, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

Các phần nghe, đọc và viết mỗi phần có phạm vi điểm 0-9, với 9 là cao nhất. Phần nói có phạm vi điểm 0-9, với 9 là cao nhất. Tổng số điểm là trung bình của bốn điểm mô -đun, được làm tròn đến toàn bộ hoặc một nửa băng tần gần nhất.

IELTS là một bài kiểm tra của cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nghe và nói giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra, nhưng phần đọc và viết khác nhau.

Các phần đọc và viết học tập được thiết kế để kiểm tra các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để học ở cấp đại học. Các phần đọc và viết đào tạo chung được thiết kế để kiểm tra các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Các phần nghe, đọc và viết mỗi phần có phạm vi điểm 0-9, với 9 là cao nhất. Phần nói có phạm vi điểm 0-9, với 9 là cao nhất. Tổng số điểm là trung bình của bốn điểm mô -đun, được làm tròn đến toàn bộ hoặc một nửa băng tần gần nhất.

IELTS là một bài kiểm tra của cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nghe và nói giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra, nhưng phần đọc và viết khác nhau.

Các phần đọc và viết học tập được thiết kế để kiểm tra các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để học ở cấp đại học. Các phần đọc và viết đào tạo chung được thiết kế để kiểm tra các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi hơn 3 triệu ứng viên mỗi năm. Nó có sẵn trong hai phiên bản – IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký học tập trong một môi trường nói tiếng Anh, chẳng hạn như các trường đại học và cao đẳng.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Nó cũng phù hợp cho những người muốn di cư đến Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các ứng viên thực hiện các mô -đun lắng nghe, đọc và viết cùng nhau trong một ngày và mô -đun nói có thể được thực hiện, theo quyết định của trung tâm thi thử, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các mô -đun khác.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được thực hiện, theo quyết định của trung tâm thi thử, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

Các phần nghe, đọc và viết mỗi phần có phạm vi điểm 0-9, với 9 là cao nhất. Phần nói có phạm vi điểm 0-9, với 9 là cao nhất. Tổng số điểm là trung bình của bốn điểm mô -đun, được làm tròn đến toàn bộ hoặc một nửa băng tần gần nhất.

IELTS là một bài kiểm tra của cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nghe và nói giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra, nhưng phần đọc và viết khác nhau.

Các phần đọc và viết học tập được thiết kế để kiểm tra các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để học ở cấp đại học. Các phần đọc và viết đào tạo chung được thiết kế để kiểm tra các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Change the IELTS British Council

test

Are you planning to take the IELTS test with the British Council? If so, you may be wondering how to change the IELTS British Council test date.

The IELTS test is offered on different dates throughout the year, and the British Council offers the test on specific dates in each country. If you need to change the IELTS British Council test date, you will need to contact the British Council office in your country.

There are a few reasons why you may need to change the IELTS British Council test date. Perhaps you were unable to take the test on the original date due to a conflict, or you may have recently had a baby and need to reschedule the test.

Whatever the reason, changing the IELTS British Council test date is a simple process. Just follow the steps below and you’ll be rescheduled in no time.

The IELTS test has been designed to assess the language ability of people who want to study or work in environments where English is the language of communication. The test is made up of four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. Candidates take the Listening, Reading and Writing modules together on one day, and the Speaking module may be taken, at the discretion of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other modules. The test is conducted by trained and experienced IELTS examiners.

The IELTS test has been developed by an international team of specialists from language, education, testing and research backgrounds. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is recognised and accepted by over 10,000 organisations worldwide, including Universities, Employers, Professional Bodies, Immigration Authorities and other Government Agencies.

The IELTS test is taken by over 3 million candidates each year. It is available in two versions – IELTS Academic and IELTS General Training.

IELTS Academic is for people applying to study in an English-speaking environment, such as universities and colleges.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programmes. It is also suitable for those wishing to migrate to Australia, Canada, New Zealand and the UK.

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. Candidates take the Listening, Reading and Writing modules together on one day, and the Speaking module may be taken, at the discretion of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other modules.

IELTS is a paper-based test. The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be taken, at the discretion of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other sections.

The Listening, Reading and Writing sections each have a score range of 0-9, with 9 being the highest. The Speaking section has a score range of 0-9, with 9 being the highest. The total score is the average of the four module scores, rounded to the nearest whole or half band.

IELTS is a test of all four language skills – Listening, Reading, Writing and Speaking. The Listening and Speaking sections are the same for both Academic and General Training versions of the test, but the Reading and Writing sections differ.

The Academic Reading and Writing sections are designed to test the language skills that are needed to study at university level. The General Training Reading and Writing sections are designed to test the language skills that are needed in everyday life in an English-speaking country.

The Listening, Reading and Writing sections each have a score range of 0-9, with 9 being the highest. The Speaking section has a score range of 0-9, with 9 being the highest. The total score is the average of the four module scores, rounded to the nearest whole or half band.

IELTS is a test of all four language skills – Listening, Reading, Writing and Speaking. The Listening and Speaking sections are the same for both Academic and General Training versions of the test, but the Reading and Writing sections differ.

The Academic Reading and Writing sections are designed to test the language skills that are needed to study at university level. The General Training Reading and Writing sections are designed to test the language skills that are needed in everyday life in an English-speaking country.

The IELTS test is taken by over 3 million candidates each year. It is available in two versions – IELTS Academic and IELTS General Training.

IELTS Academic is for people applying to study in an English-speaking environment, such as universities and colleges.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programmes. It is also suitable for those wishing to migrate to Australia, Canada, New Zealand and the UK.

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. Candidates take the Listening, Reading and Writing modules together on one day, and the Speaking module may be taken, at the discretion of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other modules.

IELTS is a paper-based test. The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be taken, at the discretion of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other sections.

The Listening, Reading and Writing sections each have a score range of 0-9, with 9 being the highest. The Speaking section has a score range of 0-9, with 9 being the highest. The total score is the average of the four module scores, rounded to the nearest whole or half band.

IELTS is a test of all four language skills – Listening, Reading, Writing and Speaking. The Listening and Speaking sections are the same for both Academic and General Training versions of the test, but the Reading and Writing sections differ.

The Academic Reading and Writing sections are designed to test the language skills that are needed to study at university level. The General Training Reading and Writing sections are designed to test the language skills that are needed in everyday life in an English-speaking country.