Blog

Đổi lịch thi IELTS idp – IDP IELTS test schedule

(English below)

Đổi lịch thi IELTS idp

IDP IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý cùng với Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL. Đây là một trong hai bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, còn lại là TOEFL.

Lịch kiểm tra của IELTS trong tháng 1 đã được công bố và hiện có sẵn trên trang web IDP IELTS. Lịch kiểm tra như sau:

Ngày 4 tháng 1 – Bài kiểm tra IELTS ở Toronto

Ngày 11 tháng 1 – Bài kiểm tra IELTS ở Vancouver

18 tháng 1 – Bài kiểm tra IELTS ở Montreal

25 tháng 1 – Bài kiểm tra IELTS ở Calgary

thi thử IELTS được cung cấp bởi hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế và được hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận. Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ khả năng tiếng Anh khác nhau.

Những người tham gia thi thử đạt được điểm số ban nhạc từ 7,0 trở lên được coi là người dùng có thẩm quyền của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể giao tiếp hiệu quả trong bối cảnh học thuật.

Các bài kiểm tra IELTS có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Phiên bản học thuật của bài kiểm tra IELTS được thiết kế cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho mục đích đăng ký chuyên nghiệp.

Phiên bản đào tạo chung của bài kiểm tra IELTS dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (ví dụ: Anh, Úc, New Zealand, Canada) hoặc những người cần làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330 CAD.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, hãy truy cập trang web IDP IELTS.

Tags: IDP, Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IDP IELTS test schedule

IDP IELTS is an international English language testing system which is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations. It is one of the two major English-language tests in the world, the other being the TOEFL.

IELTS test schedule for the month of January has been announced and it is now available on the IDP IELTS website. The test schedule is as follows:

January 4 – IELTS test in Toronto

January 11 – IELTS test in Vancouver

January 18 – IELTS test in Montreal

January 25 – IELTS test in Calgary

The IELTS test is offered by the International English Language Testing System and is recognized by over 9,000 organizations worldwide. The IELTS test is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test.

IELTS is jointly owned by British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a different level of English language ability.

Test takers who achieve a band score of 7.0 or higher are considered to be competent users of the English language and are able to effectively communicate in an academic context.

IELTS tests are available in two versions: Academic and General Training.

The Academic version of the IELTS test is designed for test takers who want to study at university level in an English-speaking country or who need to take an English language proficiency test for professional registration purposes.

The General Training version of the IELTS test is for test takers who want to migrate to an English-speaking country (e.g. UK, Australia, New Zealand, Canada) or who need to take an English language proficiency test for work or training purposes.

The IELTS test fee is $330 CAD.

To register for the IELTS test, visit the IDP IELTS website.