Blog

Đổi lịch thi IELTS BC – change the IELTS BC test schedule

(English below)

Đổi lịch thi IELTS BC

Lịch kiểm tra IELTS BC đã được thay đổi. Lịch trình mới như sau:

Ngày kiểm tra:

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020

Thời gian:

9:00 sáng – 12:00 tối

Vị trí thử nghiệm:

Cơ sở UBC Vancouver

Lịch kiểm tra IELTS BC đã được thay đổi. Lịch trình mới như sau:

Ngày kiểm tra:

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020

Thời gian:

9:00 sáng – 12:00 tối

Vị trí thử nghiệm:

Cơ sở UBC Vancouver

Lịch kiểm tra IELTS BC được thiết lập để thay đổi trong tương lai gần. Thay đổi này sẽ cho phép nhiều thời gian hơn cho mỗi phần của bài kiểm tra và cũng sẽ cho các người thi thử nhiều thời gian hơn để hoàn thành bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS BC là một bài kiểm tra quan trọng đối với nhiều người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đo lường khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng để quyết định xem bạn có sẵn sàng học tập hay làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh hay không.

Lịch kiểm tra IELTS BC đang thay đổi vì bài kiểm tra đang trở nên phổ biến hơn. Nhiều người đang làm bài kiểm tra và nhiều quốc gia đang sử dụng bài kiểm tra để đưa ra quyết định về sinh viên và công nhân. Những thay đổi trong lịch trình sẽ giúp đảm bảo rằng bài kiểm tra là công bằng cho tất cả những người thực hiện nó.

Các thay đổi đối với lịch kiểm tra IELTS BC như sau:

Bài kiểm tra bây giờ sẽ dài bốn giờ, thay vì ba giờ.

Bài kiểm tra sẽ được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Mỗi phần sẽ được cung cấp một lượng thời gian khác nhau, tùy thuộc vào tầm quan trọng của nó.

Những thay đổi đối với lịch kiểm tra IELTS BC sẽ có hiệu lực từ quản trị thi thử tiếp theo trở đi. Quản trị thi thử đầu tiên với lịch trình mới sẽ là vào tháng 5 năm 2021.

Bài kiểm tra IELTS BC là một bài kiểm tra quan trọng đối với nhiều người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đo lường khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng để quyết định xem bạn có sẵn sàng học tập hay làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh hay không.

Các thay đổi đối với lịch kiểm tra IELTS BC như sau:

Bài kiểm tra bây giờ sẽ dài bốn giờ, thay vì ba giờ.

Bài kiểm tra sẽ được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Mỗi phần sẽ được cung cấp một lượng thời gian khác nhau, tùy thuộc vào tầm quan trọng của nó.

Những thay đổi đối với lịch kiểm tra IELTS BC sẽ có hiệu lực từ quản trị thi thử tiếp theo trở đi. Quản trị thi thử đầu tiên với lịch trình mới sẽ là vào tháng 5 năm 2021.

Tags: BC, Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

change the IELTS BC test schedule

The IELTS BC test schedule has been changed. The new schedule is as follows:

Test Date:

Saturday, October 17, 2020

Time:

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Test Location:

UBC Vancouver Campus

The IELTS BC test schedule has been changed. The new schedule is as follows:

Test Date:

Saturday, October 17, 2020

Time:

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Test Location:

UBC Vancouver Campus

The IELTS BC test schedule is set to change in the near future. This change will allow for more time to be spent on each section of the test, and will also give test-takers more time to complete the test.

The IELTS BC test is an important test for many people who want to study or work in an English-speaking country. The test measures your ability to use and understand English. It is used by universities and employers to decide if you are ready to study or work in an English-speaking environment.

The IELTS BC test schedule is changing because the test is becoming more popular. More people are taking the test and more countries are using the test to make decisions about students and workers. The changes to the schedule will help to make sure that the test is fair for everyone who takes it.

The changes to the IELTS BC test schedule are as follows:

The test will now be four hours long, instead of three hours.

The test will be divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking.

Each section will be given a different amount of time, depending on its importance.

The changes to the IELTS BC test schedule will take effect from the next test administration onwards. The first test administration with the new schedule will be in May 2021.

The IELTS BC test is an important test for many people who want to study or work in an English-speaking country. The test measures your ability to use and understand English. It is used by universities and employers to decide if you are ready to study or work in an English-speaking environment.

The changes to the IELTS BC test schedule are as follows:

The test will now be four hours long, instead of three hours.

The test will be divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking.

Each section will be given a different amount of time, depending on its importance.

The changes to the IELTS BC test schedule will take effect from the next test administration onwards. The first test administration with the new schedule will be in May 2021.