Blog

Điều kiện để thi IELTS – Conditions for IELTS test

(English below)

Điều kiện để thi IELTS

Điều kiện cho bài kiểm tra IELTS:

Để làm bài kiểm tra IELTS, bạn phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Chúng bao gồm có hộ chiếu hợp lệ, là người nói tiếng Anh bản địa hoặc có trình độ tiếng Anh cao và ít nhất 18 tuổi.

Điều kiện cho bài kiểm tra IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc bằng tiếng Anh. IELTS là cần thiết cho mục đích nhập cư của Chính phủ Vương quốc Anh, Úc, New Zealand và Canada.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên đều có cùng các mô -đun nghe và nói, nhưng các mô -đun đọc và viết là khác nhau tùy thuộc vào phiên bản thi thử bạn thực hiện.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS:

• Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

• Đào tạo chung – Đối với những người đăng ký công việc, đào tạo hoặc nhập cư

Bạn sẽ cần phải đăng ký kiểm tra IELTS với một trung tâm thi thử địa phương. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các trung tâm thi thử trên trang web của IELTS.

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn đang làm bài kiểm tra, nhưng khoảng £ 170. Bạn sẽ cần phải trả phí khi đăng ký kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS được tổ chức vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm. Bạn sẽ cần kiểm tra ngày thi thử và tính khả dụng với trung tâm thi thử địa phương của bạn.

Bạn sẽ cần cho phép khoảng ba giờ cho bài kiểm tra IELTS, như sau:

• Nghe – 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển)

• Đọc – 60 phút

• Viết – 60 phút

• Nói-11-14 phút

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm chín, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau. Các ban nhạc dao động từ không phải người dùng (điểm ban nhạc 1) đến chuyên gia (điểm ban nhạc 9).

Bạn sẽ nhận được một điểm riêng cho mỗi mô -đun và điểm tổng thể.

Kết quả kiểm tra IELTS thường có sẵn trong vòng hai tuần kể từ ngày thi thử.

Tags: IELTS

 


 

Conditions for IELTS test

Conditions for IELTS test:

In order to take the IELTS test, you must meet certain conditions. These include having a valid passport, being a native English speaker or having a high level of English proficiency, and being at least 18 years old.

Conditions for IELTS test

The IELTS test is an international English language testing system that measures the language proficiency of people who want to study or work in English. IELTS is required for immigration purposes by the government of the United Kingdom, Australia, New Zealand and Canada.

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules, but the Reading and Writing modules are different depending on which version of the test you take.

There are two versions of the IELTS test:

• Academic – for people applying for higher education or professional registration

• General Training – for people applying for work, training or immigration purposes

You will need to register for the IELTS test with a local test centre. You can find a list of test centres on the IELTS website.

The IELTS test fee varies depending on which country you are taking the test in, but is around £170. You will need to pay the fee when you register for the test.

The IELTS test is held on various dates throughout the year. You will need to check the test dates and availability with your local test centre.

You will need to allow around three hours for the IELTS test, as follows:

• Listening – 30 minutes (plus 10 minutes transfer time)

• Reading – 60 minutes

• Writing – 60 minutes

• Speaking – 11-14 minutes

The IELTS test is marked on a nine-band scale, with each band representing a different level of English proficiency. The bands range from non-user (band score 1) to expert (band score 9).

You will receive a separate score for each module, and an overall band score.

The IELTS test results are usually available within two weeks of the test date.