Blog

Diem thi IELTS – IELTS test score

(English below)

Diem thi IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó thường được sử dụng như một yêu cầu đối với những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học ở các quốc gia nói tiếng Anh, như Vương quốc Anh, Mỹ và Úc. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Để có được điểm số tốt trên IELTS, bạn cần chuẩn bị cho bài kiểm tra và thực hành các kỹ năng tiếng Anh của mình. Có một số tài nguyên có sẵn để giúp bạn chuẩn bị, bao gồm các bài kiểm tra thực hành IELTS.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về bài kiểm tra IELTS, bao gồm cả nó là gì, tại sao nó lại quan trọng và làm thế nào để chuẩn bị cho nó.

Điểm kiểm tra của IELTS là một yếu tố quan trọng trong việc xác định thành công của bạn trong việc học tập, làm việc hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh. Điểm số IELTS cao sẽ cho bạn cơ hội theo đuổi sự nghiệp hoặc con đường học tập đã chọn và sống ở một quốc gia nói tiếng Anh mà bạn chọn.

Điểm kiểm tra của IELTS cũng được các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới công nhận là thước đo đáng tin cậy và chính xác về khả năng tiếng Anh của bạn. Nhiều công ty đa quốc gia sử dụng điểm IELTS để xác định xem ứng viên có phù hợp cho các vị trí yêu cầu trình độ tiếng Anh cao hay không.

Để đảm bảo rằng bạn đạt được điểm số tốt nhất có thể trong bài kiểm tra IELTS của bạn, điều quan trọng là phải hiểu cách kiểm tra được ghi và những yếu tố nào được tính đến.

Bài kiểm tra IELTS được ghi theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau. 9 ban nhạc như sau:

Ban nhạc 9 – Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8 – Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7 – Người dùng tốt

Ban nhạc 6 – Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5 – Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4 – Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2 – Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1-không phải người dùng

Để đạt được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS của bạn, bạn sẽ cần thể hiện trình độ thành thạo tiếng Anh cao trên cả bốn kỹ năng – đọc, viết, nghe và nói. Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm của các điểm được trao cho mỗi kỹ năng:

Đọc – 20%

Viết – 20%

Lắng nghe – 20%

Nói – 20%

Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh thực tế. Điều này có nghĩa là các câu hỏi kiểm tra dựa trên các tài liệu xác thực, chẳng hạn như các bài báo, bài giảng và cuộc trò chuyện.

Để đảm bảo rằng bài kiểm tra IELTS là công bằng cho tất cả các trình thực hiện kiểm tra, bất kể ngôn ngữ đầu tiên của họ, bài kiểm tra được thực hiện theo cách tiêu chuẩn hóa và các câu hỏi giống nhau cho tất cả các trình thực hiện kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia thi thử muốn học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Điểm kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng điểm IELTS của mình để nộp đơn xin việc, khóa học hoặc thị thực trong thời gian này.

Nếu bạn không hài lòng với điểm IELTS của mình, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra nhiều lần tùy thích. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng hầu hết các nhà tuyển dụng và trường đại học sẽ chỉ chấp nhận điểm IELTS cao nhất của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải chuẩn bị tốt cho mỗi lần thử.

Điểm kiểm tra của IELTS là một yếu tố quan trọng trong thành công của bạn trong việc học tập, làm việc hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh. Điểm số IELTS cao sẽ cho bạn cơ hội theo đuổi sự nghiệp hoặc con đường học tập đã chọn và sống ở quốc gia nói tiếng Anh mà bạn chọn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test score

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is commonly used as a requirement for non-native English speakers who want to study in English-speaking countries, such as the UK, the US, and Australia. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total score of 100 points.

To get a good score on the IELTS, you need to prepare for the test and practice your English skills. There are a number of resources available to help you prepare, including IELTS practice tests.

In this article, we will give you an overview of the IELTS test, including what it is, why it is important, and how to prepare for it.

IELTS test scores are an important factor in determining your success in studying, working or living in an English-speaking country. A high IELTS score will give you the opportunity to pursue your chosen career or study path, and live in an English-speaking country of your choice.

IELTS test scores are also recognised by employers worldwide as a reliable and accurate measure of your English language ability. Many multinational companies use IELTS scores to determine whether job applicants are suitable for positions that require a high level of English proficiency.

To ensure that you achieve the best possible score in your IELTS test, it is important to understand how the test is scored and what factors are taken into account.

The IELTS test is scored on a 9-band scale, with each band representing a different level of English proficiency. The 9 bands are as follows:

Band 9 – Expert User

Band 8 – Very Good User

Band 7 – Good User

Band 6 – Competent User

Band 5 – Modest User

Band 4 – Limited User

Band 3 – Extremely Limited User

Band 2 – Intermittent User

Band 1 – Non-User

To achieve a high score in your IELTS test, you will need to demonstrate a high level of English proficiency across all four skills – reading, writing, listening and speaking. The table below shows the percentage of marks awarded for each skill:

Reading – 20%

Writing – 20%

Listening – 20%

Speaking – 20%

The IELTS test is designed to assess your English language ability in a real-world context. This means that the test questions are based on authentic materials, such as newspaper articles, lectures and conversations.

To ensure that the IELTS test is fair to all test takers, regardless of their first language, the test is administered in a standardised way and the questions are the same for all test takers.

The IELTS test is divided into two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for test takers who want to study or work in an English-speaking country, while the General Training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test score is valid for two years. This means that you can use your IELTS score to apply for jobs, courses or visas during this time.

If you are not happy with your IELTS score, you can retake the test as many times as you need to. However, you should note that most employers and universities will only accept your highest IELTS score, so it is important to prepare well for each attempt.

IELTS test scores are an important factor in your success in studying, working or living in an English-speaking country. A high IELTS score will give you the opportunity to pursue your chosen career or study path, and live in the English-speaking country of your choice.