Blog

Điểm thi IELTS idp – IELTS IDP test score

(English below)

Điểm thi IELTS idp

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường khả năng sử dụng và hiểu ngôn ngữ tiếng Anh của một người. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Điểm kiểm tra IDP của IELTS là một yếu tố quan trọng trong việc xác định trình độ thành thạo tiếng Anh của một người. Điểm cao trong bài kiểm tra IDP của IELTS cho thấy người làm bài kiểm tra có một lệnh tốt của ngôn ngữ tiếng Anh và có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, điểm thấp trong bài kiểm tra IDP của IELTS cho thấy rằng người làm bài kiểm tra cần cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho nghiên cứu, làm việc và di cư của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó các kỹ năng nói và viết của bạn được đánh giá bởi các giám khảo IELTS được chứng nhận. Tất cả các kỹ năng khác được đánh giá bằng máy tính.

IELTS đánh giá tất cả các kỹ năng của bạn bằng ngôn ngữ tiếng Anh: nói, nghe, đọc và viết.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần – nghe (30 phút), đọc (60 phút), viết (60 phút) và nói (11 trận14 phút). Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Bạn sẽ thực hiện các bài kiểm tra lắng nghe, đọc và viết trong cùng một ngày, từng ngày một. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng ngày với các bài kiểm tra khác, hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Bạn sẽ được yêu cầu viết câu trả lời của bạn trên một bảng câu trả lời.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh.

Kết quả kiểm tra được báo cáo là điểm từ 1 (thấp nhất) đến 9 (cao nhất) và dưới dạng điểm của ban nhạc từ ban nhạc A (thấp nhất) đến ban nhạc I (cao nhất).

Những người tham gia bài kiểm tra của IELTS, những người đạt được số điểm của ban nhạc 8 trở lên có thể đăng ký một loạt các học bổng và học bổng uy tín, bao gồm Học bổng Rhodes, Học bổng Marshall và Học bổng Churchill.

Một số điểm của ban nhạc 7 thường được coi là tương đương với cấp C trong Văn bằng tú tài quốc tế (IB).

Phí kiểm tra IELTS hiện là £ 150.

Những người tham gia bài kiểm tra của IELTS, những người đạt được số điểm của ban nhạc 9 được coi là người dùng chuyên gia về ngôn ngữ tiếng Anh và có thể mong đợi đạt được thành công trong bất kỳ bối cảnh học thuật hoặc chuyên nghiệp nào.

Một số điểm của ban nhạc 8 được coi là ’rất tốt, và ban nhạc 7 được coi là’ tốt.

Ban nhạc 6 được coi là ’có thẩm quyền, và ban nhạc 5 được coi là khiêm tốn.

Một số điểm của ban nhạc 4 được coi là ‘giới hạn, và ban nhạc 3 được coi là‘ cực kỳ hạn chế.

Những người tham gia bài kiểm tra của IELTS, những người đạt được số điểm của ban nhạc 9 được coi là người dùng chuyên gia về ngôn ngữ tiếng Anh và có thể mong đợi đạt được thành công trong bất kỳ bối cảnh học thuật hoặc chuyên nghiệp nào.

Một số điểm của ban nhạc 8 được coi là ’rất tốt, và ban nhạc 7 được coi là’ tốt.

Ban nhạc 6 được coi là ’có thẩm quyền, và ban nhạc 5 được coi là khiêm tốn.

Một số điểm của ban nhạc 4 được coi là ‘giới hạn, và ban nhạc 3 được coi là‘ cực kỳ hạn chế.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IELTS IDP test score

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures one’s ability to use and understand the English language. The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total score of 100 points.

IELTS IDP test score is an important factor in determining one’s proficiency in the English language. A high score on the IELTS IDP test indicates that the test taker has a good command of the English language and is able to use it effectively. A low score on the IELTS IDP test, however, indicates that the test taker needs to improve their English language skills.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English test for study, work and migration with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is jointly owned by British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for study, work and migration by over 10,000 organisations worldwide.

IELTS is the only English language test where your Speaking and Writing skills are assessed by certified IELTS examiners. All other skills are assessed by computer.

IELTS assesses all of your skills in the English language: Speaking, Listening, Reading and Writing.

The IELTS test has four parts – Listening (30 minutes), Reading (60 minutes), Writing (60 minutes) and Speaking (11–14 minutes). The total test time is 2 hours 45 minutes.

You will take the Listening, Reading and Writing tests all on the same day, one after the other. The Speaking test may be on the same day as the other tests, or up to seven days before or after.

IELTS is a paper-based test. You will be asked to write your answers on a answer sheet.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English.

The test result is reported as a score from 1 (the lowest) to 9 (the highest) and as a band score from Band A (the lowest) to Band I (the highest).

IELTS test takers who achieve a score of Band 8 or above can apply for a range of prestigious scholarships and fellowships, including the Rhodes Scholarship, the Marshall Scholarship and the Churchill Fellowship.

A score of Band 7 is generally considered to be equivalent to a C grade in the International Baccalaureate (IB) diploma.

The IELTS test fee is currently £150.

IELTS test takers who achieve a score of Band 9 are considered to be ‘expert users’ of the English language and can expect to achieve success in any academic or professional context.

A score of Band 8 is considered to be ‘very good’, and Band 7 is considered to be ‘good’.

Band 6 is considered to be ‘competent’, and Band 5 is considered to be ‘modest’.

A score of Band 4 is considered to be ‘limited’, and Band 3 is considered to be ‘extremely limited’.

IELTS test takers who achieve a score of Band 9 are considered to be ‘expert users’ of the English language and can expect to achieve success in any academic or professional context.

A score of Band 8 is considered to be ‘very good’, and Band 7 is considered to be ‘good’.

Band 6 is considered to be ‘competent’, and Band 5 is considered to be ‘modest’.

A score of Band 4 is considered to be ‘limited’, and Band 3 is considered to be ‘extremely limited’.