Blog

Điểm IELTS – IELTS score

(English below)

Điểm IELTS

Điểm IELTS là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định thành công của bạn trong việc vào trường đại học hoặc đại học bạn chọn. Điểm IELTS cao có nghĩa là bạn có trình độ tiếng Anh để làm tốt trong môi trường học thuật và điểm IELTS thấp có thể hạn chế các tùy chọn của bạn.

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm. IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

Điểm IELTS được sử dụng để xác định các ứng cử viên có tiềm năng thành công trong môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Điểm số IELTS được báo cáo trên thang điểm chín, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ khả năng tiếng Anh khác nhau. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Bảng dưới đây cho thấy điểm IELTS trung bình cho mỗi ban nhạc.

Ban nhạc

Điểm

9

Người dùng chuyên gia

số 8

Người dùng rất tốt

7

Người dùng tốt

6

Người dùng có thẩm quyền

5

Người sử dụng khiêm tốn

4

Người dùng hạn chế

3

Người dùng cực kỳ hạn chế

2

người sử dụng trung gian

1

Người dùng mới làm quen

Điểm IELTS được sử dụng để xác định các ứng cử viên có tiềm năng thành công trong môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Điểm số IELTS được báo cáo trên thang điểm chín, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ khả năng tiếng Anh khác nhau. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Bảng dưới đây cho thấy điểm IELTS trung bình cho mỗi ban nhạc.

Ban nhạc

Điểm

9

Người dùng chuyên gia

số 8

Người dùng rất tốt

7

Người dùng tốt

6

Người dùng có thẩm quyền

5

Người sử dụng khiêm tốn

4

Người dùng hạn chế

3

Người dùng cực kỳ hạn chế

2

người sử dụng trung gian

1

Người dùng mới làm quen

Để có được điểm số tốt trong IELTS, bạn cần hiểu định dạng kiểm tra và biết cách chuẩn bị cho từng phần. Bạn cũng cần phải làm quen với các loại câu hỏi được hỏi trong mỗi phần.

Các phần nghe và đọc là các câu hỏi trắc nghiệm dựa trên các đoạn âm thanh và văn bản. Các đoạn được lấy từ các nguồn hàng ngày, chẳng hạn như các mục tin tức, quảng cáo, thông báo và thông báo.

Các phần viết và nói là đòi hỏi nhiều hơn. Trong phần viết, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại một chủ đề nhất định. Bài tiểu luận nên được tổ chức tốt và phát triển. Trong phần Phát biểu, bạn sẽ được phỏng vấn bởi một giám khảo. Cuộc phỏng vấn sẽ dựa trên các chủ đề được đề cập trong các phần nghe và đọc.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và các câu hỏi được thiết kế để được mọi người thuộc mọi cấp độ tiếng Anh trả lời. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là bài kiểm tra không dễ dàng. Bạn cần phải có một mệnh lệnh tiếng Anh tốt để làm tốt trong bài kiểm tra.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, có một số tài nguyên có thể giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra. Có các khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn, cũng như một số sách và tài nguyên trực tuyến.

Tags: IELTS

 


 

IELTS score

IELTS score is one of the most important factors in determining your success in getting into the college or university of your choice. A high IELTS score means you have the English proficiency to do well in an academic setting, and a low IELTS score can limit your options.

IELTS is one of the most popular English language proficiency tests in the world. More than 3 million people take the test every year. IELTS is accepted by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS scores are used to identify candidates with the potential to succeed in an English-speaking environment. The test is designed to assess all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS scores are reported on a nine-band scale, with each band representing a different level of English language ability. Scores are reported in whole and half bands.

The table below shows the average IELTS score for each band.

Band

Score

9

Expert user

8

Very good user

7

Good user

6

Competent user

5

Modest user

4

Limited user

3

Extremely limited user

2

Intermediate user

1

Novice user

IELTS scores are used to identify candidates with the potential to succeed in an English-speaking environment. The test is designed to assess all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS scores are reported on a nine-band scale, with each band representing a different level of English language ability. Scores are reported in whole and half bands.

The table below shows the average IELTS score for each band.

Band

Score

9

Expert user

8

Very good user

7

Good user

6

Competent user

5

Modest user

4

Limited user

3

Extremely limited user

2

Intermediate user

1

Novice user

To get a good score in IELTS, you need to understand the test format and know how to prepare for each section. You also need to be familiar with the types of questions that are asked in each section.

The listening and reading sections are multiple-choice questions based on audio and text passages. The passages are taken from everyday sources, such as news items, advertisements, notices and announcements.

The writing and speaking sections are more demanding. In the writing section, you will be required to write an essay in response to a given topic. The essay should be well-organized and developed. In the speaking section, you will be interviewed by an examiner. The interview will be based on the topics covered in the listening and reading sections.

IELTS is a fair test and the questions are designed to be answered by people of all levels of English language ability. However, it is important to remember that the test is not easy. You need to have a good command of English to do well in the test.

If you are planning to take the IELTS test, there are a number of resources that can help you to prepare for the test. There are IELTS preparation courses available, as well as a number of books and online resources.