Blog

Điểm IELTS idp – IELTS IDP score

(English below)

Điểm IELTS idp

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Đó là bài kiểm tra đánh giá trình độ ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp
Đào tạo chung – Đối với những người tìm kiếm kinh nghiệm làm việc hoặc đào tạo, hoặc cho mục đích nhập cư

Điểm IELTS là thước đo trình độ tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật hoặc chung. Điểm IELTS có giá trị trong hai năm.

Điểm IELTS được tạo thành từ bốn thành phần:

Lắng nghe
Đọc
Viết
Nói

Điểm IDP của IELTS là thước đo trình độ tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật hoặc chung. Điểm IELTS có giá trị trong hai năm.

Điểm IELTS được tạo thành từ bốn thành phần:

Lắng nghe
Đọc
Viết
Nói

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho mục đích học tập, công việc và nhập cư. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được tính điểm trên một điểm của ban nhạc từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia). Tổng số điểm được tính bằng cách thêm bốn điểm điểm với nhau.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của Đại học Cambridge. IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Úc, Anh, Canada, Ailen, New Zealand và Nam Phi, cũng như hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Mỗi năm, khoảng 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện tại hơn 140 quốc gia.

Người tham gia thi thử IELTS đến từ một loạt các nền tảng và quốc tịch. Điểm IELTS trung bình của những người tham gia thi thử trên toàn thế giới là 6,5.

Người tham gia thi thử IELTS đến từ một loạt các nền tảng và quốc tịch. Điểm IELTS trung bình của những người tham gia thi thử trên toàn thế giới là 6,5.

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc. Chín ban nhạc là:

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Người không sử dụng

IELTS là một bài kiểm tra của cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá xem bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hoặc đào tạo về môi trường nói tiếng Anh.

IELTS không phải là bài kiểm tra vượt qua/thất bại. Bạn sẽ được cho điểm từ 1 đến 9 cho mỗi phần và tổng số điểm của bạn sẽ là trung bình của bốn điểm.

IELTS không phải là một bài kiểm tra trí thông minh. Đây là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh của bạn.

IELTS không phải là một bài kiểm tra bộ nhớ. Bạn sẽ không được yêu cầu nhớ các sự kiện hoặc ngày cụ thể.

IELTS không phải là một bài kiểm tra về khả năng học thông tin mới của bạn. Đó là một bài kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của bạn.

Bạn không cần phải là người nói tiếng Anh bản địa để làm bài kiểm tra IELTS.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính. Bài kiểm tra là như nhau bất kể bạn thực hiện định dạng nào.

Bài kiểm tra bao gồm bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành các phần nghe, đọc và viết. Phần nói sẽ được tiến hành trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Các phần lắng nghe, đọc và viết sẽ có giá trị một phần ba tổng số điểm của bạn. Phần nói sẽ có giá trị một phần tư tổng số điểm của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh của bạn, không phải trí thông minh của bạn.

IELTS không phải là bài kiểm tra vượt qua/thất bại. Bạn sẽ được cho điểm từ 1 đến 9 cho mỗi phần và tổng số điểm của bạn sẽ là trung bình của bốn điểm.

IELTS không phải là một bài kiểm tra trí thông minh. Đây là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh của bạn.

IELTS không phải là một bài kiểm tra bộ nhớ. Bạn sẽ không được yêu cầu nhớ các sự kiện hoặc ngày cụ thể.

IELTS không phải là một bài kiểm tra về khả năng học thông tin mới của bạn. Đó là một bài kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của bạn.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IELTS IDP score

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that assesses the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration
General Training – for those seeking work experience or training, or for immigration purposes

IELTS score is a measure of your English language proficiency. It is used to assess your ability to communicate in English in an academic or general context. The IELTS score is valid for two years.

An IELTS score is made up of four components:

Listening
Reading
Writing
Speaking

IELTS IDP score is a measure of your English language proficiency. It is used to assess your ability to communicate in English in an academic or general context. The IELTS score is valid for two years.

An IELTS score is made up of four components:

Listening
Reading
Writing
Speaking

IELTS is an international standardized test of English language proficiency for study, work, and immigration purposes. The test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored on a band score from 1 (non-user) to 9 (expert user). A total score is calculated by adding the four section scores together.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia, and the University of Cambridge English Language Assessment. IELTS is accepted by most Australian, British, Canadian, Irish, New Zealand, and South African academic institutions, as well as by over 3,000 academic institutions in the United States.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English-language test. Each year, around 3 million tests are taken in over 140 countries.

IELTS test takers come from a wide range of backgrounds and nationalities. The average IELTS score of test takers around the world is 6.5.

IELTS test takers come from a wide range of backgrounds and nationalities. The average IELTS score of test takers around the world is 6.5.

IELTS results are reported on a 9-band scale. Scores are reported in whole and half bands. The nine bands are:

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

IELTS is a test of all four language skills: listening, reading, writing, and speaking. The test is designed to assess whether you are ready to begin studying or training in an English-speaking environment.

IELTS is not a pass/fail test. You will be given a score from 1 to 9 for each section, and your total score will be the average of the four scores.

IELTS is not an intelligence test. It is a test of your English-language proficiency.

IELTS is not a memory test. You will not be asked to remember specific facts or dates.

IELTS is not a test of your ability to learn new information. It is a test of your ability to use the English language.

You do not need to be a native English speaker to take the IELTS test.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test. The test is the same regardless of which format you take.

The test consists of four sections: listening, reading, writing, and speaking.

You will have 60 minutes to complete the listening, reading, and writing sections. The speaking section will be conducted face-to-face with a certified IELTS examiner.

The listening, reading, and writing sections will each be worth one-third of your total score. The speaking section will be worth one-fourth of your total score.

IELTS is a test of your English-language proficiency, not your intelligence.

IELTS is not a pass/fail test. You will be given a score from 1 to 9 for each section, and your total score will be the average of the four scores.

IELTS is not an intelligence test. It is a test of your English-language proficiency.

IELTS is not a memory test. You will not be asked to remember specific facts or dates.

IELTS is not a test of your ability to learn new information. It is a test of your ability to use the English language.