Blog

Địa điểm thi IELTS hà nội – Location of Hanoi IELTS test

(English below)

Địa điểm thi IELTS hà nội

Bài kiểm tra Hà Nội được thực hiện tại Hội đồng Anh Việt Nam ở Hà Nội.

Hà Nội ielts kiểm tra

Vị trí của bài kiểm tra Hà Nội IELTS

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và thành phố lớn thứ hai của đất nước. Hà Nội nằm ở bờ phải của sông Hồng, cách đồng bằng khoảng 90 km (56 mi) về phía tây. Hà Nội là 1.760 km (1.094 mi) về phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh và 120 km (75 mi) về phía tây của Haiphong.

Thành phố lần đầu tiên được định cư vào năm 1010 sau Công nguyên. Kể từ đó, nó đã là trung tâm chính trị của Việt Nam. Năm 1802, nó trở thành thủ đô của Đế quốc Việt Nam ngắn ngủi dưới thời Hoàng đế Gia Long, và vào năm 1885, nó đã trở thành thủ đô của Đông Dương Pháp. Từ năm 1954 đến 1976, đó là thủ đô của Bắc Việt Nam, và nó đã trở thành thủ đô của một Việt Nam thống nhất vào năm 1976, sau chiến thắng của miền Bắc trong Chiến tranh Việt Nam.

Bài kiểm tra Hà Nội được thực hiện bởi Hội đồng Anh và IDP IELTS. Nó được cung cấp tại hai địa điểm ở Hà Nội: Văn phòng Hội đồng Anh và IDP IELTS Hà Nội.

Văn phòng Hội đồng Hà Nội của Anh tọa lạc tại tầng 6, Trung tâm Lotte Hà Nội, 54 LIEU GIAIT, quận BA Dinh. Để đăng ký thi thử tại địa điểm này, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Anh.

IDP IELTS Hà Nội tọa độ tại Suite 902, Tầng 9, Tháp Hà Nội, 49 Hải Ba Trung Street, Quận Hoan Kiem. Để đăng ký kiểm tra tại địa điểm này, vui lòng truy cập trang web IDP IELTS.

Bài kiểm tra Hà Nội được cung cấp vào các ngày sau:

Ngày kiểm tra loại kiểm tra thời hạn đăng ký

Ngày 28 tháng 4 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung ngày 13 tháng 4 năm 2021

Ngày 26 tháng 5 năm 2021 Đào tạo học tập và chung ngày 11 tháng 5 năm 2021

Ngày 23 tháng 6 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung ngày 8 tháng 6 năm 2021

Ngày 21 tháng 7 năm 2021 Huấn luyện học thuật và chung ngày 6 tháng 7 năm 2021

Ngày 25 tháng 8 năm 2021 Huấn luyện học thuật và tổng hợp ngày 10 tháng 8 năm 2021

Ngày 22 tháng 9 năm 2021 Huấn luyện học thuật và tổng hợp ngày 7 tháng 9 năm 2021

Ngày 27 tháng 10 năm 2021 Huấn luyện học thuật và tổng hợp ngày 12 tháng 10 năm 2021

Ngày 24 tháng 11 năm 2021 Huấn luyện học thuật và tổng hợp ngày 9 tháng 11 năm 2021

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Huấn luyện học thuật và tổng hợp ngày 7 tháng 12 năm 2021

Để đăng ký thi thử Hà Nội IELTS, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Anh hoặc trang web IDP IELTS.

Tags: IELTS

 


 

Location of Hanoi IELTS test

Hanoi IELTS test is conducted at British Council Vietnam in Hanoi.

Hanoi IELTS test

Location of Hanoi IELTS test

Hanoi is the capital of Vietnam and the country’s second largest city. Hanoi is located on the right bank of the Red River, about 90 kilometers (56 mi) west of its delta. Hanoi is 1,760 kilometers (1,094 mi) north of Ho Chi Minh City and 120 kilometers (75 mi) west of Haiphong.

The city was first settled in 1010 AD. Since then, it has been the political center of Vietnam. In 1802, it became the capital of the short-lived Vietnamese Empire under Emperor Gia Long, and in 1885 it was made the capital of French Indochina. From 1954 to 1976, it was the capital of North Vietnam, and it became the capital of a reunified Vietnam in 1976, after the North’s victory in the Vietnam War.

The Hanoi IELTS test is administered by the British Council and IDP IELTS. It is offered at two locations in Hanoi: the British Council office and IDP IELTS Hanoi.

The British Council Hanoi office is located at 6th Floor, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Ba Dinh District. To register for the test at this location, please visit the British Council website.

IDP IELTS Hanoi is located at Suite 902, 9th Floor, Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street, Hoan Kiem District. To register for the test at this location, please visit the IDP IELTS website.

The Hanoi IELTS test is offered on the following dates:

Test Date Test Type Registration Deadline

April 28, 2021 Academic and General Training April 13, 2021

May 26, 2021 Academic and General Training May 11, 2021

June 23, 2021 Academic and General Training June 8, 2021

July 21, 2021 Academic and General Training July 6, 2021

August 25, 2021 Academic and General Training August 10, 2021

September 22, 2021 Academic and General Training September 7, 2021

October 27, 2021 Academic and General Training October 12, 2021

November 24, 2021 Academic and General Training November 9, 2021

December 22, 2021 Academic and General Training December 7, 2021

To register for the Hanoi IELTS test, please visit the British Council website or the IDP IELTS website.