Blog

Địa chỉ thi IELTS tại hà nội – IELTS test address in Hanoi

(English below)

Địa chỉ thi IELTS tại hà nội

Địa chỉ kiểm tra IELTS trong Hà Nội:

Nếu bạn đang tìm cách làm bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội, có một vài điều bạn cần biết. Dưới đây là một hướng dẫn đầy đủ về địa chỉ thử nghiệm IELTS tại Hà Nội, Việt Nam.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tại hai địa điểm ở Hà Nội: Hội đồng Anh và IDP IELTS.

Hội đồng Anh tọa lạc tại số 34 Tran Phu Street, quận BA Dinh. Phí kiểm tra là $ 250.

IDP IELTS tọa lạc tại 11 Duy Tan Street, quận Cau Giay. Phí kiểm tra là $ 230.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào bốn ngày mỗi tháng:

-Thứ Năm đầu tiên của tháng
-Thứ bảy thứ hai của tháng
-Thứ năm thứ ba của tháng
-Thứ bảy thứ tư của tháng.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của Hội đồng Anh hoặc IDP IELTS. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn sẽ có thể chọn ngày và vị trí kiểm tra của mình.

Bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội, Việt Nam, đây là một số thông tin quan trọng mà bạn cần biết.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tại hai địa điểm ở Hà Nội: Hội đồng Anh và IDP IELTS.

Hội đồng Anh tọa lạc tại 29 Tran Phu Street, Hà Nội. Phí kiểm tra là $ 250. Bạn có thể đăng ký kiểm tra trực tuyến hoặc bằng cách truy cập Văn phòng Hội đồng Anh.

IDP IELTS tọa lạc tại 33 Le Duan Street, Hà Nội. Phí kiểm tra là $ 230. Bạn có thể đăng ký kiểm tra trực tuyến hoặc bằng cách truy cập văn phòng IDP IELTS.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào bốn ngày mỗi tháng:

-Thứ Năm đầu tiên của tháng
-Thứ bảy thứ hai của tháng
-Thứ năm thứ ba của tháng
-Thứ bảy thứ tư của tháng

Bài kiểm tra bao gồm bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Bạn sẽ cần phải mang theo một hộ chiếu hợp lệ vào ngày thi thử. Hộ chiếu phải là cùng một cái mà bạn đã sử dụng để đăng ký kiểm tra.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ được cung cấp một mẫu báo cáo thi thử. Biểu mẫu này sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn đã cung cấp khi bạn đăng ký kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy. Các phần nghe và nói giống nhau cho tất cả các người thực hiện thi thử. Các phần đọc và viết là khác nhau cho mỗi người làm bài kiểm tra.

Phần nghe bao gồm bốn phần. Mỗi phần được chơi một lần. Những người tham gia thi thử sẽ có thời gian để đọc các câu hỏi trước khi mỗi phần được phát.

Phần nói bao gồm ba phần. Cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện bởi một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Phần đọc bao gồm ba đoạn. Mỗi đoạn văn được theo sau bởi một tập hợp các câu hỏi.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ 1, các trình thực hiện thi thử được yêu cầu mô tả một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Trong nhiệm vụ 2, những người thực hiện kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test address in Hanoi

IELTS test address in Hanoi:

If you are looking to take the IELTS test in Hanoi, there are a few things you need to know. Here is a complete guide to the IELTS test address in Hanoi, Vietnam.

The IELTS test is offered at two locations in Hanoi: the British Council and IDP IELTS.

The British Council is located at 34 Tran Phu Street, Ba Dinh District. The test fee is $250.

IDP IELTS is located at 11 Duy Tan Street, Cau Giay District. The test fee is $230.

The IELTS test is offered on four dates per month:

-The first Thursday of the month
-The second Saturday of the month
-The third Thursday of the month
-The fourth Saturday of the month.

To register for the IELTS test, you will need to create an account on the British Council or IDP IELTS website. Once you have created an account, you will be able to select your test date and location.

IELTS test in Hanoi

If you are planning to take the IELTS test in Hanoi, Vietnam, here is some important information that you need to know.

The IELTS test is offered at two locations in Hanoi: the British Council and IDP IELTS.

The British Council is located at 29 Tran Phu Street, Hanoi. The test fee is $250. You can register for the test online or by visiting the British Council office.

IDP IELTS is located at 33 Le Duan Street, Hanoi. The test fee is $230. You can register for the test online or by visiting the IDP IELTS office.

The IELTS test is offered on four dates per month:

-The first Thursday of the month
-The second Saturday of the month
-The third Thursday of the month
-The fourth Saturday of the month

The test consists of four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

You will need to bring a valid passport on the test day. The passport must be the same one that you used to register for the test.

On the day of the test, you will be given a test report form. This form will be sent to the address that you provided when you registered for the test.

The IELTS test is a paper-based test. The listening and speaking sections are the same for all test takers. The reading and writing sections are different for each test taker.

The listening section consists of four parts. Each part is played once. The test takers will have time to read the questions before each part is played.

The speaking section consists of three parts. The interview will be conducted by a certified IELTS examiner.

The reading section consists of three passages. Each passage is followed by a set of questions.

The writing section consists of two tasks. In Task 1, test takers are asked to describe a graph, table, chart, or diagram. In Task 2, test takers are asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem.