Blog

Đi thi IELTS mang gì – What to take the IELTS test

(English below)

Đi thi IELTS mang gì

Bài kiểm tra IELTS là gì?

Bài kiểm tra của IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn làm việc, đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn.

Có bốn phần trong bài kiểm tra IELTS: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị có thể có điểm 9. Phần nghe và đọc là giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung, nhưng phần viết và nói là khác nhau.

Thử nghiệm IELTS được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính và được quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

Tại sao làm bài kiểm tra IELTS?

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn làm bài kiểm tra IELTS. Có lẽ bạn muốn học tại một trường đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc bạn cần phải có một công việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Hoặc có thể bạn chỉ muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.

Dù lý do của bạn để làm bài kiểm tra IELTS là gì, điều quan trọng cần nhớ là đó là một bài kiểm tra đầy thách thức. Bạn sẽ cần chuẩn bị cẩn thận nếu bạn muốn làm tốt.

Cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS

Có một số cách bạn có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Bạn có thể tham gia khóa học chuẩn bị IELTS, trực tiếp hoặc trực tuyến. Bạn cũng có thể mua các bài kiểm tra và tài liệu thực hành IELTS.

Và tất nhiên, bạn cũng có thể tự mình chuẩn bị. Nếu bạn chọn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của riêng bạn, có một vài điều bạn có thể làm để tăng cơ hội thành công.

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã quen thuộc với định dạng của bài kiểm tra IELTS. Có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói – và bạn sẽ cần phải làm tốt trong cả bốn phần để có được điểm số tốt.

Thứ hai, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các loại câu hỏi sẽ được hỏi trong mỗi phần. Các phần lắng nghe và đọc sẽ có nhiều lựa chọn, đúng/sai/không được đưa ra và các câu hỏi trả lời ngắn. Phần viết sẽ có hai câu hỏi tiểu luận, và phần nói sẽ có một cuộc phỏng vấn.

Thứ ba, thực hành, thực hành, thực hành. Thực hiện càng nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS càng tốt, và cố gắng mô phỏng trải nghiệm làm bài kiểm tra càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi sẽ được hỏi.

Thứ tư, hãy chắc chắn rằng bạn đã quen thuộc với hệ thống tính điểm của IELTS. Bài kiểm tra IELTS được ghi trên thang điểm 9 và bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn hiểu cách thức hoạt động của điểm.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng bài kiểm tra IELTS chỉ là một bài kiểm tra. Nó là quan trọng, nhưng nó không phải là điều duy nhất mà bạn cần phải lo lắng. Chỉ cần làm hết sức mình và don nhấn mạnh quá nhiều.

Mẹo kiểm tra IELTS

Dưới đây là một vài mẹo cuối cùng để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS:

• Hãy nghỉ ngơi nhiều vào đêm trước khi kiểm tra.

• Ăn bữa sáng lành mạnh vào ngày thử nghiệm.

• Hãy chắc chắn rằng bạn có mọi thứ bạn cần – ID, bút chì, giấy.

• Lắng nghe cẩn thận các hướng dẫn trong mỗi phần.

• Đọc kỹ các câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì họ đang hỏi.

• Trả lời các câu hỏi với khả năng tốt nhất của bạn.

• Kiểm tra công việc của bạn một cách cẩn thận trước khi bạn chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

• Thư giãn và không căng thẳng.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, có một vài điều bạn nên xem xét. Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với định dạng thi thử. Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: nghe và nói. Mỗi phần có giá trị 30 phút.

Đối với phần nghe, bạn sẽ được cung cấp một đoạn băng của một cuộc trò chuyện hoặc một bài giảng. Bạn sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi dựa trên những gì bạn nghe.

Đối với phần nói, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề trong hai phút. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi từ giám khảo.

Bài kiểm tra IELTS được ghi trên thang điểm 0-9. Mỗi phần có giá trị tối đa 9 điểm. Tổng số điểm sau đó được chuyển đổi thành điểm số ban nhạc.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với các loại câu hỏi sẽ được hỏi. Có một số bài kiểm tra thực hành có sẵn trực tuyến. Ngoài ra, có một số cuốn sách mà bạn có thể mua sẽ cung cấp cho bạn các câu hỏi mẫu.

Khi làm bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải được thư giãn và tự tin. Hãy chắc chắn để có được một đêm ngon giấc trước khi thi thử và ăn một bữa sáng lành mạnh.

Quan trọng nhất, không hoảng sợ nếu bạn không hiểu một câu hỏi. Yêu cầu giám khảo lặp lại câu hỏi hoặc giải thích nó theo một cách khác.

Bài kiểm tra IELTS là một cách tuyệt vời để thể hiện sự thành thạo của bạn trong ngôn ngữ tiếng Anh. Với một chút chuẩn bị, bạn có thể làm rất tốt trong bài kiểm tra và sử dụng nó cho lợi thế của bạn.

Tags: IELTS

 


 

What to take the IELTS test

What is the IELTS test?

The IELTS test is an international English language proficiency test that is required for non-native English speakers who wish to study or work in an English-speaking country. The IELTS test has two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for those who wish to study at the university level, while the General Training version is for those who wish to work, train, or study at a lower level.

There are four sections in the IELTS test: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a possible score of 9. The listening and reading sections are the same for both the Academic and General Training versions, but the writing and speaking sections are different.

The IELTS test is offered in both paper-based and computer-based formats, and it is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge English Language Assessment.

Why take the IELTS test?

There are many reasons why you might want to take the IELTS test. Perhaps you want to study at a university in an English-speaking country, or you need to get a job in an English-speaking country. Or maybe you just want to improve your English language skills.

Whatever your reasons for taking the IELTS test, it is important to remember that it is a challenging test. You will need to prepare carefully if you want to do well.

How to prepare for the IELTS test

There are a number of ways you can prepare for the IELTS test. You can take an IELTS preparation course, either in person or online. You can also buy IELTS practice tests and materials.

And of course, you can also prepare on your own. If you do choose to prepare for the IELTS test on your own, there are a few things you can do to increase your chances of success.

First, make sure you are familiar with the format of the IELTS test. There are four sections – listening, reading, writing, and speaking – and you will need to do well in all four sections to get a good score.

Second, make sure you understand the types of questions that will be asked in each section. The listening and reading sections will have multiple-choice, true/false/not given, and short answer questions. The writing section will have two essay questions, and the speaking section will have an interview.

Third, practice, practice, practice. Take as many IELTS practice tests as you can, and try to simulate the test-taking experience as much as possible. This will help you to get used to the format of the test and the types of questions that will be asked.

fourth, make sure you are familiar with the IELTS scoring system. The IELTS test is scored on a 9-band scale, and you will want to make sure you understand how the scoring works.

Finally, remember that the IELTS test is just one test. It is important, but it is not the only thing that you need to worry about. Just do your best and don’t stress out too much.

IELTS test tips

Here are a few final tips to help you prepare for the IELTS test:

• Get plenty of rest the night before the test.

• Eat a healthy breakfast on the day of the test.

• Make sure you have everything you need – ID, pencils, paper.

• Listen carefully to the instructions in each section.

• Read the questions carefully and make sure you understand what they are asking.

• Answer the questions to the best of your ability.

• Check your work carefully before you move on to the next question.

• Relax and don’t stress out.

If you are planning on taking the IELTS test, there are a few things that you should take into consideration. First, you need to make sure that you are familiar with the test format. The IELTS test is divided into two parts: the listening and the speaking. Each section is worth 30 minutes.

For the listening section, you will be given a tape of a conversation or a lecture. You will be asked to answer questions based on what you hear.

For the speaking section, you will be asked to talk about a topic for two minutes. You will then be asked to answer questions from the examiner.

The IELTS test is scored on a scale of 0-9. Each section is worth a maximum of 9 points. The total score is then converted to a band score.

To prepare for the IELTS test, it is important to familiarize yourself with the types of questions that will be asked. There are a number of practice tests available online. Additionally, there are a number of books that you can purchase that will provide you with sample questions.

When taking the IELTS test, it is important to be relaxed and confident. Be sure to get a good night’s sleep before the test and to eat a healthy breakfast.

Most importantly, do not panic if you do not understand a question. Ask the examiner to repeat the question or to explain it in a different way.

The IELTS test is a great way to show your proficiency in the English language. With a little bit of preparation, you can do great on the test and use it to your advantage.