Blog

Đi thi IELTS – IELTS exam

(English below)

Đi thi IELTS

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

Bài kiểm tra có sẵn trong hai phiên bản:

Học thuật IELTS – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Có bốn thành phần để kiểm tra IELTS:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được hoàn thành trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Đại học Cambridge Địa phương Syndicate, Hội đồng Anh và IDP Education Australia.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Có hai loại bài kiểm tra IELTS:

IELTS Học thuật: Đối với các ứng viên muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với các ứng viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc những người cần đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn.

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS có sẵn ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính.

Các bài kiểm tra của IELTS được thiết kế để đánh giá tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì với bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được hoàn thành trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

IELTS là một kỳ thi đa cấp. Có ba phiên bản của bài kiểm tra IELTS – học thuật, đào tạo chung và học thuật cho UKVI.

Các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một loạt người dùng, bao gồm:

• Những người muốn học ở cấp đại học hoặc sau đại học

• Những người muốn tham gia một tổ chức chuyên nghiệp

• Những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra học thuật cho UKVI dành cho các ứng viên muốn xin thị thực sinh viên cấp 4 để học tại trường đại học hoặc đại học ở Anh.

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS có sẵn ở các định dạng dựa trên giấy và máy tính.

Các phần nói và nghe của tất cả các phiên bản của bài kiểm tra IELTS là như nhau.

Các phần đọc và viết là khác nhau cho các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Bài kiểm tra đọc học thuật có ba phần. Mỗi phần chứa một văn bản dài.

Bài kiểm tra đọc đào tạo chung có ba phần. Phần 1 và 3 có hai văn bản ngắn hoặc một số văn bản ngắn hơn. Phần 2 có một văn bản dài.

Bài kiểm tra viết học thuật có hai nhiệm vụ. Các ứng viên được yêu cầu viết ít nhất 250 từ cho nhiệm vụ 1 và ít nhất là 150 từ cho nhiệm vụ 2.

Bài kiểm tra viết đào tạo chung có hai nhiệm vụ. Các ứng viên được yêu cầu viết ít nhất 150 từ cho nhiệm vụ 1 và ít nhất 250 từ cho nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ 1 của bài kiểm tra viết là khác nhau đối với các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Trong bài kiểm tra viết học thuật, các ứng cử viên được yêu cầu mô tả một số thông tin trực quan (đồ thị, biểu đồ hoặc bảng) hoặc để mô tả các giai đoạn của một quá trình.

Trong bài kiểm tra viết đào tạo chung, các ứng cử viên được yêu cầu viết một lá thư.

Nhiệm vụ 2 của bài kiểm tra viết là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra. Các ứng viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề.

Bài kiểm tra nói là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra. Đây là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được đào tạo.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được hoàn thành trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

IELTS là một kỳ thi đa cấp. Có ba phiên bản của bài kiểm tra IELTS – học thuật, đào tạo chung và học thuật cho UKVI.

Các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một loạt người dùng, bao gồm:

• Những người muốn học ở cấp đại học hoặc sau đại học

• Những người muốn tham gia một tổ chức chuyên nghiệp

• Những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra học thuật cho UKVI dành cho các ứng viên muốn xin thị thực sinh viên cấp 4 để học tại trường đại học hoặc đại học ở Anh.

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS có sẵn ở các định dạng dựa trên giấy và máy tính.

Các phần nói và nghe của tất cả các phiên bản của bài kiểm tra IELTS là như nhau.

Các phần đọc và viết là khác nhau cho các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Bài kiểm tra đọc học thuật có ba phần. Mỗi phần chứa một văn bản dài.

Bài kiểm tra đọc đào tạo chung có ba phần. Phần 1 và 3 có hai văn bản ngắn hoặc một số văn bản ngắn hơn. Phần 2 có một văn bản dài.

Bài kiểm tra viết học thuật có hai nhiệm vụ. Các ứng viên được yêu cầu viết ít nhất 250 từ cho nhiệm vụ 1 và ít nhất là 150 từ cho nhiệm vụ 2.

Bài kiểm tra viết đào tạo chung có hai nhiệm vụ. Các ứng viên được yêu cầu viết ít nhất 150 từ cho nhiệm vụ 1 và ít nhất 250 từ cho nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ 1 của bài kiểm tra viết là khác nhau đối với các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Trong bài kiểm tra viết học thuật, các ứng cử viên được yêu cầu mô tả một số thông tin trực quan (đồ thị, biểu đồ hoặc bảng) hoặc để mô tả các giai đoạn của một quá trình.

Trong bài kiểm tra viết đào tạo chung, các ứng cử viên được yêu cầu viết một lá thư.

Nhiệm vụ 2 của bài kiểm tra viết là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra. Các ứng viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề.

Bài kiểm tra nói là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra. Đây là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được đào tạo.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test for study, work and migration with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

The test is available in two versions:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration

IELTS General Training – for those wishing to migrate to an English-speaking country

There are four components to the IELTS test:

Listening

Reading

Writing

Speaking

The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be completed on the same day or up to seven days before or after the other sections.

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate, the British Council and IDP Education Australia.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

There are two types of IELTS test:

IELTS Academic: for candidates who want to study at university or join a professional organisation.

IELTS General Training: for candidates who want to migrate to an English-speaking country, or who need to train or study at a lower level.

IELTS Academic and IELTS General Training are available in both paper-based and computer-delivered formats.

IELTS tests are designed to assess all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS is a paper-and-pencil test with four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be completed on the same day or up to seven days before or after the other sections.

IELTS is a multi-level exam. There are three versions of the IELTS test – Academic, General Training and Academic for UKVI.

The Academic and General Training versions of the IELTS test are designed to meet the needs of a wide range of users, including:

• those who want to study at undergraduate or postgraduate level

• those who want to join a professional organisation

• those who want to migrate to an English-speaking country.

The Academic for UKVI test is for candidates who want to apply for a Tier 4 student visa to study at university or college in the UK.

IELTS Academic and IELTS General Training are available in paper-based and computer-delivered formats.

The Speaking and Listening sections of all versions of the IELTS test are the same.

The Reading and Writing sections are different for the Academic and General Training versions of the test.

The Academic Reading test has three sections. Each section contains one long text.

The General Training Reading test has three sections. Sections 1 and 3 have two short texts or several shorter texts. Section 2 has one long text.

The Academic Writing test has two tasks. Candidates are required to write at least 250 words for Task 1 and at least 150 words for Task 2.

The General Training Writing test has two tasks. Candidates are required to write at least 150 words for Task 1 and at least 250 words for Task 2.

Task 1 of the Writing test is different for the Academic and General Training versions of the test.

In the Academic Writing test, candidates are asked to describe some visual information (graphs, charts or tables), or to describe the stages of a process.

In the General Training Writing test, candidates are asked to write a letter.

Task 2 of the Writing test is the same for both versions of the test. Candidates are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

The Speaking test is the same for both versions of the test. It is a face-to-face interview with a trained IELTS examiner.

The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be completed on the same day or up to seven days before or after the other sections.

IELTS is a multi-level exam. There are three versions of the IELTS test – Academic, General Training and Academic for UKVI.

The Academic and General Training versions of the IELTS test are designed to meet the needs of a wide range of users, including:

• those who want to study at undergraduate or postgraduate level

• those who want to join a professional organisation

• those who want to migrate to an English-speaking country.

The Academic for UKVI test is for candidates who want to apply for a Tier 4 student visa to study at university or college in the UK.

IELTS Academic and IELTS General Training are available in paper-based and computer-delivered formats.

The Speaking and Listening sections of all versions of the IELTS test are the same.

The Reading and Writing sections are different for the Academic and General Training versions of the test.

The Academic Reading test has three sections. Each section contains one long text.

The General Training Reading test has three sections. Sections 1 and 3 have two short texts or several shorter texts. Section 2 has one long text.

The Academic Writing test has two tasks. Candidates are required to write at least 250 words for Task 1 and at least 150 words for Task 2.

The General Training Writing test has two tasks. Candidates are required to write at least 150 words for Task 1 and at least 250 words for Task 2.

Task 1 of the Writing test is different for the Academic and General Training versions of the test.

In the Academic Writing test, candidates are asked to describe some visual information (graphs, charts or tables), or to describe the stages of a process.

In the General Training Writing test, candidates are asked to write a letter.

Task 2 of the Writing test is the same for both versions of the test. Candidates are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

The Speaking test is the same for both versions of the test. It is a face-to-face interview with a trained IELTS examiner.