Blog

Đề thi thử IELTS trên máy tính – IELTS test test on computer

(English below)

Đề thi thử IELTS trên máy tính

Kiểm tra IELTS trên máy tính

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, đo lường mức độ thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. Bài kiểm tra có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS writing task 2 là một bài luận học thuật, còn được gọi là một bài luận phân tán, trong đó bạn được yêu cầu viết một ý kiến ​​cân bằng và được đưa ra tốt về một chủ đề nhất định. Chủ đề thường là một cái gì đó được quan tâm chung và có thể liên quan đến bất kỳ số lượng lĩnh vực nào, chẳng hạn như giáo dục, công việc, gia đình, v.v. Bạn sẽ phải hỗ trợ ý kiến ​​của bạn với bằng chứng và ví dụ từ kinh nghiệm của chính bạn, cũng như từ các nguồn thông tin mà bạn sẽ phải nghiên cứu.

Bài tiểu luận thường được chia thành bốn đoạn: giới thiệu, hai đoạn văn chính và kết luận. Trong phần giới thiệu, bạn sẽ cần nêu ý kiến ​​của mình về chủ đề này và cung cấp một số thông tin cơ bản để giúp người đọc hiểu vị trí của bạn. Hai đoạn văn chính sẽ trình bày các bằng chứng và ví dụ hỗ trợ cho ý kiến ​​của bạn, và kết luận sẽ tổng hợp lập luận của bạn và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

Một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ khi viết bài luận của bạn là ở lại chủ đề. Đừng đi lang thang vào lãnh thổ không liên quan và không lặp lại chính mình. Hãy chắc chắn trả lời câu hỏi đang được hỏi, và đừng cố gắng đoán thứ hai mà giám khảo đang tìm kiếm. Nếu bạn làm như vậy, bạn có thể thấy mình hết thời gian trước khi bạn hoàn thành bài luận của mình.

Một điều quan trọng khác cần nhớ là bạn phải sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và câu trong bài luận của bạn. Điều này sẽ cho người kiểm tra thấy rằng bạn có một mệnh lệnh tiếng Anh tốt và bạn có thể thể hiện bản thân rõ ràng. Đừng cố gắng gây ấn tượng với các từ dài hoặc các cấu trúc câu phức tạp, chỉ rõ ràng và nói đến điểm.

Cuối cùng, hãy quan tâm đến ngữ pháp và chính tả của bạn. Một lần nữa, điều này sẽ cho người kiểm tra thấy rằng bạn có một chỉ huy tiếng Anh tốt. Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng, không cần phải cố gắng gây ấn tượng với ngữ pháp hoàn hảo chỉ cần đảm bảo rằng bài luận của bạn là dễ hiểu và không có lỗi.

Kiểm tra IELTS trên máy tính

thi thử IELTS có thể được thực hiện trên máy tính tại Trung tâm thi thử IELTS. Đây là một lựa chọn mới có sẵn ở một số quốc gia. Làm bài kiểm tra IELTS trên máy tính có thể là một lựa chọn tốt cho bạn nếu bạn muốn:

-Nhé kết quả của bạn nhanh hơn

-Receve kết quả của bạn qua email

-Th sự kiểm tra tại một thời điểm và địa điểm thuận tiện cho bạn

-Vên tiền trên giấy và chi phí bưu chính

thi thử IELTS trên máy tính là thi thử giống như thi thử IELTS dựa trên giấy, với cùng nội dung, định dạng và mức độ khó. Sự khác biệt duy nhất là bạn sẽ trả lời các phần nghe, đọc và viết trên máy tính.

thi thử IELTS trên máy tính hiện không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS gần nhất của bạn để tìm hiểu xem thi thử IELTS trên máy tính có sẵn ở quốc gia của bạn không.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test test on computer

IELTS test test on computer

The IELTS test is an international English language testing system that measures the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. The test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking.

IELTS writing task 2 is an academic essay, also known as a discursive essay, in which you are required to write a balanced and well-argued opinion on a given topic. The topic is usually something that is of general interest and can be related to any number of fields, such as education, work, family, and so on. You will have to support your opinion with evidence and examples from your own experience, as well as from sources of information that you will have to research.

The essay is usually divided into four paragraphs: an introduction, two main body paragraphs, and a conclusion. In the introduction, you will need to state your opinion on the topic and give some background information to help the reader understand your position. The two main body paragraphs will present the evidence and examples that support your opinion, and the conclusion will sum up your argument and restate your opinion.

One of the most important things to remember when writing your essay is to stay on topic. Do not wander off into unrelated territory, and do not repeat yourself. Be sure to answer the question that is being asked, and do not try to second-guess what the examiner is looking for. If you do, you may find yourself running out of time before you have finished your essay.

Another important thing to remember is that you must use a range of vocabulary and sentence structures in your essay. This will show the examiner that you have a good command of English and that you are able to express yourself clearly. Do not try to impress with long words or complicated sentence structures–just be clear and to the point.

Finally, take care with your grammar and spelling. Again, this will show the examiner that you have a good command of English. Remember, though, that there is no need to try to impress with perfect grammar–just make sure that your essay is understandable and error-free.

IELTS test on computer

The IELTS test can be taken on a computer at an IELTS test centre. This is a new option that is available in some countries. Taking the IELTS test on a computer may be a good option for you if you want to:

-get your results faster

-receive your results by email

-take the test at a time and place that is convenient for you

-save money on paper and postage costs

The IELTS test on a computer is the same test as the paper-based IELTS test, with the same content, format and level of difficulty. The only difference is that you will answer the listening, reading and writing sections on a computer.

The IELTS test on a computer is not currently available in all countries. Please contact your nearest IELTS test centre to find out if the IELTS test on a computer is available in your country.