Blog

Đặt lịch thi IELTS idp – Schedule an IELTS IDP test

(English below)

Đặt lịch thi IELTS idp

Lên lịch kiểm tra IDP IELTS

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS, bạn cần sắp xếp một cuộc hẹn tại Trung tâm kiểm tra IDP của IELTS. Bạn có thể làm điều này trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Khi bạn lên lịch kiểm tra IELTS của mình, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, email và số điện thoại của bạn. Bạn cũng sẽ cần cung cấp số hộ chiếu và quốc gia của bạn.

Khi bạn đã lên lịch kiểm tra IELTS của mình, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Email này sẽ bao gồm ngày thử nghiệm, thời gian và địa điểm của bạn. Điều quan trọng là đến trung tâm thử nghiệm của bạn đúng giờ.

Nếu bạn cần hủy hoặc sắp xếp lại bài kiểm tra IELTS của mình, bạn có thể thực hiện trực tuyến hoặc qua điện thoại. Bạn sẽ cần cung cấp cho trung tâm kiểm tra của bạn tên, địa chỉ, email và số điện thoại đầy đủ của bạn.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người muốn học, làm việc hoặc di chuyển đến một quốc gia nói tiếng Anh. IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

Có hai phiên bản của IELTS: IELTS Academy và IELTS General Training. Học thuật IELTS dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh. Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần làm bài kiểm tra IELTS để làm việc, đào tạo hoặc cấp phép.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm. Phần nói được thực hiện như một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS, bạn cần đăng ký với Trung tâm kiểm tra IELTS được ủy quyền. Bạn có thể tìm thấy một trung tâm thi thử gần bạn trên trang web của IELTS.

Ngày thi thử được cung cấp trong suốt cả năm. Bạn có thể đăng ký một ngày thi thử trước tối đa sáu tuần. Tuy nhiên, ngày thi thử lấp đầy nhanh chóng, vì vậy, điều quan trọng là phải đăng ký càng sớm càng tốt.

Phí kiểm tra IELTS thay đổi theo trung tâm thi thử, nhưng thường là khoảng 200 đô la. Một số trung tâm kiểm tra cung cấp giảm giá cho sinh viên và người cao niên.

Khi bạn đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS. Đây là nơi bạn sẽ lên lịch kiểm tra, trả phí kiểm tra và truy cập kết quả kiểm tra của bạn.

Bạn sẽ cần phải mang một hộ chiếu hợp lệ vào ngày kiểm tra. Hộ chiếu phải là cùng một cái mà bạn đã sử dụng để đăng ký kiểm tra.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần phải trình bày hộ chiếu của mình cho người nhập viện. Bạn cũng sẽ được yêu cầu ký một tuyên bố xác nhận rằng thông tin bạn đã cung cấp là chính xác.

thi thử IELTS diễn ra trong một môi trường được kiểm soát tại một trung tâm thi thử được ủy quyền. thi thử được thực hiện một cách công bằng và an toàn, và các quy trình bảo mật nghiêm ngặt được áp dụng để đảm bảo tính hợp lệ của kết quả kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đáng tin cậy và được quốc tế công nhận. Nó được chấp nhận rộng rãi bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư ở các quốc gia nói tiếng Anh.

Nếu bạn đang có kế hoạch học tập, làm việc hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, hãy làm bài kiểm tra IELTS là một bước quan trọng trong hành trình của bạn.

Tags: IDP, Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

Schedule an IELTS IDP test

Schedule an IELTS IDP test

If you want to take the IELTS test, you need to schedule an appointment at an IELTS IDP test center. You can do this online or by phone.

When you schedule your IELTS test, you will need to provide some personal information, including your name, address, email, and phone number. You will also need to provide your passport number and your country of citizenship.

Once you have scheduled your IELTS test, you will receive a confirmation email. This email will include your test date, time, and location. It is important to arrive at your test center on time.

If you need to cancel or reschedule your IELTS test, you can do so online or by phone. You will need to provide your test center with your full name, address, email, and phone number.

IELTS, the International English Language Testing System, is an English proficiency test for people who want to study, work, or migrate to an English-speaking country. IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge Assessment English.

There are two versions of IELTS: IELTS Academic and IELTS General Training. IELTS Academic is for people who want to pursue higher education or professional registration in an English-speaking country. IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country or who need to take the IELTS test for employment, training, or licensing purposes.

The IELTS test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total score of 100 points. The Speaking section is conducted as a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band representing a certain level of English proficiency. Scores are reported in whole and half bands.

If you want to take the IELTS test, you need to register with an authorized IELTS test center. You can find a test center near you on the IELTS website.

Test dates are offered throughout the year. You can register for a test date up to six weeks in advance. However, test dates fill up quickly, so it’s important to register as soon as possible.

The IELTS test fee varies by test center, but is typically around $200. Some test centers offer discounts for students and seniors.

Once you register for the IELTS test, you will need to create an account on the IELTS website. This is where you will schedule your test, pay the test fee, and access your test results.

You will need to bring a valid passport on the day of the test. The passport must be the same one that you used to register for the test.

On the day of the test, you will need to present your passport to the invigilator. You will also be asked to sign a declaration confirming that the information you have provided is accurate.

The IELTS test takes place in a controlled environment at an authorized test center. The test is conducted in a fair and secure manner, and strict security procedures are in place to ensure the validity of the test results.

The IELTS test is a reliable and internationally recognized English proficiency test. It is widely accepted by universities, employers, and immigration authorities in English-speaking countries.

If you are planning to study, work, or migrate to an English-speaking country, taking the IELTS test is an important step in your journey.