Blog

Đăng ký thi thử IELTS tại hội đồng anh – Register for an IELTS test at the British Council

(English below)

Đăng ký thi thử IELTS tại hội đồng anh

Hội đồng Anh cung cấp các bài kiểm tra IELTS tại hơn 50 địa điểm trên khắp Pakistan. Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Đăng ký kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh rất dễ dàng và đơn giản. Bạn có thể làm điều đó trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp tại một trong nhiều địa điểm của chúng tôi.

Bước đầu tiên là tạo một tài khoản trên trang web của Hội đồng Anh. Khi bạn đã làm điều này, bạn sẽ có thể đăng nhập và đăng ký kiểm tra.

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân khi bạn đăng ký, bao gồm tên, địa chỉ và chi tiết liên hệ của bạn. Bạn cũng sẽ cần chọn một ngày thi thử và vị trí. Chúng tôi có các trung tâm thi thử ở hơn 100 quốc gia, vì vậy chắc chắn sẽ có một địa điểm thuận tiện cho bạn.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có thể truy cập một loạt các tài nguyên trực tuyến để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình. Chúng bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và các mẹo về cách cải thiện hiệu suất của bạn.

Bạn sẽ cần phải trả một khoản phí để đăng ký kiểm tra IELTS. Phí thay đổi tùy thuộc vào ngày và vị trí thi thử, nhưng thường là khoảng $ 250.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: đào tạo học thuật và chung. Bạn sẽ cần phải quyết định phần nào bạn cần thực hiện, tùy thuộc vào lý do của bạn để làm bài kiểm tra.

IELTS học thuật dành cho những người đang có kế hoạch học tập ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Các IELTS đào tạo chung dành cho những người cần tiếng Anh cho mục đích làm việc hoặc nhập cư.

Khi bạn đã đăng ký và trả phí, bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Điều này sẽ bao gồm ngày thi thử và vị trí của bạn, cũng như một số thông tin hữu ích về những gì mong đợi trong ngày.

Bạn sẽ cần mang theo một số ID với bạn vào ngày kiểm tra, để chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn. Các hình thức ID được chấp nhận bao gồm hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thẻ ID quốc gia.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ được cung cấp một tập sách thi thử và một bảng câu trả lời. Bạn sẽ có hai giờ để hoàn thành các IELTS học thuật, hoặc ba giờ cho các IELTs đào tạo chung.

Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm.

Bạn sẽ được ghi theo thang điểm 1-9 cho mỗi phần, với 9 là điểm cao nhất. Điểm tổng thể của bạn sẽ là trung bình của bốn điểm.

IELTS là một bài kiểm tra được công nhận trên toàn cầu về trình độ tiếng Anh. Nó được chấp nhận bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên khắp thế giới.

Thực hiện bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh là một cách tuyệt vời để thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu hành trình để thành công.

Tags: IELTS

 


 

Register for an IELTS test at the British Council

The British Council offers IELTS tests in over 50 locations across Pakistan. You can register for an IELTS test at the British Council by following the steps below.

Registering for an IELTS test at the British Council is easy and straightforward. You can do it online, by phone, or in person at one of our many locations.

The first step is to create an account on the British Council website. Once you have done this, you will be able to login and register for a test.

You will need to provide some personal information when you register, including your name, address, and contact details. You will also need to choose a test date and location. We have test centres in over 100 countries, so there is sure to be a convenient location for you.

Once you have registered, you will be able to access a range of online resources to help you prepare for your test. These include practice tests, sample questions, and tips on how to improve your performance.

You will need to pay a fee to register for the IELTS test. The fee varies depending on the test date and location, but is typically around $250.

The IELTS test is divided into two parts: the academic and the general training. You will need to decide which part you need to take, depending on your reasons for taking the test.

The academic IELTS is for people who are planning to study at university level in an English-speaking country. The general training IELTS is for people who need English for work or immigration purposes.

Once you have registered and paid the fee, you will receive a confirmation email. This will include your test date and location, as well as some useful information about what to expect on the day.

You will need to bring some ID with you on the day of the test, so that we can verify your identity. Acceptable forms of ID include a passport, driver’s license, or national ID card.

On the day of the test, you will be given a test booklet and an answer sheet. You will have two hours to complete the academic IELTS, or three hours for the general training IELTS.

The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points.

You will be scored on a scale of 1-9 for each section, with 9 being the highest score. Your overall score will be an average of the four section scores.

IELTS is a globally recognised test of English language proficiency. It is accepted by universities, employers, and governments around the world.

Taking the IELTS test at the British Council is a great way to demonstrate your English language skills. Register today and start your journey to success.