Blog

Dang ky thi thu IELTS – Register for IELTS test

(English below)

Dang ky thi thu IELTS

Có một vài điều bạn cần làm trước khi bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS. Đây là hướng dẫn từng bước để giúp bạn trong suốt quá trình.

Trước khi bạn đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần:

1. Chọn bài kiểm tra phù hợp cho bạn

2. Tìm ngày kiểm tra và trung tâm thử nghiệm

3. Hiểu định dạng thử nghiệm IELTS

4. Đăng ký và thanh toán cho bài kiểm tra của bạn

5. Chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của bạn

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL (Cambridge ESOL), Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia.

Bạn có thể đăng ký IELTS qua đường bưu điện, trực tuyến hoặc trực tiếp. Cách dễ nhất để đăng ký là trực tuyến. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản và cung cấp chi tiết cá nhân của bạn, bao gồm số hộ chiếu và địa chỉ email.

Sau đó, bạn sẽ có thể chọn ngày kiểm tra, vị trí và loại kiểm tra (đào tạo học tập hoặc nói chung). Bạn cũng sẽ có thể trả tiền cho bài kiểm tra của bạn trực tuyến.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ được gửi một email với xác nhận của bạn và thông tin thêm về bài kiểm tra.

Nếu bạn đăng ký qua bưu điện, bạn sẽ cần hoàn thành mẫu đăng ký và gửi nó đến trung tâm kiểm tra gần nhất của bạn, cùng với phí thích hợp. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ của các trung tâm thi thử trên trang web IELTS.

Nếu bạn đăng ký trực tiếp, bạn sẽ cần truy cập trung tâm kiểm tra gần nhất và hoàn thành mẫu đăng ký. Bạn cũng sẽ cần phải trả phí thích hợp.

Phí cho bài kiểm tra IELTS là £ 170.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ được gửi một email với xác nhận của bạn và thông tin thêm về bài kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

Register for IELTS test

There are a few things you need to do before you can register for the IELTS test. Here’s a step-by-step guide to help you through the process.

Before you register for the IELTS test, you’ll need to:

1. Choose the right test for you

2. Find a test date and test centre

3. Understand the IELTS test format

4. Register and pay for your test

5. Prepare for your IELTS test

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries.

The IELTS test has four parts – Listening, Reading, Writing and Speaking.

IELTS is jointly managed by University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council and IDP: IELTS Australia.

You can register for IELTS by post, online or in person. The easiest way to register is online. You will need to create an account and provide your personal details, including your passport number and an email address.

You will then be able to select your test date, location and test type (Academic or General Training). You will also be able to pay for your test online.

Once you have registered, you will be sent an email with your confirmation and further information about the test.

If you register by post, you will need to complete the registration form and send it to your nearest test centre, along with the appropriate fee. You can find the addresses of test centres on the IELTS website.

If you register in person, you will need to visit your nearest test centre and complete a registration form. You will also need to pay the appropriate fee.

The fee for the IELTS test is £170.

Once you have registered, you will be sent an email with your confirmation and further information about the test.