Blog

Đăng ký thi thử IELTS – Register for IELTS test

(English below)

Đăng ký thi thử IELTS

Đăng ký kiểm tra IELTS

Cách đăng ký, những gì mong đợi và cách chuẩn bị

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS, bạn cần đăng ký trước. Bạn có thể làm điều này trực tuyến hoặc qua điện thoại. Chi phí của bài kiểm tra khác nhau tùy thuộc vào quốc gia, nhưng thường khoảng 200 đô la. Bài kiểm tra được cung cấp trong hai phiên bản, phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Bài kiểm tra diễn ra trong một trung tâm thi thử và mất khoảng 2 giờ 45 phút.

Bài kiểm tra của IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge Local thi Syndicate. IELTS được chấp nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích nhập cư hoặc việc làm ở một quốc gia nói tiếng Anh

Phiên bản đào tạo học thuật và chung

Các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu kiểm tra khác nhau.

Phiên bản học thuật dành cho các ứng cử viên muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn đăng ký với một cơ quan chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Phiên bản đào tạo chung dành cho các ứng cử viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand) hoặc muốn đăng ký làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Định dạng thi thử IELTS

Bài kiểm tra IELTS đánh giá khả năng của bạn trong việc nghe, đọc, viết và nói – trong vòng chưa đầy ba giờ.

Lắng nghe và nói là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra, nhưng chủ đề của phần đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào phiên bản thi thử bạn thực hiện.

Định dạng kiểm tra chi tiết

IELTS Học thuật và đào tạo chung được thiết kế để bao gồm toàn bộ khả năng từ người dùng không phải người dùng đến người dùng chuyên gia. Điều này được phản ánh trong hệ thống tính điểm, sử dụng chín ban nhạc.

Ban nhạc 9

Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8

Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7

Người dùng tốt

Ban nhạc 6

Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5

Người sử dụng khiêm tốn

Ban nhạc 4

Người dùng hạn chế

Ban nhạc 3

Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2

người sử dụng trung gian

Ban nhạc 1

Người dùng mới bắt đầu

Không sử dụng

Mỗi ban nhạc đại diện cho một loạt các năng lực trong mỗi bốn kỹ năng ngôn ngữ. Các ứng viên được xếp loại trên hiệu suất của họ trong mỗi bốn kỹ năng – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm chín, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Bài kiểm tra được thiết kế để có thể đạt được bất kỳ điểm ban nhạc nào từ 1 đến 9.

Bảng dưới đây cho thấy mức độ gần đúng của khả năng liên quan đến mỗi điểm của ban nhạc. Điều quan trọng cần nhớ là các ban nhạc không rời rạc và các ứng cử viên có thể rơi vào một phạm vi trình độ trong một ban nhạc.

Điểm ban nhạc

Mức độ khả năng gần đúng

9

Người dùng chuyên gia

số 8

Người dùng rất tốt

7

Người dùng tốt

6

Người dùng có thẩm quyền

5

Người sử dụng khiêm tốn

4

Người dùng hạn chế

3

Người dùng cực kỳ hạn chế

2

người sử dụng trung gian

1

Người dùng mới bắt đầu

Phần nghe, đọc và viết của tất cả các bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm 0-9.

Phần phát biểu của bài kiểm tra được đánh dấu theo thang điểm 0-9, với 0 là thấp nhất và 9 là cao nhất.

Bảng dưới đây cho thấy mức độ gần đúng của khả năng liên quan đến mỗi điểm của ban nhạc trong phần phát biểu của bài kiểm tra.

Điểm ban nhạc

Mức độ khả năng gần đúng

9

Người dùng chuyên gia

số 8

Người dùng rất tốt

7

Người dùng tốt

6

Người dùng có thẩm quyền

5

Người sử dụng khiêm tốn

4

Người dùng hạn chế

3

Người dùng cực kỳ hạn chế

2

người sử dụng trung gian

1

Người dùng mới bắt đầu

Mô -đun kiểm tra IELTS

IELTS Học thuật và đào tạo chung được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người dùng khác nhau.

Học thuật IELTS dành cho các ứng cử viên muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn đăng ký với một cơ quan chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho các ứng cử viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand) hoặc muốn đăng ký làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS học thuật

Phiên bản học thuật của bài kiểm tra IELTS dành cho các ứng cử viên muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn đăng ký với một cơ quan chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Các phần lắng nghe, đọc và viết của bài kiểm tra là giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS.

Phần nói là khác nhau cho hai phiên bản của bài kiểm tra.

Đào tạo chung của IELTS

Phiên bản đào tạo chung của bài kiểm tra IELTS là dành cho các ứng cử viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand) hoặc muốn đăng ký làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Các phần lắng nghe, đọc và viết của bài kiểm tra là giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS.

Phần nói là khác nhau cho hai phiên bản của bài kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS

Chi phí của bài kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào quốc gia, nhưng thường là khoảng 200 đô la.

Ngày kiểm tra IELTS

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào 48 ngày cố định mỗi năm và bạn có thể chọn làm bài kiểm tra vào thứ bảy hoặc thứ năm.

Trung tâm kiểm tra IELTS

thi thử IELTS được cung cấp tại hơn 1.400 trung tâm thi thử tại 140 quốc gia.

Kết quả kiểm tra IELTS

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử.

Điểm kiểm tra IELTS

Điểm kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

Tags: IELTS

 


 

Register for IELTS test

Register for IELTS test

How to register, what to expect, and how to prepare

If you want to take the IELTS test, you need to register in advance. You can do this online or by phone. The cost of the test varies depending on the country, but it is generally around $200. The test is offered in two versions, the Academic version and the General Training version. The test takes place in a test center and takes about 2 hours and 45 minutes.

The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge Local Examinations Syndicate. IELTS is accepted by over 9,000 organizations worldwide.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

There are two versions of the IELTS test:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those who need English for immigration purposes or employment in an English-speaking country

Academic and General Training versions

The Academic and General Training versions of the IELTS test are designed to meet different testing needs.

The Academic version is for candidates who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to register with a professional body in an English-speaking country.

The General Training version is for candidates who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand) or who want to apply for work in an English-speaking country.

IELTS test format

The IELTS test assesses your abilities in listening, reading, writing and speaking – in less than three hours.

Listening and Speaking are the same for both versions of the test, but the subject matter of the Reading and Writing sections differs depending on which version of the test you take.

Test format in detail

IELTS Academic and General Training are designed to cover the full range of ability from non-user to expert user. This is reflected in the scoring system, which uses nine bands.

Band 9

Expert user

Band 8

Very good user

Band 7

Good user

Band 6

Competent user

Band 5

Modest user

Band 4

Limited user

Band 3

Extremely limited user

Band 2

Intermediate user

Band 1

Beginner user

Non-user

Each band represents a range of competence in each of the four language skills. Candidates are graded on their performance in each of the four skills – Listening, Reading, Writing and Speaking.

The IELTS test is marked on a nine-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The test is designed so that it is possible to achieve any band score from 1 to 9.

The table below shows the approximate level of ability associated with each band score. It is important to remember that the bands are not discrete and that candidates may fall into a range of proficiency within a band.

Band score

Approximate level of ability

9

Expert user

8

Very good user

7

Good user

6

Competent user

5

Modest user

4

Limited user

3

Extremely limited user

2

Intermediate user

1

Beginner user

The Listening, Reading and Writing sections of all IELTS tests are marked on a scale of 0-9.

The Speaking section of the test is marked on a scale of 0-9, with 0 being the lowest and 9 being the highest.

The table below shows the approximate level of ability associated with each band score in the Speaking section of the test.

Band score

Approximate level of ability

9

Expert user

8

Very good user

7

Good user

6

Competent user

5

Modest user

4

Limited user

3

Extremely limited user

2

Intermediate user

1

Beginner user

IELTS test modules

IELTS Academic and General Training are designed to meet the needs of different users.

IELTS Academic is for candidates who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to register with a professional body in an English-speaking country.

IELTS General Training is for candidates who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand) or who want to apply for work in an English-speaking country.

IELTS Academic

The Academic version of the IELTS test is for candidates who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to register with a professional body in an English-speaking country.

The test is made up of four sections:

Listening

Reading

Writing

Speaking

The Listening, Reading and Writing sections of the test are the same for both Academic and General Training versions of the IELTS test.

The Speaking section is different for the two versions of the test.

IELTS General Training

The General Training version of the IELTS test is for candidates who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand) or who want to apply for work in an English-speaking country.

The test is made up of four sections:

Listening

Reading

Writing

Speaking

The Listening, Reading and Writing sections of the test are the same for both Academic and General Training versions of the IELTS test.

The Speaking section is different for the two versions of the test.

IELTS test fees

The cost of the IELTS test varies depending on the country, but it is generally around $200.

IELTS test dates

The IELTS test is offered on 48 fixed dates each year, and you can choose to take the test on a Saturday or a Thursday.

IELTS test centers

The IELTS test is offered in over 1,400 test centers in 140 countries.

IELTS test results

IELTS test results are released 13 days after the test date.

IELTS test scores

IELTS test scores are valid for two years.