Blog

Đăng ký thi thử IELTS BC – Register for IELTS BC test

(English below)

Đăng ký thi thử IELTS BC

Đăng ký kiểm tra IELTS BC

Cách đăng ký, những gì cần mang theo và cách chuẩn bị

IELTS BC là một bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần cao cho mục đích nhập học và nhập cư của trường đại học. Bài kiểm tra IELTS BC được thiết kế để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn trong cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: đọc, viết, nghe và nói.

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS BC, trước tiên bạn phải đăng ký với Hội đồng Anh. Bạn có thể đăng ký trực tuyến hoặc tại một trong các trung tâm đăng ký IELTS của chúng tôi.

Khi bạn đăng ký kiểm tra IELTS BC, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân và chọn ngày kiểm tra. Bạn cũng sẽ cần phải trả phí kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS BC được cung cấp vào các ngày cụ thể trong suốt cả năm. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các ngày thi thử trên trang web của Hội đồng Anh.

Khi bạn đã đăng ký kiểm tra IELTS BC, bạn sẽ được gửi một email xác nhận với chi tiết thi thử của bạn. Vui lòng kiểm tra email của bạn một cách cẩn thận và đảm bảo bạn có sẵn vào ngày kiểm tra bạn đã chọn.

Nếu bạn cần thay đổi ngày thi thử của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với Hội đồng Anh. Xin lưu ý rằng có một khoản phí để thay đổi ngày kiểm tra của bạn.

Bạn sẽ cần phải mang hộ chiếu vào ngày kiểm tra. Vui lòng đến trung tâm thi thử ít nhất 30 phút trước khi thi thử bắt đầu.

Bài kiểm tra IELTS BC được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Các phần đọc và viết được hoàn thành đầu tiên, tiếp theo là các phần nghe và nói.

Các phần đọc và viết được hoàn thành trong 2 giờ 30 phút. Các phần nghe và nói được hoàn thành trong 1 giờ 30 phút.

Bài kiểm tra IELTS BC được đánh dấu theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các tài nguyên để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS BC, bao gồm các bài kiểm tra thực hành và các mẹo về cách cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về bài kiểm tra IELTS BC trên trang web của Hội đồng Anh.

Tags: BC, IELTS

 


 

Register for IELTS BC test

Register for IELTS BC test

How to register, what to bring, and how to prepare

IELTS BC is a high-stakes English test for university admission and immigration purposes. The IELTS BC test is designed to assess your English proficiency in all four language skills: reading, writing, listening and speaking.

If you want to take the IELTS BC test, you must first register with the British Council. You can register online or at one of our IELTS registration centres.

When you register for the IELTS BC test, you will need to provide some personal information and choose a test date. You will also need to pay the test fee.

The IELTS BC test is offered on specific dates throughout the year. You can find a list of test dates on the British Council website.

Once you have registered for the IELTS BC test, you will be sent a confirmation email with your test details. Please check your email carefully and make sure you are available on the test date you have chosen.

If you need to change your test date, you can do so by contacting the British Council. Please note that there is a fee for changing your test date.

You will need to bring your passport on the day of the test. Please arrive at the test centre at least 30 minutes before the test is due to start.

The IELTS BC test is divided into four parts: reading, writing, listening and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The reading and writing sections are completed first, followed by the listening and speaking sections.

The reading and writing sections are completed in 2 hours and 30 minutes. The listening and speaking sections are completed in 1 hour and 30 minutes.

The IELTS BC test is marked on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score.

The British Council offers a range of resources to help you prepare for the IELTS BC test, including practice tests and tips on how to improve your English language skills.

You can find more information about the IELTS BC test on the British Council website.