Blog

Đăng ký thi IELTS trên máy tính – Register for IELTS on computer

(English below)

Đăng ký thi IELTS trên máy tính

Đăng ký IELTS trên máy tính

Thử nghiệm IELTS có thể được thực hiện trên máy tính tại một trung tâm thử nghiệm hoặc từ sự thoải mái của chính ngôi nhà của bạn.

Bạn có thể đăng ký IELTS trên máy tính bằng cách làm theo các bước đơn giản sau:

1. Truy cập trang web IELTS chính thức.

2. Nhấp vào liên kết ‘Đăng ký cho IELTS.

3. Điền vào các chi tiết cá nhân và liên hệ cần thiết.

4. Chọn ngày và vị trí kiểm tra IELTS ưa thích của bạn.

5. Trả phí kiểm tra IELTS trực tuyến.

6. Sau đó, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với số tham chiếu IELTS của bạn.

Đó là nó! Bây giờ bạn đã đăng ký cho IELTS và có thể bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra của bạn.

Tags: IELTS

 


 

Register for IELTS on computer

Register for IELTS on computer

The IELTS test can be taken on a computer at a test centre, or from the comfort of your own home.

You can register for IELTS on the computer by following these simple steps:

1. Go to the official IELTS website.

2. Click on the ‘Register for IELTS’ link.

3. Fill in the required personal and contact details.

4. Choose your preferred IELTS test date and location.

5. Pay the IELTS test fee online.

6. You will then receive a confirmation email with your IELTS reference number.

That’s it! You are now registered for IELTS and can start preparing for your test.