Blog

Đăng ký thi IELTS trên máy tính BC – Register for IELTS test on BC computer

(English below)

Đăng ký thi IELTS trên máy tính BC

Bạn đang muốn đăng ký kiểm tra IELTS trên máy tính BC? Đây là những gì bạn cần biết.

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đo lường mức độ thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc bằng tiếng Anh. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

Có hai loại bài kiểm tra IELTS: đào tạo học thuật và nói chung.

Bài kiểm tra IELTS học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến trên trang web của Hội đồng Anh. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản và đăng nhập để đăng ký.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra. Phí khác nhau tùy thuộc vào ngày kiểm tra, vị trí kiểm tra và loại thử nghiệm.

Sau khi bạn đã đăng ký và trả phí, bạn sẽ có thể chọn ngày kiểm tra và vị trí kiểm tra của mình. Ngày thử nghiệm có sẵn trong suốt cả năm và các địa điểm thử nghiệm có sẵn ở các thành phố trên toàn thế giới.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có thể truy cập một loạt các tài nguyên trực tuyến để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của mình, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, mẹo và lời khuyên.

Bạn đang chờ đợi điều gì? Đăng ký ngay để kiểm tra IELTS của bạn.

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trên máy tính của Hội đồng Anh. Phí kiểm tra là $ 315 và bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của Hội đồng Anh.

Khi bạn đã đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ thấy ngày thi thử IELTS. Bạn có thể chọn ngày và thời gian phù hợp với bạn nhất.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các bài kiểm tra nghe và đọc là trắc nghiệm và kéo dài trong 60 phút. Bài kiểm tra viết dài 60 phút và bao gồm hai nhiệm vụ. Bài kiểm tra nói cũng dài 60 phút và là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được đào tạo.

Bạn sẽ được cho một số điểm từ 1-9 cho mỗi phần của bài kiểm tra, với 9 là cao nhất. Điểm tổng thể của bạn là điểm trung bình của bốn điểm.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách học tập, làm việc hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh, hãy làm bài kiểm tra IELTS là bước đầu tiên của bạn. Đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu hành trình của bạn để thành công.

Tags: BC, IELTS

 


 

Register for IELTS test on BC computer

Are you looking to register for an IELTS test on a BC computer? Here’s what you need to know.

The IELTS test is an international English language testing system that measures the language proficiency of people who want to study or work in English. IELTS is recognized by more than 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, and immigration authorities.

There are two types of IELTS tests: Academic and General Training.

The Academic IELTS test is for people who want to study at university or join a professional organization in an English-speaking country.

The General Training IELTS test is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to train or study at a lower level in an English-speaking country.

You can register for the IELTS test online on the British Council website. You’ll need to create an account and login to register.

Once you’ve registered, you’ll need to pay the test fee. The fee varies depending on the test date, test location, and test type.

After you’ve registered and paid the fee, you’ll be able to choose your test date and test location. Test dates are available throughout the year, and test locations are available in cities across the world.

Once you’ve registered, you’ll be able to access a range of online resources to help you prepare for your IELTS test, including practice tests, tips, and advice.

So what are you waiting for? Register now for your IELTS test.

You can register for the IELTS test on the British Council computer. The test fee is $315 and you will need to create an account on the British Council website.

Once you have registered and logged in, you will see the IELTS test dates and times. You can choose the date and time that suits you best.

The IELTS test is divided into four parts – listening, reading, writing and speaking. The listening and reading tests are multiple-choice and last for 60 minutes. The writing test is 60 minutes long and consists of two tasks. The speaking test is also 60 minutes long and is a face-to-face interview with a trained IELTS examiner.

You will be given a score from 1-9 for each section of the test, with 9 being the highest. Your overall IELTS score is the average of the four scores.

IELTS is the world’s most popular English language test. Over 3 million people take the test each year. IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

So, if you’re looking to study, work or live in an English-speaking country, taking the IELTS test is your first step. Register now and start your journey to success.