Blog

Đăng ký thi IELTS tại idp – Register for IELTS test at IDP

(English below)

Đăng ký thi IELTS tại idp

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS? IDP IELTS ở đây để giúp bạn từng bước. Đăng ký kiểm tra IELTS rất dễ dàng và có thể được thực hiện trực tuyến.

Đây là những gì bạn cần làm:

1. Truy cập trang web IDP IELTS và tạo tài khoản

2. Chọn ngày kiểm tra và vị trí kiểm tra của bạn

3. Trả phí kiểm tra IELTS

4. Nhận xác nhận nhập cảnh của bạn

5. Chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của bạn

Chúng tôi chúc bạn những điều may mắn nhất trong hành trình IELTS của bạn!

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS? Nếu vậy, bạn sẽ cần đăng ký kiểm tra tại IDP. Đây là những gì bạn cần biết về quy trình.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp ở hai cấp độ khác nhau – đào tạo học tập và nói chung. Bạn sẽ cần quyết định mức nào phù hợp với bạn trước khi bạn đăng ký.

Khi bạn đã quyết định bạn cần cấp độ nào, bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến. Quá trình đăng ký rất đơn giản và chỉ mất vài phút. Chỉ cần tạo một tài khoản và đăng nhập để bắt đầu.

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân và chọn ngày kiểm tra. IDP cung cấp một loạt các ngày thi thử, vì vậy bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một ngày phù hợp với lịch trình của bạn.

Bạn cũng sẽ cần phải trả phí kiểm tra khi bạn đăng ký. Phí khác nhau tùy thuộc vào cấp độ kiểm tra và quốc gia bạn đang làm bài kiểm tra.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin quan trọng về bài kiểm tra. Hãy chắc chắn đọc điều này một cách cẩn thận và giữ nó ở một nơi an toàn.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. IDP cung cấp một loạt các tài nguyên để giúp bạn, bao gồm các bài kiểm tra thực hành miễn phí.

Bạn đang chờ đợi điều gì? Đăng ký ngay hôm nay và thực hiện bước đầu tiên để đạt được mục tiêu IELTS của bạn.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Register for IELTS test at IDP

Are you planning on taking the IELTS test? IDP IELTS is here to help you every step of the way. Registering for the IELTS test is easy and can be done online.

Here’s what you need to do:

1. Go to the IDP IELTS website and create an account

2. Choose your test date and test location

3. Pay the IELTS test fee

4. Receive your Confirmation of Entry

5. Prepare for your IELTS test

We wish you the best of luck in your IELTS journey!

Are you planning to take the IELTS test? If so, you’ll need to register for the test at IDP. Here’s what you need to know about the process.

The IELTS test is offered at two different levels – Academic and General Training. You’ll need to decide which level is right for you before you register.

Once you’ve decided which level you need, you can register for the IELTS test online. The registration process is simple and only takes a few minutes. Just create an account and login to begin.

You’ll need to provide some personal information and select a test date. IDP offers a wide range of test dates, so you’re sure to find one that suits your schedule.

You’ll also need to pay the test fee when you register. The fee varies depending on the test level and the country where you’re taking the test.

Once you’ve registered, you’ll receive a confirmation email with important information about the test. Be sure to read this carefully and keep it in a safe place.

You’re now ready to begin preparing for the IELTS test. IDP offers a range of resources to help you, including free practice tests.

So what are you waiting for? Register today and take the first step towards achieving your IELTS goals.