Blog

Đăng ký thi IELTS tại idp hà nội – Register for IELTS test at IDP Hanoi

(English below)

Đăng ký thi IELTS tại idp hà nội

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho mục đích học tập, công việc và di cư. Thử nghiệm IELTS được cung cấp tại IDP Hà Nội, một trung tâm đăng ký thử nghiệm IELTS.

Để đăng ký kiểm tra IELTS tại IDP Hà Nội, bạn sẽ cần:

1. Chọn ngày kiểm tra IELTS của bạn
2. Tạo tài khoản và đăng ký trực tuyến
3. Trả phí kiểm tra IELTS
4. Làm bài kiểm tra IELTS

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi những người muốn học tập hoặc làm việc ở các nước nói tiếng Anh, đặc biệt là Vương quốc Anh, Mỹ và Úc.

IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS và Cambridge.

Các bài kiểm tra IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người di cư đến Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần cao phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất sử dụng bài kiểm tra nói trực tiếp để đánh giá kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của bạn.

Nếu bạn muốn đăng ký kiểm tra IELTS tại IDP HANOI, vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1:

Tạo một tài khoản trên trang web IDP IELTS. Bạn sẽ cần cung cấp chi tiết cá nhân và thông tin liên hệ của bạn.

Bước 2:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn ‘IELTS TEST từ danh sách các bài kiểm tra.

Bước 3:

Chọn ngày kiểm tra, vị trí kiểm tra và phiên bản kiểm tra mà bạn muốn thực hiện.

Bước 4:

Trả phí kiểm tra. Bạn có thể thanh toán trực tuyến bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc bạn có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng IDP.

Bước 5:

Bạn sẽ nhận được xác nhận email về đặt phòng thi thử của bạn. Vui lòng in cái này ra và mang nó với bạn vào ngày kiểm tra.

Vào ngày kiểm tra, vui lòng đến trung tâm thi thử ít nhất 30 phút trước thời gian bắt đầu. Bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hoặc ID ảnh khác với bạn.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói được hoàn thành với một giám khảo sau đó.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là trắc nghiệm. Phần nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ thành thạo tiếng Anh.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Register for IELTS test at IDP Hanoi

IELTS is an English proficiency test that is required for study, work, and migration purposes. The IELTS test is offered at IDP Hanoi, which is an IELTS test registration center.

To register for the IELTS test at IDP Hanoi, you will need to:

1. Choose your IELTS test date
2. Create an account and register online
3. Pay the IELTS test fee
4. Take the IELTS test

IELTS is the world’s most popular English language test. It is taken by people who want to study or work in English speaking countries, especially the UK, USA and Australia.

IELTS is an international English language testing system. It measures the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS tests are available in two versions:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for secondary education, training programs and work experience in an English-speaking environment

IELTS is the only English language test accepted for immigration purposes by all countries that use English as the primary language.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the most popular high-stakes English language test in the world. More than 3 million tests were taken last year.

IELTS is the most widely accepted English language test that uses a one-on-one speaking test to assess your English communication skills.

If you want to register for the IELTS test at IDP Hanoi, please follow these steps:

Step 1:

Create an account on the IDP IELTS website. You will need to provide your personal details and contact information.

Step 2:

Log in to your account and select ‘IELTS test’ from the list of tests.

Step 3:

Select the test date, test location and test version that you want to take.

Step 4:

Pay the test fee. You can pay online using a credit or debit card, or you can pay in person at an IDP office.

Step 5:

You will receive an email confirmation of your test booking. Please print this out and bring it with you on the day of the test.

On the day of the test, please arrive at the test centre at least 30 minutes before the start time. You will need to bring your passport or other photo ID with you.

The IELTS test consists of four parts:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The listening, reading and writing sections are completed in one sitting. The speaking section is completed with an examiner at a later time.

The listening, reading and writing sections are multiple-choice. The speaking section is a face-to-face interview.

IELTS results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a level of English proficiency.

IELTS results are valid for two years.