Blog

Đăng ký thi IELTS tại hà nội – Register for IELTS exam in Hanoi

(English below)

Đăng ký thi IELTS tại hà nội

Đăng ký kỳ thi IELTS ở Hà Nội

Quá trình, yêu cầu và lợi ích

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất trong cả nước. Thành phố là nơi có một số lượng lớn các trường đại học và cao đẳng, làm cho nó trở thành một điểm đến phổ biến cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu bởi nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia kỳ thi IELTS ở Hà Nội, có một vài điều bạn cần biết. Đầu tiên, bạn cần đăng ký cho kỳ thi. Bạn có thể làm điều này trực tuyến hoặc trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Anh ở Hà Nội.

Phí đăng ký cho kỳ thi IELTS là $ 330. Bạn cũng sẽ cần phải trả thêm một khoản phí 100 đô la nếu bạn muốn làm bài kiểm tra ở Hà Nội.

Khi bạn đã đăng ký cho kỳ thi, bạn sẽ cần chọn ngày và giờ phù hợp với bạn. Kỳ thi IELTS được cung cấp bốn lần một năm tại Hà Nội: Tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

Bạn sẽ cần mang theo một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu và hộ chiếu của bạn vào ngày thi. Kỳ thi sẽ diễn ra tại Văn phòng Hội đồng Anh ở Hà Nội.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trắc nghiệm. Bạn sẽ được kiểm tra lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần sẽ có 40 câu hỏi.

Phần lắng nghe và đọc sẽ kéo dài trong 60 phút. Các phần viết và nói sẽ kéo dài trong 30 phút mỗi phần.

Bạn sẽ được cho một số điểm từ 1-9 cho mỗi phần. Điểm tổng thể là trung bình của bốn điểm phần.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia kỳ thi IELTS ở Hà Nội, thời gian tốt nhất để đăng ký là 3-4 tháng trước ngày thi. Điều này sẽ cho bạn đủ thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi.

Tags: IELTS

 


 

Register for IELTS exam in Hanoi

Register for IELTS exam in Hanoi

The process, requirements and benefits

Hanoi is the capital of Vietnam and one of the most popular tourist destinations in the country. The city is home to a large number of universities and colleges, making it a popular destination for students from all over the world.

The IELTS exam is an English language proficiency test that is required by many universities and colleges around the world. The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking.

If you are interested in taking the IELTS exam in Hanoi, there are a few things you need to know. First, you need to register for the exam. You can do this online or in person at the British Council office in Hanoi.

The registration fee for the IELTS exam is $330. You will also need to pay an additional fee of $100 if you want to take the exam in Hanoi.

Once you have registered for the exam, you will need to choose a date and time that works for you. The IELTS exam is offered four times a year in Hanoi: March, June, September, and December.

You will need to bring a passport-sized photo and your passport on the day of the exam. The exam will take place at the British Council office in Hanoi.

The IELTS exam is a multiple-choice test. You will be given a listening, reading, writing, and speaking test. Each section will have 40 questions.

The listening and reading sections will last for 60 minutes. The writing and speaking sections will last for 30 minutes each.

You will be given a score from 1-9 for each section. The overall score is an average of the four section scores.

If you are interested in taking the IELTS exam in Hanoi, the best time to register is 3-4 months before the exam date. This will give you enough time to prepare for the exam.