Blog

Đăng ký thi IELTS tại đà nẵng – Register for IELTS exam in Da Nang

(English below)

Đăng ký thi IELTS tại đà nẵng

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế kiểm tra trình độ tiếng Anh trên quy mô toàn cầu. Nó được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

Nếu bạn muốn đăng ký bài kiểm tra IELTS tại Da Nang, Việt Nam, đây là một vài điều bạn cần biết.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn theo đuổi trình độ chuyên môn.

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Có bốn thành phần để kiểm tra IELTS: nghe, đọc, viết và nói.

Các thành phần nghe và nói giống nhau cho cả hai phiên bản kiểm tra, nhưng các thành phần đọc và viết khác nhau.

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào phiên bản thử nghiệm và trung tâm thử nghiệm.

Để đăng ký kỳ thi IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web IELTS chính thức và cung cấp chi tiết cá nhân, thông tin liên hệ và chi tiết hộ chiếu.

Bạn cũng sẽ cần chọn phiên bản thử nghiệm ưa thích, ngày thử nghiệm và trung tâm thử nghiệm.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra IELTS.

Bạn có thể trả phí trực tuyến bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc bạn có thể trả trực tiếp tại trung tâm thử nghiệm.

Nếu bạn đang thực hiện bài kiểm tra IELTS lần đầu tiên, bạn có thể đủ điều kiện được giảm giá cho phí kiểm tra.

Để tìm hiểu thêm về kỳ thi IELTS và cách đăng ký, hãy truy cập trang web chính thức của IELTS.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di chuyển.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia chấp nhận, bao gồm Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được cả bốn thành viên của nhóm tám người-một liên minh quốc tế gồm các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất để nghiên cứu, làm việc và di chuyển với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

Nếu bạn muốn đăng ký bài kiểm tra IELTS ở da Nang, có một vài điều bạn cần làm.

Đầu tiên, bạn cần tìm một trung tâm thi thử IELTS. Có nhiều trung tâm thi thử IELTS trên khắp thế giới và bạn có thể tìm thấy nơi gần nhất với bạn trên trang web của IELTS.

Khi bạn đã tìm thấy một trung tâm thi thử, bạn cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS và trả phí kiểm tra IELTS.

Sau đó, bạn sẽ cần điền vào một số chi tiết cá nhân và chọn ngày kiểm tra. Điều quan trọng là đặt trước ngày thi thử của bạn, vì các địa điểm lấp đầy nhanh chóng.

Khi bạn đã đặt bài kiểm tra của mình, bạn sẽ cần chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Trang web của IELTS có một loạt các tài nguyên để giúp bạn, bao gồm các bài kiểm tra thực hành và các mẹo về cách cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần đưa hộ chiếu hoặc hình thức nhận dạng khác với bạn đến trung tâm thi thử.

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bạn sẽ được cho một số điểm cho mỗi phần của bài kiểm tra và điểm tổng thể trong số 9.0.

Bài kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm và bạn có thể sử dụng nó để đăng ký học tập, làm việc hoặc di cư ở bất kỳ quốc gia nào nơi IELTS được chấp nhận.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách đăng ký bài kiểm tra IELTS tại Da Nang, hãy đảm bảo bạn làm theo các bước này và bạn sẽ trên đường để thành công.

Tags: IELTS

 


 

Register for IELTS exam in Da Nang

IELTS is the International English Language Testing System which tests English proficiency on a global scale. It is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, and immigration authorities.

If you want to register for the IELTS exam in Da Nang, Vietnam, here are a few things you need to know.

IELTS is offered in two test versions: Academic and General Training.

The Academic test is for people who want to study at a tertiary level in an English-speaking country or who want to pursue a professional qualification.

The General Training test is for people who want to do work experience or training programs, secondary school, or migrate to an English-speaking country.

There are four components to the IELTS test: listening, reading, writing, and speaking.

The listening and speaking components are the same for both test versions, but the reading and writing components differ.

The IELTS test fee varies depending on the test version and test center.

To register for the IELTS exam, you will need to create an account on the official IELTS website and provide your personal details, contact information, and passport details.

You will also need to select your preferred test version, test date, and test center.

Once you have registered, you will need to pay the IELTS test fee.

You can pay the fee online using a credit or debit card, or you can pay in person at the test center.

If you are taking the IELTS test for the first time, you may be eligible for a discount on the test fee.

To find out more about the IELTS exam and how to register, visit the official IELTS website.

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s most popular English language proficiency test for study, work and migration.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations in 140 countries, including the UK, US, Canada, Australia and New Zealand.

IELTS is the only English language test accepted for study by all four members of the Group of Eight – an international coalition of leading research-intensive universities.

IELTS is the most popular English language test for study, work and migration with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the US and many other places around the world where English is the language of communication.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the US and many other places around the world where English is the language of communication.

If you want to register for the IELTS exam in Da Nang, there are a few things you need to do.

First, you need to find an IELTS test centre. There are many IELTS test centres around the world, and you can find the nearest one to you on the IELTS website.

Once you have found a test centre, you need to create an account on the IELTS website and pay the IELTS test fee.

You will then need to fill in some personal details and choose a test date. It is important to book your test date in advance, as places fill up quickly.

Once you have booked your test, you will need to prepare for the IELTS test. The IELTS website has a range of resources to help you, including practice tests and tips on how to improve your English language skills.

On the day of the test, you will need to take your passport or other form of identification with you to the test centre.

The IELTS test is made up of four parts – listening, reading, writing and speaking.

You will be given a score for each part of the test, and an overall score out of 9.0.

The IELTS test is valid for two years, and you can use it to apply for study, work or migration in any country where IELTS is accepted.

So if you’re looking to register for the IELTS exam in Da Nang, make sure you follow these steps and you’ll be on your way to success.