Blog

Đăng ký thi IELTS online – Register for IELTS Online

(English below)

Đăng ký thi IELTS online

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến với Hội đồng Anh. Quá trình đăng ký nhanh chóng và dễ dàng, và bạn có thể chọn ngày, thời gian và vị trí của bài kiểm tra của bạn thuận tiện nhất cho bạn.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có thể truy cập vào một loạt các tài liệu chuẩn bị miễn phí để giúp bạn sẵn sàng cho IELTS. Chúng bao gồm các bài kiểm tra thực hành, lời khuyên và lời khuyên về cách cải thiện điểm IELTS của bạn.

Vậy tại sao không đăng ký IELTS trực tuyến ngày hôm nay và bắt đầu hành trình đến thành công?

Bây giờ bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến! Hệ thống mới này giúp bạn dễ dàng và nhanh hơn để đăng ký kiểm tra và bạn có thể làm tất cả từ sự thoải mái của chính ngôi nhà của mình.

Ở đây, cách thức hoạt động của nó:

Đầu tiên, tạo một tài khoản trên trang web IELTS. Bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân và chọn tên người dùng và mật khẩu.

Khi tài khoản của bạn được tạo, bạn có thể đăng nhập và bắt đầu quá trình đăng ký. Bạn cần phải chọn ngày kiểm tra, vị trí kiểm tra và mô -đun kiểm tra mà bạn muốn thực hiện.

Bạn cũng cần phải trả phí kiểm tra trực tuyến. Phí khác nhau tùy thuộc vào vị trí thi thử, nhưng nó thường khoảng 200 USD.

Khi bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Email này sẽ bao gồm ngày thi thử, vị trí kiểm tra và mô -đun thi thử của bạn. Nó rất quan trọng để giữ email này an toàn, vì bạn sẽ cần phải trình bày nó vào ngày kiểm tra.

Đó là nó! Đăng ký IELTS trực tuyến là đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Vậy tại sao phải đợi? Hãy đăng ký ngay hôm nay!

Tags: IELTS

 


 

Register for IELTS Online

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

You can register for IELTS online with the British Council. The registration process is quick and easy, and you can choose the date, time and location of your test that is most convenient for you.

Once you have registered, you will be able to access a range of free preparation materials to help you get ready for IELTS. These include practice tests, tips and advice on how to improve your IELTS score.

So why not register for IELTS online today and start your journey to success?

You can now register for IELTS online! This new system makes it easier and faster for you to sign up for the test, and you can do it all from the comfort of your own home.

Here’s how it works:

First, create an account on the IELTS website. You’ll need to provide some personal information and choose a username and password.

Once your account is created, you can log in and begin the registration process. You’ll need to select the test date, test location, and test module that you want to take.

You’ll also need to pay the test fee online. The fee varies depending on the test location, but it’s typically around $200 USD.

Once you’ve completed the registration process, you’ll receive a confirmation email. This email will include your test date, test location, and test module. It’s important to keep this email safe, as you’ll need to present it on the day of the test.

That’s it! Registering for IELTS online is simple, fast, and convenient. So why wait? Sign up today!