Blog

Dang ky thi IELTS online – Register for IELTS Online

(English below)

Dang ky thi IELTS online

Bạn đang muốn làm bài kiểm tra IELTS? Bây giờ bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến! Hệ thống mới này giúp bạn dễ dàng đăng ký thử nghiệm dễ dàng hơn bao giờ hết. Ở đây, tất cả mọi thứ bạn cần biết về việc đăng ký IELTS trực tuyến.

IELTS là gì?

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới để đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

Tại sao tôi nên lấy IELTS?

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn lấy IELTS. Có lẽ bạn đang tìm cách học tại một trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Hoặc có thể bạn đang tìm kiếm một công việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bất kể lý do của bạn, IELTS có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Cách đăng ký IELTS trực tuyến

Quá trình đăng ký cho IELTS trực tuyến là đơn giản và đơn giản. Chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web IELTS và tạo tài khoản.

2. Chọn ngày kiểm tra và vị trí kiểm tra mà bạn thích.

3. Trả phí kiểm tra.

4. Hoàn thành mẫu đơn trực tuyến.

5. Tải lên một bức ảnh kiểu hộ chiếu gần đây.

6. Sau đó, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với chi tiết kiểm tra của bạn.

7. Đó là nó! Bây giờ bạn đã đăng ký cho IELTS.

Những gì mong đợi vào ngày thử nghiệm

Vào ngày kiểm tra của bạn, bạn có thể mong đợi làm bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS hoặc IELTS. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Cả hai bài kiểm tra bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Phần nói được tiến hành trực tiếp với một người kiểm tra, trong khi các phần khác được hoàn thành trên máy tính.

Bạn sẽ có hai giờ 45 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Kết quả IELTS

Kết quả IELTS của bạn sẽ có sẵn trực tuyến 13 ngày sau ngày thử nghiệm của bạn. Bạn sẽ nhận được điểm từ 1 đến 9 cho mỗi phần của bài kiểm tra, cũng như điểm tổng thể.

Bạn đang chờ đợi điều gì? Đăng ký IELTS trực tuyến ngay hôm nay!

Cho dù bạn đang làm bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS HỌC TẬP hoặc IELTS, bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến. IELTS Online là một cách thuận tiện để đăng ký kiểm tra IELTS của bạn và để kết quả của bạn nhanh hơn.

IELTS Online là một hệ thống đăng ký trực tuyến cho phép bạn đăng ký kiểm tra IELTS của mình và để có được kết quả nhanh hơn. IELTS Online là một cách an toàn, nhanh chóng và dễ dàng để đăng ký kiểm tra IELTS của bạn. Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến tối đa bốn tuần trước ngày thi thử của bạn.

IELTS Online là một cách thuận tiện để đăng ký kiểm tra IELTS của bạn và để kết quả của bạn nhanh hơn. IELTS Online là một cách an toàn, nhanh chóng và dễ dàng để đăng ký kiểm tra IELTS của bạn. Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến tối đa bốn tuần trước ngày thi thử của bạn.

Để đăng ký IELTS trực tuyến, bạn sẽ cần tạo một tài khoản. Bạn sẽ cần cung cấp chi tiết cá nhân, chi tiết liên hệ và chi tiết thanh toán. Bạn cũng sẽ cần chọn tên người dùng và mật khẩu.

Khi bạn đã đăng ký IELTS trực tuyến, bạn sẽ có thể:

– Đặt bài kiểm tra IELTS của bạn

– Chọn ngày kiểm tra và vị trí kiểm tra của bạn

– Trả tiền cho bài kiểm tra IELTS của bạn

– Nhận kết quả của bạn nhanh hơn

– Truy cập kết quả của bạn trực tuyến

– Nhận tài nguyên IELTS miễn phí

IELTS Online là một cách thuận tiện để đăng ký kiểm tra IELTS của bạn và để kết quả của bạn nhanh hơn. Đăng ký IELTS trực tuyến ngay hôm nay.

Tags: IELTS

 


 

Register for IELTS Online

Are you looking to take the IELTS test? You can now register for IELTS online! This new system makes it easier than ever to sign up for the test. Here’s everything you need to know about registering for IELTS online.

What is IELTS?

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. The test is used by universities and employers around the world to assess your language skills.

Why Should I Take IELTS?

There are many reasons why you might want to take IELTS. Perhaps you’re looking to study at a university where English is the language of instruction. Or maybe you’re looking for a job in an English-speaking country. Regardless of your reasons, IELTS can help you achieve your goals.

How to Register for IELTS Online

The process of registering for IELTS online is simple and straightforward. Just follow these steps:

1. Go to the IELTS website and create an account.

2. Select the test date and test location that you prefer.

3. Pay the test fee.

4. Complete the online application form.

5. Upload a recent passport-style photograph.

6. You will then receive a confirmation email with your test details.

7. That’s it! You’re now registered for IELTS.

What to Expect on Test Day

On the day of your test, you can expect to take the IELTS Academic or IELTS General Training test. The Academic test is for those who want to study at a university, while the General Training test is for those who want to work in an English-speaking country.

Both tests consist of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is conducted face-to-face with an examiner, while the other sections are completed on a computer.

You will have two hours and 45 minutes to complete the test.

IELTS Results

Your IELTS results will be available online 13 days after your test date. You will receive a score from 1 to 9 for each section of the test, as well as an overall band score.

So what are you waiting for? Register for IELTS online today!

Whether you are taking the IELTS Academic or IELTS General Training test, you can register for IELTS Online. IELTS Online is a convenient way to register for your IELTS test and to get your results faster.

IELTS Online is an online registration system that allows you to register for your IELTS test and to get your results faster. IELTS Online is a secure, fast and easy way to register for your IELTS test. You can register for IELTS Online up to four weeks before your test date.

IELTS Online is a convenient way to register for your IELTS test and to get your results faster. IELTS Online is a secure, fast and easy way to register for your IELTS test. You can register for IELTS Online up to four weeks before your test date.

To register for IELTS Online, you will need to create an account. You will need to provide your personal details, contact details and payment details. You will also need to choose a username and password.

Once you have registered for IELTS Online, you will be able to:

– Book your IELTS test

– Choose your test date and test location

– Pay for your IELTS test

– Receive your results faster

– Access your results online

– Get free IELTS resources

IELTS Online is a convenient way to register for your IELTS test and to get your results faster. Register for IELTS Online today.