Blog

Đăng ký thi IELTS online idp – Register for IELTS Online IDP

(English below)

Đăng ký thi IELTS online idp

Bạn đang muốn đi du học? Bạn có cần phải làm bài kiểm tra IELTS không? IDP IELTS cung cấp một hệ thống đăng ký trực tuyến thuận tiện để bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS tại một thời điểm và nơi phù hợp với bạn. Tại đây, tất cả mọi thứ bạn cần biết về việc đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến với IDP.

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS, bạn cần đăng ký IDP trực tuyến IELTS. Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web của IELTS và nhấp vào liên kết ‘Đăng ký cho IDP IDP trực tuyến IELTS.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ được cung cấp ID người dùng và mật khẩu. Bạn sẽ cần sử dụng những thứ này để đăng nhập vào trang web IDP trực tuyến IELTS.

Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các ngày kiểm tra IELTS có sẵn. Bạn có thể chọn ngày phù hợp với bạn nhất.

Khi bạn đã chọn một ngày, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra IELTS. Bạn có thể làm điều này bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc paypal.

Khi bạn đã trả phí, bạn sẽ có thể tải xuống Hướng dẫn nghiên cứu IDP trực tuyến IELTS. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Bạn cũng sẽ có thể thực hiện các bài kiểm tra thực hành trên trang web IDP Online IDP của IELTS. Những bài kiểm tra này sẽ giúp bạn làm quen với định dạng thi thử IELTS.

Khi bạn đã sẵn sàng để thực hiện bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần đăng nhập vào trang web IDP Online IDP của IELTS và đặt thời gian thi thử. Sau đó, bạn sẽ có thể tải xuống vé kiểm tra IELTS của bạn.

Bạn sẽ cần phải mang theo vé thi thử IELTS của bạn vào ngày kiểm tra. Bạn cũng sẽ cần phải lấy hộ chiếu và một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần báo cáo cho Trung tâm thi thử IELTS tại thời điểm được nêu trên vé thi thử của bạn.

Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một sổ kiểm tra và bảng trả lời. Bạn sẽ có hai giờ để hoàn thành bài kiểm tra IELTS.

Khi kết thúc bài kiểm tra, bạn sẽ đưa trong bảng câu trả lời của mình cho Intervator. Sau đó, người Invigilator sẽ tính điểm IELTS của bạn.

Điểm IELTS của bạn sẽ có sẵn 14 ngày sau ngày kiểm tra.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Register for IELTS Online IDP

Are you looking to study abroad? Do you need to take the IELTS test? IDP IELTS offers a convenient online registration system so you can sign up for the IELTS test at a time and place that suits you. Here’s everything you need to know about registering for the IELTS test online with IDP.

If you want to take the IELTS test, you need to register for IELTS Online IDP. You can do this by going to the IELTS website and clicking on the ‘Register for IELTS Online IDP’ link.

Once you have registered, you will be given a user ID and password. You will need to use these to log in to the IELTS Online IDP website.

Once you have logged in, you will see a list of all the available IELTS test dates. You can choose the date that suits you best.

Once you have chosen a date, you will need to pay the IELTS test fee. You can do this by credit card, debit card or PayPal.

Once you have paid the fee, you will be able to download the IELTS Online IDP Study Guide. This guide will help you prepare for the IELTS test.

You will also be able to take practice tests on the IELTS Online IDP website. These tests will help you familiarize yourself with the IELTS test format.

When you are ready to take the IELTS test, you will need to login to the IELTS Online IDP website and book a test time. You will then be able to download your IELTS test ticket.

You will need to take your IELTS test ticket with you on the day of the test. You will also need to take your passport and a recent passport-sized photograph.

On the day of the test, you will need to report to the IELTS test centre at the time stated on your test ticket.

You will then be given a test book and answer sheet. You will have two hours to complete the IELTS test.

At the end of the test, you will hand in your answer sheet to the invigilator. The invigilator will then calculate your IELTS score.

Your IELTS score will be available 14 days after the test date.