Blog

Đăng ký thi IELTS ở idp – Register for IELTS test in IDP

(English below)

Đăng ký thi IELTS ở idp

Đăng ký kiểm tra IELTS trong IDP

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế cần thiết để tham gia vào nhiều trường đại học nói tiếng Anh. IDP là trung tâm thử nghiệm IELTS được ủy quyền và có thể giúp bạn đăng ký kiểm tra.

Nếu bạn muốn học tại một quốc gia nói tiếng Anh, bạn có thể sẽ cần tham gia kỳ thi Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS). IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Đại học Kỳ thi Esol của Đại học Cambridge (Cambridge ESOL).

Bài kiểm tra có sẵn trong hai phiên bản:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS – Đối với những người muốn di cư đến Úc, Canada và New Zealand, hoặc những người cần đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn

IELTS kiểm tra cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Làm thế nào để đăng ký kiểm tra IELTS trong IDP?

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến hoặc tại Trung tâm kiểm tra IDP IELTS gần nhất của bạn.

Để đăng ký trực tuyến, vui lòng truy cập trang web IDP IELTS và tạo tài khoản. Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ có thể hoàn thành mẫu đơn trực tuyến và trả phí kiểm tra.

Bạn sẽ cần tải lên một bức ảnh kiểu Hộ chiếu gần đây của chính bạn và cung cấp chi tiết hộ chiếu của bạn.

Nếu bạn thích, bạn có thể đăng ký trực tiếp tại Trung tâm kiểm tra IDP IELTS gần nhất. Để tìm trung tâm thi thử gần nhất của bạn, vui lòng truy cập trang web IDP IELTS và chọn quốc gia cư trú của bạn từ menu thả xuống.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ được gửi một email xác nhận ngày, giờ và địa điểm kiểm tra của bạn. Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần phải mang hộ chiếu vào ngày kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS là bao nhiêu?

Phí kiểm tra IELTS khác nhau ở mỗi quốc gia. Để tìm hiểu phí kiểm tra tại quốc gia của bạn, vui lòng truy cập trang web IDP IELTS và chọn quốc gia cư trú của bạn từ menu thả xuống.

Làm cách nào để chuẩn bị cho IELTS?

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, vì vậy điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị cho bài kiểm tra bằng cách thực hành các kỹ năng tiếng Anh của mình.

Có một số cách bạn có thể chuẩn bị cho IELTS, bao gồm tham gia khóa học chuẩn bị IELTS, nghe các podcast tiếng Anh, đọc các tờ báo và sách tiếng Anh, và xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình.

Để tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị cho IELTS, vui lòng truy cập trang web IDP IELTS hoặc liên hệ với Trung tâm thi thử IDP IELTS gần nhất của bạn.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Register for IELTS test in IDP

Register for IELTS test in IDP

The IELTS test is an international English language proficiency test that is required for entry into many English-speaking universities. IDP is an authorized IELTS test center and can help you register for the test.

If you want to study in an English-speaking country, you will likely need to take the International English Language Testing System (IELTS) exam. IELTS is the world’s most popular English language proficiency test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

The test is available in two versions:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those who want to migrate to Australia, Canada and New Zealand, or who need to train or study at a lower level

IELTS tests all four language skills: listening, reading, writing and speaking.

IELTS is recognized by over 9,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

How to register for IELTS test in IDP?

You can register for IELTS online or at your nearest IDP IELTS test centre.

To register online, please visit the IDP IELTS website and create an account. Once you have logged in, you will be able to complete the online application form and pay the test fee.

You will need to upload a recent passport-style photograph of yourself and provide your passport details.

If you prefer, you can register in person at your nearest IDP IELTS test centre. To find your nearest test centre, please visit the IDP IELTS website and select your country of residence from the drop-down menu.

Once you have registered, you will be sent an email confirming your test date, time and venue. Please note that you will need to bring your passport on the day of the test.

What is the IELTS test fee?

The IELTS test fee is different in each country. To find out the test fee in your country, please visit the IDP IELTS website and select your country of residence from the drop-down menu.

How do I prepare for IELTS?

IELTS is a test of English language proficiency, so it is important that you prepare for the test by practising your English skills.

There are a number of ways you can prepare for IELTS, including taking an IELTS preparation course, listening to English-language podcasts, reading English-language newspapers and books, and watching English-language movies and TV shows.

To find out more about how to prepare for IELTS, please visit the IDP IELTS website or contact your nearest IDP IELTS test centre.