Blog

Đăng ký thi IELTS idp tphcm – Register for IELTS IDP HCMC

(English below)

Đăng ký thi IELTS idp tphcm

Bạn đang tìm cách đưa IELTS ở thành phố Hồ Chí Minh? Nếu vậy, bạn sẽ cần đăng ký kiểm tra trước. Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về việc đăng ký IELTS trong HCMC.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu cho nhiều chương trình đại học và giấy phép chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Bài kiểm tra có bốn phần – đọc, viết, nghe và nói.

Để đăng ký IELTS trong HCMC, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web IDP IELTS. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn có thể chọn ngày kiểm tra và vị trí mà bạn thích.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330 USD và bạn sẽ cần phải trả phí này khi bạn đăng ký kiểm tra. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Khi bạn đã đăng ký IELTS và trả phí kiểm tra, bạn sẽ cần gửi một số tài liệu bổ sung. Những tài liệu này bao gồm một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu, một bản sao hộ chiếu của bạn và một bản sao thị thực Việt Nam của bạn.

Sau khi bạn đã đăng ký IELTS và gửi tất cả các tài liệu cần thiết, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Email này sẽ bao gồm ngày thử nghiệm, thời gian và địa điểm của bạn. Hãy chắc chắn đến trung tâm thử nghiệm đúng hạn và với tất cả các vật liệu cần thiết.

Lấy IELTS là một bước quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu học tập và chuyên nghiệp của bạn. Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn này đã giúp bạn hiểu quá trình đăng ký cho IELTS trong HCMC.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm tại hơn 140 quốc gia.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho giáo dục, nhập cư và việc làm ở nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Hoa Kỳ, Úc và New Zealand.

IELTS kiểm tra tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của bạn ở cả bốn cấp độ học ngôn ngữ – từ người mới bắt đầu (CEFR cấp A1) đến chuyên gia (CEFR Cấp C2).

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang điểm chín, với mỗi ban nhạc tương ứng với một loạt các năng lực trong các kỹ năng được kiểm tra. Band 9 là cấp độ cao nhất và ban nhạc 1 thấp nhất.

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS được thiết kế để bao gồm toàn bộ khả năng từ người không sử dụng (ban nhạc 1) đến chuyên gia (ban nhạc 9).

Nếu bạn đang tham gia IELTS để đăng ký nhập cư vào Úc, Canada hoặc New Zealand, bạn sẽ cần phải thực hiện bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký học ở cấp đại học hoặc sau đại học và đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

IELTS Academy và IELTS General Training đều được sản xuất bởi cùng một nhóm Hội đồng Anh và IDP: Các chuyên gia của IELTS Australia, và do đó có chất lượng và khó khăn như nhau.

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến với Hội đồng Anh hoặc IDP: IELTS Australia.

Để đăng ký IELTS với Hội đồng Anh, bạn sẽ cần tạo một tài khoản và cung cấp chi tiết liên lạc, thông tin hộ chiếu và chi tiết thanh toán.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có thể chọn ngày kiểm tra và vị trí kiểm tra ưa thích của mình. Bạn cũng sẽ có thể truy cập một loạt các tài nguyên miễn phí để giúp bạn chuẩn bị cho IELTS, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo từ các chuyên gia IELTS của chúng tôi.

Để đăng ký IELTS với IDP: IELTS Australia, bạn sẽ cần tạo tài khoản và cung cấp chi tiết liên lạc, thông tin hộ chiếu và chi tiết thanh toán.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có thể chọn ngày kiểm tra và vị trí kiểm tra ưa thích của mình. Bạn cũng sẽ có thể truy cập một loạt các tài nguyên miễn phí để giúp bạn chuẩn bị cho IELTS, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo từ các chuyên gia IELTS của chúng tôi.

IELTS được cung cấp tại hơn 1.200 địa điểm thi thử tại hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Bạn có thể tìm thấy trung tâm thi thử gần nhất của mình trên Hội đồng Anh hoặc IDP: Các trang web của IELTS Australia.

Phí kiểm tra cho đào tạo chung của IELTS và IELTS là như nhau.

Phí kiểm tra cho đào tạo chung của IELTS và IELTS là như nhau.

Bạn có thể trả phí kiểm tra trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hoặc bằng tiền mặt tại trung tâm thi thử vào ngày kiểm tra.

Ngày thi thử của IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng và bạn có thể chọn làm bài kiểm tra vào thứ bảy hoặc chủ nhật.

Ngày kiểm tra cho đào tạo chung của IELTS và IELTS là như nhau.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau khi kiểm tra.

Bạn có thể truy cập kết quả của bạn trực tuyến hoặc chúng sẽ được gửi cho bạn qua đường bưu điện.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả của mình, bạn có thể đăng ký đánh dấu lại.

Những người tham gia thi thử IELTS đăng ký trực tuyến với Hội đồng Anh hoặc IDP: IELTS Australia sẽ tự động gửi kết quả của họ đến các tổ chức đã chọn của họ.

Không có đường chuyền hoặc thất bại trong IELTS. Tuy nhiên, điểm số của bạn sẽ được so sánh với điểm số của những người tham gia bài kiểm tra khác để cung cấp cho bạn ý tưởng về mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn.

Thang điểm IELTS đi từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (chuyên gia).

Hầu hết các trường đại học và cao đẳng đều có các yêu cầu IELT của riêng họ, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra các yêu cầu của tổ chức bạn đã chọn trước khi bạn đăng ký kiểm tra.

Thang điểm IELTS đi từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (chuyên gia).

Hầu hết các trường đại học và cao đẳng đều có các yêu cầu IELT của riêng họ, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra các yêu cầu của tổ chức bạn đã chọn trước khi bạn đăng ký kiểm tra.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Đánh giá tiếng Anh của Đại học Cambridge.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Register for IELTS IDP HCMC

Are you looking to take the IELTS in Ho Chi Minh City? If so, you’ll need to register for the test in advance. Here’s everything you need to know about registering for IELTS in HCMC.

The IELTS is an English proficiency test that is required for many university programs and professional licenses around the world. The test has four sections – reading, writing, listening, and speaking.

To register for the IELTS in HCMC, you’ll need to create an account on the IDP IELTS website. Once you’ve created an account, you can select the test date and location that you prefer.

The IELTS test fee is $330 USD, and you’ll need to pay this fee when you register for the test. You can pay by credit card, debit card, or bank transfer.

Once you’ve registered for the IELTS and paid the test fee, you’ll need to submit some additional documents. These documents include a passport-sized photo, a copy of your passport, and a copy of your Vietnamese visa.

After you’ve registered for the IELTS and submitted all of the required documents, you’ll receive a confirmation email. This email will include your test date, time, and location. Make sure to arrive at the test center on time and with all of the required materials.

Taking the IELTS is an important step in achieving your academic and professional goals. We hope that this guide has helped you understand the registration process for the IELTS in HCMC.

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s most popular English language test. More than three million people take the test each year in over 140 countries.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for education, immigration and employment in many countries, including the UK, Canada, the USA, Australia and New Zealand.

IELTS tests all four language skills – listening, reading, writing and speaking. The test is designed to assess your ability to use and understand English at all four levels of language learning – from beginner (CEFR level A1) to expert (CEFR level C2).

IELTS results are reported on a nine-band scale, with each band corresponding to a range of competence in the skills tested. Band 9 is the highest level, and Band 1 the lowest.

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to cover the full range of ability from non-user (Band 1) to expert (Band 9).

If you are taking IELTS to apply for immigration to Australia, Canada or New Zealand, you will need to take the IELTS General Training test.

IELTS Academic is for people applying to study at undergraduate or postgraduate levels, and for professional registration in an English-speaking environment.

IELTS Academic and IELTS General Training are both produced by the same team of British Council and IDP: IELTS Australia experts, and are therefore of equal quality and difficulty.

You can register for IELTS online with the British Council or IDP: IELTS Australia.

To register for IELTS with the British Council, you will need to create an account and provide your contact details, passport information and payment details.

Once you have registered, you will be able to select your preferred test date and test location. You will also be able to access a range of free resources to help you prepare for IELTS, including practice tests, sample questions and tips from our IELTS experts.

To register for IELTS with IDP: IELTS Australia, you will need to create an account and provide your contact details, passport information and payment details.

Once you have registered, you will be able to select your preferred test date and test location. You will also be able to access a range of free resources to help you prepare for IELTS, including practice tests, sample questions and tips from our IELTS experts.

IELTS is offered at over 1,200 test locations in more than 140 countries around the world.

You can find your nearest test centre on the British Council or IDP: IELTS Australia websites.

The test fee for IELTS Academic and IELTS General Training is the same.

The test fee for IELTS Academic and IELTS General Training is the same.

You can pay the test fee online with a credit or debit card, or in cash at the test centre on the day of the test.

IELTS test dates are offered up to four times a month, and you can choose to take the test on a Saturday or Sunday.

The test dates for IELTS Academic and IELTS General Training are the same.

IELTS test results are released 13 days after the test.

You can access your results online, or they will be sent to you by post.

If you are not satisfied with your results, you can apply for a re-mark.

IELTS test takers who register online with the British Council or IDP: IELTS Australia will automatically have their results sent to their chosen institutions.

There is no pass or fail in IELTS. However, your score will be compared to the scores of other test takers to give you an idea of your level of English proficiency.

The IELTS score scale goes from 1 (non-user) to 9 (expert).

Most universities and colleges have their own IELTS requirements, so it is important to check the requirements of your chosen institution before you register for the test.

The IELTS score scale goes from 1 (non-user) to 9 (expert).

Most universities and colleges have their own IELTS requirements, so it is important to check the requirements of your chosen institution before you register for the test.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge English Language Assessment.