Blog

Đăng ký thi IELTS idp đà nẵng – Register for IELTS IDP Da Nang

(English below)

Đăng ký thi IELTS idp đà nẵng

Bạn đang muốn làm bài kiểm tra IELTS ở da Nang? Nếu vậy, bạn sẽ cần đăng ký IDP IELTS. Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về việc đăng ký IDP IELTS trong Da Nang.

IELTS IDP là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho nhiều chương trình du học và nhập cư. IDP IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung.

Để đăng ký IDP IELTS trong Da Nang, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web IDP IELTS và cung cấp một số thông tin cá nhân và liên hệ. Bạn cũng sẽ cần chọn phiên bản kiểm tra mà bạn muốn thực hiện (đào tạo học tập hoặc nói chung) và ngày kiểm tra mà bạn thích.

Khi bạn đã đăng ký IDP IELTS, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra. Phí kiểm tra cho IDP IELTS là $ 345 USD. Bạn có thể trả phí kiểm tra trực tuyến thông qua trang web IDP IELTS hoặc tại trung tâm thử nghiệm vào ngày kiểm tra.

Sau khi bạn đã đăng ký và thanh toán phí kiểm tra, bạn sẽ cần hoàn thành mẫu đơn trực tuyến cho IDP IELTS. Mẫu đơn trực tuyến sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân và giáo dục.

Khi bạn đã gửi mẫu đơn đăng ký trực tuyến, bạn sẽ cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng IDP IELTS ở Da Nang. Các tài liệu cần thiết bao gồm một bản sao hộ chiếu của bạn, ảnh có kích thước bằng hộ chiếu và biên lai phí kiểm tra.

Khi văn phòng IDP IELTS đã nhận được tài liệu của bạn, họ sẽ gửi cho bạn một email xác nhận với ngày và giờ kiểm tra của bạn. Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần mang hộ chiếu và email xác nhận đến trung tâm thử nghiệm.

IELTS IDP là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi, cần thiết cho nhiều chương trình du học và nhập cư. Đăng ký IDP IELTS trong DA Nang là một quá trình đơn giản. Chỉ cần tạo một tài khoản trên trang web IDP IELTS, chọn phiên bản và ngày thử nghiệm, trả phí kiểm tra và hoàn thành mẫu đơn trực tuyến.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS kiểm tra tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL (Cambridge ESOL).

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh duy nhất được chấp nhận để nghiên cứu bởi tất cả các trường đại học Canada.

IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cao phổ biến nhất để nghiên cứu, làm việc và di chuyển với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS DA NANG là một trung tâm thi thử IELTS ở Da Nang, Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các thi thử IELTS ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính.

IELTS DA NANG được đặt tại văn phòng IDP da Nang. Phí kiểm tra là VND 4.950.000.

Để đăng ký kiểm tra IELTS tại IELTS DA NANG, vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về IELTS da Nang, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Register for IELTS IDP Da Nang

Are you looking to take the IELTS test in Da Nang? If so, you’ll need to register for the IELTS IDP. Here’s everything you need to know about registering for the IELTS IDP in Da Nang.

The IELTS IDP is an English proficiency test that is required for many study abroad and immigration programs. The IELTS IDP is offered in two versions: the Academic version and the General Training version.

To register for the IELTS IDP in Da Nang, you will need to create an account on the IDP IELTS website and provide some personal and contact information. You will also need to select the test version that you wish to take (Academic or General Training) and the test date that you prefer.

Once you have registered for the IELTS IDP, you will need to pay the test fee. The test fee for the IELTS IDP is $345 USD. You can pay the test fee online through the IDP IELTS website or at the test center on the day of the test.

After you have registered and paid the test fee, you will need to complete the online application form for the IELTS IDP. The online application form will ask you to provide some personal and educational information.

Once you have submitted the online application form, you will need to send the required documents to the IELTS IDP office in Da Nang. The required documents include a copy of your passport, a passport-sized photo, and the test fee receipt.

Once the IELTS IDP office has received your documents, they will send you a confirmation email with your test date and time. On the day of the test, you will need to bring your passport and the confirmation email to the test center.

The IELTS IDP is a widely accepted English proficiency test that is required for many study abroad and immigration programs. Registering for the IELTS IDP in Da Nang is a simple process. Just create an account on the IDP IELTS website, select the test version and date, pay the test fee, and complete the online application form.

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS tests all four language skills – listening, reading, writing and speaking. It is designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test accepted for study by all Universities Canada.

IELTS is the most popular high-stakes English language proficiency test for study, work and migration with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS Da Nang is an IELTS test centre in Da Nang, Vietnam. We offer IELTS tests in both paper-based and computer-delivered formats.

IELTS Da Nang is located at the IDP Da Nang office. The test fee is VND 4,950,000.

To register for an IELTS test at IELTS Da Nang, please complete the online registration form.

If you have any questions about IELTS Da Nang, please contact us.