Blog

Dang ky thi IELTS hoi dong anh – IELTS test for you

(English below)

Dang ky thi IELTS hoi dong anh

Bài kiểm tra IELTS cho bạn

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người di cư sang Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia yêu cầu.

Ai chấp nhận IELTS?

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là gì?

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người di cư sang Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia yêu cầu.

Ai chấp nhận IELTS?

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là gì?

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người di cư sang Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia yêu cầu.

Ai chấp nhận IELTS?

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người di cư sang Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia yêu cầu.

Ai chấp nhận IELTS?

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người di cư sang Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia yêu cầu.

Ai chấp nhận IELTS?

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test for you

IELTS test for you

The IELTS test is an international English language testing system that assesses the language abilities of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognised by universities and employers in many countries, including Australia, Canada, New Zealand, the UK and the USA.

The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for secondary education, training programmes and work experience in an English-speaking environment

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the only English language test accepted for immigration purposes by all countries that require one.

Who accepts IELTS?

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

What is IELTS?

The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for secondary education, training programmes and work experience in an English-speaking environment

IELTS is the only English language test accepted for immigration purposes by all countries that require one.

Who accepts IELTS?

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

What is IELTS?

The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for secondary education, training programmes and work experience in an English-speaking environment

IELTS is the only English language test accepted for immigration purposes by all countries that require one.

Who accepts IELTS?

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for secondary education, training programmes and work experience in an English-speaking environment

IELTS is the only English language test accepted for immigration purposes by all countries that require one.

Who accepts IELTS?

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for secondary education, training programmes and work experience in an English-speaking environment

IELTS is the only English language test accepted for immigration purposes by all countries that require one.

Who accepts IELTS?

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.