Blog

Đăng ký thi IELTS general – Register for IELTS General exam

(English below)

Đăng ký thi IELTS general

Bạn đang có kế hoạch đăng ký cho kỳ thi chung của IELTS? Dưới đây là một số điều bạn nên biết trước khi đăng ký.

Bài kiểm tra chung của IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc những người cần đưa IELTS cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Trước khi bạn đăng ký bài kiểm tra chung của IELTS, bạn cần quyết định mô -đun nào phù hợp với bạn. Khi bạn đã quyết định mô -đun nào bạn cần, bạn có thể đăng ký bài kiểm tra thông qua trang web của IELTS.

Bài kiểm tra chung của IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: bài kiểm tra dựa trên giấy và bài kiểm tra do máy tính giao. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp tại các vị trí không có thử nghiệm do máy tính giao.

Bài kiểm tra chung của IELTS là một bài kiểm tra trắc nghiệm. Bạn sẽ được cung cấp một tập sách câu hỏi và một bảng câu trả lời. Bạn sẽ có một giờ để hoàn thành phần nghe và 20 phút để hoàn thành phần đọc.

Bài kiểm tra chung của IELTS được phân loại theo thang điểm 0-9. Bạn sẽ nhận được điểm ban nhạc cho mỗi phần của bài kiểm tra, cũng như điểm số ban nhạc tổng thể.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Bài kiểm tra tập trung vào các kỹ năng sinh tồn cơ bản trong bối cảnh xã hội và nơi làm việc rộng lớn.

Học thuật IELTS dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong một môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra tập trung vào việc bạn có thể giao tiếp hiệu quả trong bối cảnh học thuật hay không.

Bạn có thể đăng ký IELTS bằng cách truy cập trang web IELTS. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản và cung cấp một số thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Bạn cũng sẽ cần chọn phiên bản kiểm tra IELTS bạn muốn thực hiện.

Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ được cung cấp một số xác nhận. Bạn sẽ cần sử dụng số này để đặt ngày và giờ kiểm tra. Bạn có thể làm điều này trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Ngày kiểm tra IELTS được cung cấp trong suốt cả năm. Bạn sẽ cần chọn một ngày thuận tiện cho bạn. Ngày kiểm tra điền nhanh, vì vậy điều quan trọng là đặt sớm.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330. Bạn sẽ cần phải trả phí này khi bạn đặt bài kiểm tra.

Khi bạn đặt bài kiểm tra của mình, bạn cũng sẽ cần chọn một vị trí kiểm tra. Có các trung tâm thi thử nằm ở các thành phố lớn trên thế giới.

Khi bạn đã đặt bài kiểm tra của mình, bạn sẽ được gửi một email xác nhận với các hướng dẫn thêm. Bạn sẽ cần mang theo email này với bạn vào ngày kiểm tra.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần đến trung tâm thi thử ít nhất 30 phút trước khi bài kiểm tra dự kiến ​​bắt đầu. Bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hoặc hình thức nhận dạng khác với bạn.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra. Các phần viết và nói là khác nhau.

Phần nghe dài 30 phút và bao gồm bốn phần. Mỗi phần ngày càng khó khăn hơn.

Phần đọc dài 60 phút và bao gồm ba phần. Các phần ngày càng khó khăn hơn.

Phần viết dài 60 phút và bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 là một lá thư và nhiệm vụ 2 là một bài luận.

Phần nói dài 11-14 phút và bao gồm ba phần. Trong Phần 1, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về bản thân. Trong Phần 2, bạn sẽ nói về một chủ đề. Trong Phần 3, bạn sẽ có một cuộc thảo luận với giám khảo.

Khi kết thúc bài kiểm tra, bạn sẽ được cho một số điểm từ 1-9 cho mỗi phần. Những điểm số này được kết hợp để cung cấp cho bạn điểm tổng thể từ 1-9.

Tags: IELTS

 


 

Register for IELTS General exam

Are you planning to register for the IELTS General exam? Here are some things you should know before you register.

The IELTS General exam is divided into two parts: the Academic module and the General Training module. The Academic module is for people who want to study at a university or institution where English is the language of instruction. The General Training module is for people who want to migrate to an English-speaking country, or who need to take the IELTS for work or training purposes.

Before you register for the IELTS General exam, you need to decide which module is right for you. Once you have decided which module you need, you can register for the exam through the IELTS website.

The IELTS General exam is offered in two versions: the paper-based test and the computer-delivered test. The paper-based test is offered in locations where the computer-delivered test is not available.

The IELTS General exam is a multiple-choice test. You will be given a question booklet and an answer sheet. You will have one hour to complete the listening section, and 20 minutes to complete the reading section.

The IELTS General exam is graded on a scale of 0-9. You will receive a band score for each section of the exam, as well as an overall band score.

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs. The test focuses on basic survival skills in broad social and workplace contexts.

IELTS Academic is for those who want to pursue higher education or professional registration in an English-speaking environment. The test focuses on whether you can communicate effectively in an academic context.

You can register for IELTS by visiting the IELTS website. You will need to create an account and provide some personal information, including your name, address, email address and phone number. You will also need to choose which version of the IELTS test you want to take.

Once you have registered, you will be given a confirmation number. You will need to use this number to book a test date and time. You can do this online or by phone.

IELTS test dates are offered throughout the year. You will need to select a date that is convenient for you. Test dates fill up quickly, so it is important to book early.

The IELTS test fee is $330. You will need to pay this fee when you book your test.

When you book your test, you will also need to select a test location. There are test centres located in major cities around the world.

Once you have booked your test, you will be sent a confirmation email with further instructions. You will need to bring this email with you on the day of the test.

On the day of the test, you will need to arrive at the test centre at least 30 minutes before the test is scheduled to begin. You will need to bring your passport or other form of identification with you.

The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing and speaking. The listening and reading sections are the same for both the Academic and General Training versions of the test. The writing and speaking sections are different.

The listening section is 30 minutes long and consists of four sections. Each section gets progressively more difficult.

The reading section is 60 minutes long and consists of three sections. The sections get progressively more difficult.

The writing section is 60 minutes long and consists of two tasks. Task 1 is a letter and Task 2 is an essay.

The speaking section is 11-14 minutes long and consists of three parts. In Part 1, you will answer questions about yourself. In Part 2, you will speak about a topic. In Part 3, you will have a discussion with the examiner.

At the end of the test, you will be given a score from 1-9 for each section. These scores are combined to give you an overall score from 1-9.