Blog

Đăng ký thi IELTS british council hà nội – Register for IELTS British Council Hanoi

(English below)

Đăng ký thi IELTS british council hà nội

Bạn đang muốn làm bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội? Hội đồng Anh cung cấp thử nghiệm IELTS tại Hà Nội. Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến hoặc tại Văn phòng Hội đồng Anh ở Hà Nội.

Để đăng ký IELTS trực tuyến, hãy truy cập trang web của Hội đồng Anh và tạo tài khoản. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn sẽ có thể đăng nhập và đăng ký IELTS.

Nếu bạn muốn đăng ký trực tiếp IELTS, bạn có thể làm như vậy tại Văn phòng Hội đồng Anh ở Hà Nội. Để đăng ký trực tiếp, bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu và mẫu đăng ký đã hoàn thành.

Bạn đang muốn làm bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội? Hội đồng Anh là nhà cung cấp hàng đầu thế giới của bài kiểm tra IELTS và chúng tôi hiện đang cung cấp thi thử tại Hà Nội.

Bài kiểm tra IELTS được quốc tế công nhận là một chỉ số an toàn, hợp lệ và đáng tin cậy về khả năng thực sự bằng tiếng Anh cho giáo dục, nhập cư và kiểm định chuyên nghiệp.

Chúng tôi cung cấp một loạt các ngày thi thử thuận tiện và vị trí phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể đăng ký trực tuyến để kiểm tra IELTS với Hội đồng Anh tại Hà Nội.

Bài kiểm tra IELTS là gì?

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó các kỹ năng nói và nghe của bạn được đánh giá bằng cách thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo được chứng nhận. Điều này cho bạn cơ hội thể hiện các kỹ năng tiếng Anh ngoài đời thực của bạn.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thi thử:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo

Bạn có thể tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các bài kiểm tra đào tạo tổng quát của IELTS và IELTS.

Tại sao làm bài kiểm tra IELTS với Hội đồng Anh?

Hội đồng Anh có hơn 80 năm kinh nghiệm về đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh và cung cấp IELTS tại hơn 500 địa điểm trên toàn thế giới.

Chúng tôi cam kết cung cấp trải nghiệm thi thử chất lượng cao cho tất cả các người thực hiện thi thử của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một loạt các ngày thi thử thuận tiện và vị trí phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bạn có thể đăng ký trực tuyến để kiểm tra IELTS với Hội đồng Anh tại Hà Nội.

Những gì mong đợi trong ngày thi thử

Vào ngày thi thử, bạn sẽ được yêu cầu đến trung tâm thi thử ít nhất 30 phút trước khi thi thử bắt đầu cho phép kiểm tra bảo mật.

Bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hoặc nhận dạng hợp lệ khác với bạn vào ngày kiểm tra. Bạn sẽ không được phép vào phòng thử mà không có nó.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được hoàn thành trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

Kết quả kiểm tra được công bố 13 ngày sau ngày thi thử.

Cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các tài nguyên để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, bao gồm các câu hỏi kiểm tra mẫu và tài liệu thực hành.

Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị để giúp bạn đạt được điểm số mong muốn.

Làm thế nào để đăng ký

Bạn có thể đăng ký trực tuyến để kiểm tra IELTS với Hội đồng Anh tại Hà Nội.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Register for IELTS British Council Hanoi

Are you looking to take the IELTS test in Hanoi? The British Council offers IELTS testing in Hanoi. You can register for IELTS online or at the British Council office in Hanoi.

To register for IELTS online, visit the British Council website and create an account. Once you have created an account, you will be able to login and register for IELTS.

If you would prefer to register for IELTS in person, you can do so at the British Council office in Hanoi. To register in person, you will need to bring your passport and a completed registration form.

Are you looking to take the IELTS test in Hanoi? The British Council is the world’s leading provider of the IELTS test, and we are now offering testing in Hanoi.

The IELTS test is internationally recognised as a secure, valid and reliable indicator of true-to-life ability in English for education, immigration and professional accreditation.

We offer a wide range of convenient test dates and locations to suit your needs. You can register online for the IELTS test with the British Council in Hanoi.

What is the IELTS test?

The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test where your Speaking and Listening skills are assessed by conducting a face-to-face interview with a certified examiner. This gives you the opportunity to demonstrate your real-life English skills.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs

You can find out more about the difference between the IELTS Academic and IELTS General Training tests.

Why take the IELTS test with the British Council?

The British Council has over 80 years’ experience in English language assessment and offers IELTS in over 500 locations worldwide.

We are committed to providing a high-quality testing experience for all our test takers. We offer a wide range of convenient test dates and locations to suit your needs.

You can register online for the IELTS test with the British Council in Hanoi.

What to expect on the test day

On the test day, you will be asked to arrive at the test centre at least 30 minutes before the test starts to allow time for security checks.

You will need to bring your passport or other valid identification with you on the test day. You will not be allowed to enter the test room without it.

The IELTS test comprises four sections:

Listening

Reading

Writing

Speaking

The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be completed on the same day or up to seven days before or after the other sections.

Test results are released 13 days after the test date.

How to prepare for the IELTS test

The British Council offers a wide range of resources to help you prepare for the IELTS test, including sample test questions and practice materials.

We also offer a range of preparatory courses to help you achieve your desired score.

How to register

You can register online for the IELTS test with the British Council in Hanoi.