Blog

Đăng ký thi IELTS BC tphcm – Register for IELTS BC HCMC

(English below)

Đăng ký thi IELTS BC tphcm

Khóa học chuẩn bị IELTS tại BC HCMC

Cách đăng ký khóa học chuẩn bị IELTS tại BC HCMC

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đây là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Hàng triệu người làm bài kiểm tra IELTS mỗi năm.

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến với Hội đồng Anh. Hệ thống đăng ký trực tuyến là nhanh chóng và dễ sử dụng. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản và sau đó đăng nhập để đăng ký.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Phí kiểm tra IELTS bao gồm:

• Truy cập tối đa 30 giờ chuẩn bị IELTS trực tuyến miễn phí

• Một bản sao của Sổ tay IELTS

• Bài kiểm tra thực hành IELTS miễn phí

• Hội thảo trên web IELTS miễn phí

• Sách điện tử IELTS

• Ứng dụng IELTS ON Track Mobile

Khi bạn đăng ký IELTS, bạn sẽ cần chọn ngày thi thử và trung tâm thi thử. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các ngày thi thử và trung tâm kiểm tra trên trang web của IELTS.

Ngày thi thử được phát hành trước bốn tháng. Các trung tâm thi thử lấp đầy nhanh chóng, vì vậy điều quan trọng là phải đăng ký sớm.

Bài kiểm tra IELTS được tổ chức vào Thứ Bảy và Thứ Năm. Bài kiểm tra bao gồm bốn mô -đun: nghe, đọc, viết và nói.

Bạn có thể đăng ký IELTS như một cá nhân hoặc một nhóm. Các nhóm ba người trở lên được giảm giá cho phí kiểm tra.

Nếu bạn cần hủy hoặc thay đổi ngày kiểm tra, bạn có thể làm như vậy tối đa năm tuần trước ngày kiểm tra. Một khoản phí hủy 100 đô la sẽ được áp dụng.

Nếu bạn cần sắp xếp lại ngày thi thử của mình, bạn có thể làm như vậy tối đa ba tuần trước ngày kiểm tra. Một khoản phí sắp xếp lại $ 50 sẽ được áp dụng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng ký IELTS, xin vui lòng liên hệ với Hội đồng Anh.

Tags: BC, IELTS

 


 

Register for IELTS BC HCMC

IELTS Preparation Course at BC HCMC

How to Register for IELTS Preparation Course at BC HCMC

IELTS is the world’s most popular high-stakes English test. It is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world where English is the language of communication. Millions of people take the IELTS test every year.

You can register for IELTS online with the British Council. The online registration system is quick and easy to use. You will need to create an account and then log in to register.

The IELTS test fee is $330. You can pay by credit/debit card or by bank transfer.

The IELTS test fee includes:

• access to up to 30 hours of free online IELTS preparation

• a copy of the IELTS handbook

• free IELTS practice tests

• free IELTS webinars

• IELTS e-books

• IELTS on Track mobile app

When you register for IELTS, you will need to select a test date and a test centre. You can find a list of test dates and test centres on the IELTS website.

Test dates are released four months in advance. Test centres fill up quickly, so it is important to register early.

The IELTS test is held on Saturdays and Thursdays. The test consists of four modules: Listening, Reading, Writing and Speaking.

You can register for IELTS as an individual or as a group. Groups of three or more people receive a discount on the test fee.

If you need to cancel or change your test date, you can do so up to five weeks before the test date. A cancellation fee of $100 will apply.

If you need to reschedule your test date, you can do so up to three weeks before the test date. A rescheduling fee of $50 will apply.

If you have any questions about registering for IELTS, please contact the British Council.