Blog

Đăng ký thi IELTS 2021 – Register for IELTS 2021

(English below)

Đăng ký thi IELTS 2021

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bạn có thể đăng ký IELTS nhanh chóng và dễ dàng trực tuyến. Chỉ cần tạo một tài khoản và bắt đầu ứng dụng của bạn.

IELTS 2021 – Đăng ký ngay!

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Đăng ký IELTS là trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần tạo một tài khoản và bắt đầu ứng dụng của bạn.

IELTS 2021 – Đăng ký ngay!

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc trong môi trường nói tiếng Anh. IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc đăng ký trình độ chuyên môn

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính, bao gồm bốn phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Các phần lắng nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và nói chung. Phần nói là khác nhau, với nội dung và nhiệm vụ hơi khác nhau trong các phiên bản đào tạo học thuật và chung.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào định dạng thi thử, vị trí trung tâm thi thử và bạn đặt trực tuyến hay thông qua ứng dụng giấy.

Để đăng ký IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS và sau đó đăng nhập vào tài khoản của bạn để hoàn thành quy trình đăng ký.

Bạn sẽ cần cung cấp chi tiết cá nhân, chi tiết liên hệ và thông tin hộ chiếu.

Bạn cũng sẽ cần chọn ngày kiểm tra, vị trí trung tâm kiểm tra và định dạng kiểm tra (đào tạo học tập hoặc nói chung).

Khi bạn đã đăng ký IELTS, bạn sẽ có thể truy cập một loạt các tài nguyên trực tuyến để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình.

Ngày thi thử của IELTS được cung cấp trong suốt cả năm và bạn có thể chọn làm bài kiểm tra vào thứ bảy hoặc chủ nhật.

Các trung tâm thi thử được đặt tại hơn 140 quốc gia và bạn có thể tìm thấy một danh sách các trung tâm thi thử trên trang web của IELTS.

Bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra IELTS khi bạn đăng ký kiểm tra. Phí khác nhau tùy thuộc vào định dạng thi thử, vị trí trung tâm thi thử và bạn đặt trực tuyến hay thông qua ứng dụng giấy.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử. Kết quả kiểm tra được báo cáo trên thang điểm chín, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Bạn có thể truy cập kết quả kiểm tra IELTS trực tuyến, thông qua tài khoản IELTS của bạn. Mẫu báo cáo thi thử của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ đã đăng ký của bạn 13 ngày sau ngày kiểm tra.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

Nếu bạn cần trợ giúp với việc chuẩn bị IELTS của mình, có một loạt các tài nguyên trực tuyến có sẵn, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo cho từng phần của bài kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

Register for IELTS 2021

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

You can register for IELTS quickly and easily online. Simply create an account and start your application.

IELTS 2021 – Register Now!

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

Registering for IELTS is quick and easy online. Simply create an account and start your application.

IELTS 2021 – Register Now!

IELTS (International English Language Testing System) is an English language proficiency test for non-native English speakers who wish to study or work in an English-speaking environment. IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or apply for a professional qualification

IELTS is a paper-based or computer-delivered test, consisting of four sections:

Listening

Reading

Writing

Speaking

The Listening, Reading and Writing sections are the same for both Academic and General Training tests. The Speaking section is different, with slightly different content and tasks in the Academic and General Training versions.

IELTS test results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

IELTS test fees vary depending on the test format, test centre location and whether you book online or through a paper application.

To register for IELTS, you will need to create an account on the IELTS website and then log in to your account to complete the registration process.

You will need to provide your personal details, contact details and passport information.

You will also need to select your test date, test centre location and test format (Academic or General Training).

Once you have registered for IELTS, you will be able to access a range of online resources to help you prepare for your test.

IELTS test dates are offered throughout the year, and you can choose to take the test on a Saturday or Sunday.

Test centres are located in over 140 countries, and you can find a list of test centres on the IELTS website.

You will need to pay the IELTS test fee when you register for the test. Fees vary depending on the test format, test centre location and whether you book online or through a paper application.

IELTS test results are released 13 days after the test date. Test results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

You can access your IELTS test results online, through your IELTS account. Your test report form will be sent to your registered address 13 days after the test date.

IELTS test results are valid for two years.

If you need help with your IELTS preparation, there are a range of online resources available, including practice tests, sample questions and tips for each section of the test.