Blog

Đăng ký thi idp – Register for IDP test

(English below)

Đăng ký thi idp

IDP IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và chính phủ trên khắp thế giới. IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn ba triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

Nếu bạn đang có kế hoạch học tại một trường đại học, trường đại học hoặc tổ chức khác nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra IDP IELTS là một cách cung cấp bằng chứng này.

Để đăng ký kiểm tra IDP IELTS, vui lòng truy cập trang web IDP IELTS.

Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS, bạn cần đăng ký trực tuyến trên trang web IDP IELTS. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp bởi Hội đồng Anh và IDP IELTS là một liên doanh của Hội đồng Anh và IELTS Australia.

Bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web và sau đó đăng nhập. Một khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ thấy nút ‘Áp dụng ngay bây giờ. Bạn sẽ cần nhấp vào điều này và sau đó làm theo hướng dẫn.

Điều đầu tiên bạn sẽ cần làm là chọn ngày kiểm tra mà bạn muốn. Bạn chỉ có thể đăng ký một ngày thi thử tại một thời điểm. Bạn cũng sẽ cần chọn định dạng thi thử mà bạn muốn. Định dạng thi thử là mô -đun học thuật hoặc mô -đun đào tạo chung.

Khi bạn đã chọn ngày kiểm tra và định dạng thi thử, bạn sẽ cần điền vào chi tiết cá nhân của mình. Bạn sẽ cần nhập tên, địa chỉ email và số liên lạc của bạn. Bạn cũng sẽ cần tạo mật khẩu.

Sau khi bạn đã nhập chi tiết cá nhân của mình, bạn sẽ cần chọn phương thức thanh toán. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc paypal. Khi bạn đã thực hiện thanh toán, bạn sẽ nhận được xác nhận email.

Bạn sẽ cần phải in ra xác nhận email và mang nó theo vào ngày kiểm tra. Bạn cũng sẽ cần mang theo hộ chiếu hoặc hình thức nhận dạng khác.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần đến trung tâm thi thử ít nhất 30 phút trước khi bài kiểm tra bắt đầu. Bạn sẽ cần phải đăng nhập và sau đó tìm chỗ ngồi của bạn.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc sẽ giống nhau cho cả hai bài kiểm tra đào tạo học thuật và nói chung.

Các phần viết và nói là khác nhau. Phần viết cho bài kiểm tra học thuật khác với phần viết cho bài kiểm tra đào tạo chung. Phần nói là giống nhau cho cả hai bài kiểm tra.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là trắc nghiệm. Bạn sẽ cần chọn câu trả lời chính xác từ danh sách các tùy chọn.

Phần nói là tương tác. Bạn sẽ được kiểm tra câu hỏi và bạn sẽ cần trả lời chúng.

Phần nghe dài 30 phút và bạn sẽ nghe ba bản ghi âm. Các bản ghi âm sẽ bao gồm một cuộc trò chuyện giữa hai người, một đoạn độc thoại và một bài giảng.

Bạn sẽ cần trả lời 40 câu hỏi. Các câu hỏi sẽ kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các ý tưởng chính, chi tiết, ý kiến, mục đích và thái độ.

Phần đọc dài 60 phút và bạn sẽ đọc ba văn bản. Các văn bản sẽ khác nhau cho các bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung.

Đối với bài kiểm tra học thuật, các văn bản sẽ được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Họ sẽ có các chủ đề học thuật như lịch sử, sinh học, tâm lý học, xã hội học, kinh tế và chính trị.

Đối với bài kiểm tra đào tạo chung, các văn bản sẽ được lấy từ các nguồn hàng ngày như quảng cáo, sổ tay công ty, hướng dẫn, báo và tạp chí. Họ sẽ có các chủ đề chung như công việc, du lịch và giao tiếp xã hội.

Bạn sẽ cần trả lời 40 câu hỏi. Các câu hỏi sẽ kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các ý tưởng chính, chi tiết, ý kiến, mục đích và thái độ.

Phần viết dài 60 phút và bạn sẽ cần viết hai văn bản. Các văn bản sẽ khác nhau cho các bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung.

Đối với bài kiểm tra học thuật, bạn sẽ cần viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Đối với bài kiểm tra đào tạo chung, bạn sẽ cần viết một lá thư để đáp lại một tình huống.

Phần nói dài 11-14 phút và bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với giám khảo. Cuộc trò chuyện sẽ là về các chủ đề quen thuộc như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích của bạn.

Bạn cũng sẽ cần phải thực hiện một đoạn độc thoại ngắn về một chủ đề nhất định. Chủ đề sẽ giống nhau cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung.

Bài kiểm tra IELTS được tính theo thang điểm từ 1 đến 9. Bạn sẽ nhận được điểm cho mỗi phần của bài kiểm tra – nghe, đọc, viết và nói.

Tổng số điểm là trung bình của bốn điểm. Các phần lắng nghe và đọc có giá trị 25% tổng số điểm và phần viết và nói trị giá 75% tổng số điểm.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Register for IDP test

IDP IELTS is an international English language test that is accepted as evidence of English language proficiency by universities, employers, professional bodies and governments around the world. IELTS is the world’s most popular high-stakes English test for study, work and migration, with over three million tests taken in the past year.

If you are planning to study at a university, college or other institution where English is the language of instruction, you will need to provide evidence of your English language proficiency. The IDP IELTS test is one way of providing this evidence.

To register for the IDP IELTS test, please visit the IDP IELTS website.

If you want to take the IELTS test, you need to register online on the IDP IELTS website. The IELTS test is offered by the British Council and IDP IELTS is a joint venture of the British Council and IELTS Australia.

You will need to create an account on the website and then log in. Once you have logged in, you will see the ‘Apply Now’ button. You will need to click on this and then follow the instructions.

The first thing you will need to do is to select the test date that you want. You can only register for one test date at a time. You will also need to select the test format that you want. The test format is either the Academic Module or the General Training Module.

Once you have selected the test date and test format, you will need to fill in your personal details. You will need to enter your name, email address and contact number. You will also need to create a password.

After you have entered your personal details, you will need to select the payment method. You can pay by credit card, debit card or PayPal. Once you have made the payment, you will receive an email confirmation.

You will need to print out the email confirmation and bring it with you on the day of the test. You will also need to bring your passport or other form of identification.

On the day of the test, you will need to arrive at the test centre at least 30 minutes before the test is due to start. You will need to sign in and then find your seat.

The IELTS test is divided into four parts – listening, reading, writing and speaking. The listening and reading sections will be the same for both the academic and general training tests.

The writing and speaking sections are different. The writing section for the academic test is different to the writing section for the general training test. The speaking section is the same for both tests.

The listening, reading and writing sections are multiple-choice. You will need to select the correct answer from a list of options.

The speaking section is interactive. You will be asked questions by the examiner and you will need to answer them.

The listening section is 30 minutes long and you will listen to three recordings. The recordings will include a conversation between two people, a monologue and a lecture.

You will need to answer 40 questions. The questions will test your ability to understand main ideas, detail, opinion, purpose and attitude.

The reading section is 60 minutes long and you will read three texts. The texts will be different for the academic and general training tests.

For the academic test, the texts will be taken from books, journals, magazines and newspapers. They will be on academic topics such as history, biology, psychology, sociology, economics and politics.

For the general training test, the texts will be taken from everyday sources such as advertisements, company handbooks, manuals, newspapers and magazines. They will be on general topics such as work, travel and socialising.

You will need to answer 40 questions. The questions will test your ability to understand main ideas, detail, opinion, purpose and attitude.

The writing section is 60 minutes long and you will need to write two texts. The texts will be different for the academic and general training tests.

For the academic test, you will need to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

For the general training test, you will need to write a letter in response to a situation.

The speaking section is 11-14 minutes long and you will have a conversation with the examiner. The conversation will be about familiar topics such as your home, family, work, studies and interests.

You will also need to do a short monologue on a given topic. The topic will be the same for both the academic and general training tests.

The IELTS test is scored on a band scale from 1 to 9. You will get a score for each section of the test – listening, reading, writing and speaking.

The total score is the average of the four scores. The listening and reading sections are worth 25% of the total score and the writing and speaking sections are worth 75% of the total score.